12-02-2018 r Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego.

W dniu 05.02.2018 Wojewoda Mazowiecki wystosował "Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej"

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie
 od 12 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 509, w poniedziałek w godz. 13-16,
środa, piątek w godz. 8- 12)

Zawiadomienia w przedmiotowej sprawie zostaną umieszczone w dniu 12.02.2018 r na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołbiel, Urzędu Gminy Celestynów oraz na stronie internetowej BIP na okres 30 dni.