13 - 12 - 2017 - Pozwolenie Wodno - Prawne

Wykonawca wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie Pozwolenia Wodno - Prawnego na wykonanie oraz likwidację, projektowanej tymczasowej budowli tj. przepustu na rzece Antoninka na działce nr. 535 obręb Człekówka gmina Kołbiel.

04 - 12 - 2017 Wszczęcie postępowania w sprawie ZRID.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zawiadamia, że w dniu 11.09.2017 roku, zostało wczczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi ekspresowej S 17 na odcinku obwodnica Kołbieli ( od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 ) o długości ok. 8,700 km.

01 - 12 - 2017 Czasowa zmiana organizacji ruchu.

Z dniem 06.12.2017 r. Wykonawca zamierza wprowadzić czasową zmianę organizacji ruchu w miejscowości Człekówka przy DK 50. Na odcinku 700 m obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h, a na wyjeździe z placu składowego ruch będzie kierowany recznie. Zmiana podyktowana jest sprawną obsługą placu składowego.

27-10-2017 - STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

10-10-2017 - Wszczęcie postępowania administracyjnego.

Urząd Wojewódzki Województwa Mazowieckiego w Warszawie wszczął postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego m.in na wprowadzenie do wod i do ziemi oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych, oraz sanitarnych z MOP, wykonanie urzadzeń wodnych, likwidację istniejących urzadzeń wodnych, wykonanie mostu nad rzeką Antoninka.

Strony