26-05-2017 - STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

28-04-2017 - raport OOŚ

Trwa weryfikacja Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach powtórnej oceny.

14-04-2017- STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Strony