27-10-2017 - STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

10-10-2017 - Wszczęcie postępowania administracyjnego.

Urząd Wojewódzki Województwa Mazowieckiego w Warszawie wszczął postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego m.in na wprowadzenie do wod i do ziemi oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych, oraz sanitarnych z MOP, wykonanie urzadzeń wodnych, likwidację istniejących urzadzeń wodnych, wykonanie mostu nad rzeką Antoninka.

05-10-2017 - STWiORB i projekt wykonawczy

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Trwa weryfikacja poszczególnych tomów projektu wykonawczego.
 

28-09-2017 - procedowanie wniosku o ZRID

Trwa procedowanie wniosku o ZRID. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony 17 lipca 2017 r. jest rozpatrywany w Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku zacznie rozsyłać zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ZRID do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron w drodze obwieszczeń. Adresaci zostaną poinformowani również gdzie będą mogli zapoznać się z dokumentami.

21-09-2017 - rozpoznanie saperskie na terenach leśnych

Trwa rozpoznanie saperskie na terenach leśnych będących w zarządzaniu przez Nadleśnictwo Celestynów oraz Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki. Badania dotyczą lasów leżących w liniach rozgraniczających inwestycji.

Strony