Czerwiec 2019 r.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • procedowano wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2,
 • realizowano  prace związane z uzupełnianiem wg wskazań Zamawiającego projektów technologicznych, m.in. w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego (projekt złożono wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami),
 • opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadzono nadzór autorski we wszystkich branżach.

 

Prace i roboty drogowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/ roboty drogowe:

- przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni i podbudów.

- stałe :

 • wykopy,
 • wykonywanie odwodnienia powierzchniowego - rowy drogowe wzdłuż trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • wzmocnienia podłoża gruntowego,
 • warstwy odcinające w ramach budowy nasypów,
 • profilowanie i ulepszenie podłoża pod nasypy i warstwy konstrukcyjne C0,4/0,5,
 • nasypy, w tym nasypy w technologii MPŻ,
 • warstwy mrozochronne,
 • podbudowy C1,5/2,
 • podbudowy C5/6,
 • podbudowy KŁSM 0/31,5,
 • warstwa technologiczna Rm=5 MPa,
 • podbudowy z chudego betonu C8/10,
 • krawężniki betonowe i kamienne na rondzie,
 • odcinki próbne ścieków metodą ślizgową.

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy,
 • napraw nawierzchni i poboczy, remonty cząstkowe,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów sypkich do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Podbudowę z chudego betonu C8/10 wykonano na odcinkach:

 • 22+210 - 22+480 L,
 • 22+185 - 22+485 P,
 • 23+000 - 23+240 P,
 • 23+080 - 23+400 L,
 • 23+240 - 23+400 P.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 98,96%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 49,09%
 • Odwodnienia – 24,12%
 • Podbudowy – 30,84%
 • Nawierzchnia – 0%

 

- Roboty wykończeniowe:

 • Humusowanie – 0%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 0%
 • Bariery ochronne – 0%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 0%
 • Ogrodzenia dróg – 0%
 • Ekrany akustyczne – 10,33%

Prace i roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace/ czynności w branży mostowej na następujących obiektach:

 

WED-1 – prowadzono prace w zakresie:

- zasypki inżynierskiej za przyczółkami  - Jezdna Prawa S17

WD-7 – prowadzono prace w zakresie:

- zabetonowania ław fundamentowych na podporach P1, P2, P3

- zabetonowania korpusów przyczółków P1 i filara P2

 WD-8– prowadzono prace w zakresie:

- zabetonowania oraz sprężenia ustroju nośnego

- zasypka inżynierska za przyczółkami P1 i P3

- wykonanie murów z gruntu zbrojonego

 WD-9– prowadzono prace w zakresie:

- zbrojenia, szalowania ustroju nośnego ZBR3

- zabetonowania ciosów pod łożyskowych P1, P2, P3 (ZBR3, DK50P, DK50L, ZBR4)

- montażu łożysk P1, P2, P3 (ZBR3, DK50L)

 WD-10– prowadzono prace w zakresie:

- zbrojenia, szalowania korpusów ściany SC2L

- zabetonowania korpusów przyczółków P1 (ZBR4, DK50L, DK50P)

MS-4 – prowadzono prace w zakresie:

- zabetonowania ław fundamentowych P1, P2

WD-11war.2 – prowadzono prace w zakresie:

- montażu łożysk P1, P3

- betonowania poprzecznic P1, P2, P3

Wykonawca prowadził prace na następujących przepustach:

 • PZM-2 str. P – zasypka, płyty przejściowe
 • PZM-3 str. P – zasypka
 • PZM-6 – płyty przejściowe
 • PZŁ-5a – zasypka
 • PZM-8 – konstrukcje, zasypka, płyty przejściowe

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze – 82%
 • Fundamenty – 85%
 • Podpory i konstrukcje oporowe – 52%
 • Ustroje nośne – 37%
 • Łożyska – 44%
 • Urządzenia dylatacyjne – 0%
 • Odwodnienie – 1%
 • Izolacje – 18%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 0%
 • Roboty przyobiektowe – 9%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%
 • Próbne obciążenia obiektu – 0%

Prace i roboty branżowe.

Roboty wod-kan:

Realizowano przebudowę kolizji:

 • PW2a oraz PW2b - przygotowanie do przepięcia, montaż hydrant iw, montaż węzłów przyłączeniowych do budynków,
 • PW10a - badania sanitarno-higieniczne,
 • montaż zbiornika ppoż. na MOP Kołbiel.

Prace gazowe:

W zakresie branży gazowej odbiór izolacji, zasypki na przepiętych kolizjach G1, G2, G4, G6. Prowadzono prace porządkowe po przełączeniach kolizji. Wykonano likwidację pierwotnych tras gazociągów.

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów.

 • Zrealizowano wpusty z wylotem na skarpę w trasie głównej:
 1. od km 19+900 do 21+500,
 2. od 25+485 do 25+780,
 3. od 26+200 do 26+800,
 • wpusty z wylotem na skarpę na DP2745W,
 • kanał 11 wykonano w ok. 80%,
 • kanał 27 wykonano w ok. 90%,
 • wyloty kanałów na ZB-22, ZB-25 i ZB-25a.

Zbiorniki retencyjne:

Realizowano roboty w zakresie:

 • ZB19
 • ZB19a - wykop wykonano w 100%, wykonano uszczelnienie w 100%, dociążenie zbiornika zrealizowano w ok 60%,
 • ZB25a - zakończono umocnienie skarp zbiornika,
 • ZB26 - wykonano wykop w ok. 60% oraz wykonano uszczelnienie w ok. 15%,
 • ZB21,
 • ZB-22 - rozpoczęto roboty w zakresie umocnienia dna i skarp.

Teletechnika

Roboty rozpoczęto i kontynuowano przez cały okres sprawozdawczy w zakresie kanału technologicznego.

 

Energetyka

Prowadzono roboty stałe na rozpoczętych kolizjach energetycznych:

 • układanie kabli zasilających oświetlenie na łącznicach, ZBR oraz MOP
 • układanie kabla zasilającego elementy SZR.

 

Melioracje

Realizowana była budowa rowu bez nazwy 7, 5, 1, 3, roboty towarzyszące w zakresie rowu bez nazwy 2 (wywóz nadmiaru gruntu); rów R-A5 w km 27+300 oraz przebudowa zbieracza ZW-2.

Obiekty kubaturowe:

 • zasypki ścian fundamentowych po ułożeniu instalacji podposadzkowej KS,
 • warstwy chudego betonu pod warstwy posadzki na gruncie,
 • izolacji poziomej na ścianach fundamentowych,
 • robót murarskich w zakresie ścian zewnętrznych z bloczków Ytong.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Wykonano:

 • wiercenie i betonowanie pali ekranu - 42 szt. (ekran E-6 w km 21+700 s. L),
 • montaż słupów ekranu - 21 szt. (ekran E-7a na łącznicy L01 węzła Kołbiel),
 • betonowanie głowic ekranu - 22 szt.  (ekran E-7a na łącznicy L01 węzła Kołbiel).