22-06-2018- Czasowa organizacja ruchu, prace archeologiczne.

  • W dniu 26.06.2018 r w km.197+200 DK 50 zostanie wprowadzona czasowa organizacjia ruchu na budowę bypassu na drodze krajowej DK 50. Wprowadzone zostanie stopniowe ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za włączeniem bypassu, jak i na całej jego długości.       
  • Rozpoczęto archeologiczne badania wykopaliskowe w miejscowości Człekówka w granicach zaprojektowanego pasa drogowego.                                                                                           

15-06-2018 - Wycinka drzew.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiądzy GDDKiA a Nadleśnictwem Mińsk Mazowiecki, Nadleśnictwo rozpoczęło wycinkę drzew i krzewów w planowanym pasie drogowym w miejscowości Ostrowik.

08-06-2018 Wycinka drzew.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy GDDKiA a Nadlesnictwem Celestynów, Nadleśnictwo rozpoczęło wycinkę drzew i krzewów w planowanym pasie drogowym w miejscowości Ostrowik.

30-05-2018 - Plac budowy.

Wykonawca sukcesywnie przejmuje działki pod plac budowy w miejscowościach  Ostrowik, Bocian, Stara Wieś Druga, Kołbiel oraz Gadka.

Ustawiono tablice inrformacyjne w miejscu realizacji projektu,  w związku z udzieleniem dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

25-05-2018 - Plac budowy

Rozpoczynają się prace związane z przejmowaniem terenu pod Plac Budowy, na poczatek Wykonawca przejął od GDDKiA Plac Budowy w zakresie wszystkich działek położonych w istniejącym pasie drogowym drogi krajowej Nr 17 i Nr 50.

18-05-2018 - Badania archeologiczne i podwykonawca.

- Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wykonawca złożył wniosek o wydanie zezwolenie na prowadzenie badań archeologicznych na terenie przeznaczonym pod budowę.,

- GDDKiA zaakceptowała firmę Freyssinet Polska Sp z o.o.jako podwykonawcę robót na wykonanie murów oporowych z drutu zbrojeniowego..

09-05-2018 - Decyzja ZRID

W dniu 08.05.2018 r Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinek 2 - "Obwodnica Kołbieli od ok. km.19+200 do ok. km. 27+900 długo sci 8,700 km"

Decyzja ZRID umożliwia rozpoczęcie prac oraz przejęcie nieruchomości pod budowę drogi i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej.

 

02-05-2018 - Składowanie materiałów.

Wykonawca w dalszym ciągu dostarcza materiały potrzebne do budowy nasypów (piasek,popiół) na place składowe zlokalizowane w miejscowości Bocian i Człekówka.

27-04-2018 - Projekty Wykonawcze

Wykonawca przekazuje do Inżyniera i Zamawiającego, w celu zatwierdzenia, kolejne tomy Projektów Wykonawczych, obecnie wpłynęły projekty "Budowy kanału technologicznego" i "Przebudowy sieci Orange"

20-04-2018 - Place składowe

W wyniku kolejnego przeglądu sposobu składowania materiałów na placach składowych, Inżynier wezwał Wykonawcę do odpowiedniego zabezpieczenia materiałów pylących.

Strony