Czerwiec 2018 r.

Prace projektowe,

 • kontynuowano prace związane z opracowaniem finalnej edycji Projektu Wykonawczego,
 • opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inzyniera i Zamawiającego
 • kontynuowano prace związane z uzupełnieniem przedmiarów robót we wszystkich branżach według zaleceń Inżyniera,
 • zrealizowano prace związane z opracowaniem projektów organizacji ruchu na czas budowy,
 • wykonywano inwentaryzacje przekazanego pasa drogowego oraz nieruchomości przeznaczonych pod docelowy pas drogowy,
 • zrealizowano prace z opracowaniem kolejnych PZJ,
 • wykonywano i przekazano do Zamawiającego Plan działań ratowniczych,
 • przekazano finalną wersję Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem, 
 • opracowano rewizję Programu dla etapu Robót-Przekazano do Inżyniera w dniu 19.06.2018 r.

 

Roboty drogowe, prace przygotowawcze,

 • przygotowanie zapleczy materiałowych Wykonawcy,
 • transport i gromadzenie materiałow,
 • wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu,
 • budowa drogi objazdowej w ciągu DK 50, 
 • opracowanie i wprowadzenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej,