28-04-2017 - raport OOŚ

Trwa weryfikacja Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach powtórnej oceny.

14-04-2017- STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

31-03-2017- projekt budowlany

Wykonawca złożył do weryfikacji poprawiony projekt budowlany w zakresie przepustów oraz obiektów inżynierskich.

10-03-2017 - dokumentacja geotechniczna

Wykonawca kompletuje uzupełniającą dokumentację goetechniczną. 15-03-12017 r. zaplanowano spotkanie Konsultanta, Wykonawcy i Projektanta z przedstawicielami firmy wykonującej badania geotechniczne. Podczas spotkania zostanie uszczegółowiony zakres badań.

Strony