18-05-2018 - Badania archeologiczne i podwykonawca.

- Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wykonawca złożył wniosek o wydanie zezwolenie na prowadzenie badań archeologicznych na terenie przeznaczonym pod budowę.,

- GDDKiA zaakceptowała firmę Freyssinet Polska Sp z o.o.jako podwykonawcę robót na wykonanie murów oporowych z drutu zbrojeniowego..

09-05-2018 - Decyzja ZRID

W dniu 08.05.2018 r Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinek 2 - "Obwodnica Kołbieli od ok. km.19+200 do ok. km. 27+900 długo sci 8,700 km"

Decyzja ZRID umożliwia rozpoczęcie prac oraz przejęcie nieruchomości pod budowę drogi i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej.

 

02-05-2018 - Składowanie materiałów.

Wykonawca w dalszym ciągu dostarcza materiały potrzebne do budowy nasypów (piasek,popiół) na place składowe zlokalizowane w miejscowości Bocian i Człekówka.

27-04-2018 - Projekty Wykonawcze

Wykonawca przekazuje do Inżyniera i Zamawiającego, w celu zatwierdzenia, kolejne tomy Projektów Wykonawczych, obecnie wpłynęły projekty "Budowy kanału technologicznego" i "Przebudowy sieci Orange"

20-04-2018 - Place składowe

W wyniku kolejnego przeglądu sposobu składowania materiałów na placach składowych, Inżynier wezwał Wykonawcę do odpowiedniego zabezpieczenia materiałów pylących.

13.04.2018 - rozbiórki budynków.

Wykonawca przekazał Projekt Wykonawczy z zakresu rozbiórki budynków w wersji papierowej i elektronicznej w celu ostatecznego zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego.

05-04-2018 - S17 wraz z dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014-2020

W dniu 04.04.2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy odcinka drogi od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całego zadania to ponad 1,2 mld zł. Dofinansowanie sięga połowy tej kwoty.
CUPT pozytywnie ocenił wniosek o dofinansowanie budowy trzech odcinków realizacyjnych S17 o łącznej długości prawie 37 km.

30-03-2018 Podwykonawcy

Wykonawca przedłożył do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego (GDDKiA) umowę z firmą Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Spółka Jawna jako Podwykonawcą wykonania tymczasowej ścianki szczelnej, oraz z firmą MTM Nowum sp. z o.o. na przebudowę sieci gazowej.

21-03-2018 Materiały promocyjne

Do GDDKiA zostały złożóne materiały promocyjne, które po zatwierdzeniu zostaną przekazane do Urzędów Gmin Kołbiel i Celestynów oraz Starostwa Powiatowego w Otwocku.

15-03-2018 Zakończenie konsultacji społecznych.

W dniu 10.03.2018 r zakończono konsultacje społeczne w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgłoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej są rozpatrywane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Strony