Obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długości 8 km.

Planowana inwestycja, polega na budowie trasy ekspresowej na terenie województwa mazowieckiego. To jeden z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski, który pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści na wszystkich poziomach: regionalnym, krajowym, oraz międzynarodowym. Realizacja drogi ekspresowej na tym odcinku przyczyni się m. in. do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy ruchu tranzytowego jak i ruchu lokalnego, poprawy komunikacji przez ominięcie „wąskiego  gardła” jakim jest obecnie rondo w Kołbieli.

Aktualności

10-10-2017 - Wszczęcie postępowania administracyjnego.

Urząd Wojewódzki Województwa Mazowieckiego w Warszawie wszczął postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego m.in na wprowadzenie do wod i do ziemi oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych, oraz sanitarnych z MOP, wykonanie urzadzeń wodnych, likwidację istniejących urzadzeń wodnych, wykonanie mostu nad rzeką Antoninka.

05-10-2017 - STWiORB i projekt wykonawczy

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Trwa weryfikacja poszczególnych tomów projektu wykonawczego.
 

28-09-2017 - procedowanie wniosku o ZRID

Trwa procedowanie wniosku o ZRID. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony 17 lipca 2017 r. jest rozpatrywany w Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku zacznie rozsyłać zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ZRID do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron w drodze obwieszczeń. Adresaci zostaną poinformowani również gdzie będą mogli zapoznać się z dokumentami.