Czerwiec 2020 r.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE i RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • w dniu 16.06.2020 r. uzyskał ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2 (data wydania 10.06.2020 r.) - w okresie sprawozdawczym Zamawiający nie przekazał przedmiotowej działki Wykonawcy,
 • realizował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • trwała procedura zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach.

Prace i Roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni.

Stałe:

 • wykopy i nasypy,
 • podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • warstwy mrozoochronne,
 • podbudowy Rm=2,5 MPa,
 • podbudowy C3/4,
 • podbudowy C5/6,
 • podbudowy z betonu C8/10,
 • podbudowy z mieszanek KŁSM 0/31,5,
 • podbudowy AC22P,
 • warstwy wiążące AC16W,
 • warstwy ścieralne MMA i SMA,
 • pobocza umocnione kruszywem,
 • chodniki (podbudowy, prefabrykaty, nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej),
 • umocnienia skarp matami przeciwerozyjnymi, uzupełnienia i poprawki oraz humusowanie,
 • umocnienia skarp płytami ażurowymi,
 • pobocza (roboty ziemne i nawierzchnie),
 • humusowanie skarp,
 • ścieki przykrawędziowe trójkątne i muldowe,
 • ścieki skarpowe,
 • zjazdy indywidualne,
 • pasy technologiczne: roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie,
 • bariery energochłonne,
 • ogrodzenia,
 • oznakowanie pionowe,
 • oznakowanie poziome.                                                                                                                                                                  

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy, pompowania wody z zastoisk, udrażniania rowów,
 • naprawy nawierzchni i poboczy,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia bieżących zapasów materiałów budowlanych.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 96%
 • Odwodnienia – 82%
 • Podbudowy – 94%
 • Nawierzchnia – 85%

Roboty wykończeniowe:

 • Humusowanie – 60%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 40%
 • Bariery ochronne – 75%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 60
 • Elementy ulic – 39%
 • Ogrodzenia dróg – 27,18%

Ekrany akustyczne:

 • Pale – 92,22%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 92,22%
 • Podwaliny – 91,99%
 • Wypełnienie – 91,99%

Prace i roboty mostowe:

WED-1 - prowadzono prace w zakresie:

 • izolacjonawierzchni na oczepach ścian SC1P i SC3P,
 • montażu barier, ekranów,  izolacji termozgrzewalnej ustroju nośnego,
 • izolacjonawierzchni kap chodnikowych, hydrofobizacji ustroju nośnego S17L i DOPT,
 • warstwy wiążącej z AL. S17L i DOPT, warstwy ścieralnej SMA S17L i DOPT,
 • próbnego obciążenia S17L i DOPT.

WD-7 - prowadzono prace w zakresie:

 • izolacjonawierzchnii oczepów murów,
 • montażu schodów skarpowych, balustrad schodów i oczepów murów,
 • antykorozję podpór,
 • próbnego obciążenia.

WD-10 - prowadzono prace w zakresie:

 • izolacjonawierzchni oczepów ścian SC2L i SC2P.

KP-3 - prowadzono prace w zakresie:

 • montażu barier, ekranów,
 • antykorozję powierzchni betonowych.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 100%
 • Fundamenty - 100%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 100%
 • Ustroje nośne - 100%
 • Łożyska - 100%
 • Urządzenia dylatacyjne - 100%
 • Odwodnienie - 100%
 • Izolacje - 100%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. ) - 100%
 • Roboty przyobiektowe - 98%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 100%
 • Próbne obciążenia obiektu - 100%

Prace i roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów,
w szczególności wykonano:

 • kanał KD41 w km 27+100 w zakresie: WP61/41, WP60/41, WP59/41, S13/41, S13/41-S12/41, S12/41, S11/41-S12/41,
 • studnie wpadową SW1/36 w km 24+800,
 • wyregulowano żeliwne kraty na wpustach w zakresach od km 19+200 do 19+800 JL, 19+500 do 19+800 JP, 27+000 do 27+742 JL,
 • zamontowano pompownię deszczową PP1 oraz PP2,
 • zamontowano włazy na studniach zlokalizowanych w pasie dzielącym proj. DK50.

Teletechnika:

W danym okresie rozliczeniowym prowadzono:

 • prace porządkowe, czyszczenie studni, zakładanie złączek, sprawdzanie drożności
  i szczelności, makroniwelację, montaż zamknięć,
 • roboty odtworzeniowe w zakresie kolizji T1,
 • prace przy kanale technologicznym, budowę kanalizacji wtórnej i mikrokanalizacji, budowę kabla światłowodowego.

Energetyka:

 • montaż słupów Węzeł Kołbiel oraz opraw oświetleniowych,
 • roboty kablowe oświetlenie drogowe MOP ok. 350 m,
 • roboty kablowe  układanie kabli YAKXS 4x25+YKY 3x4 S17 str. L km 26+900 - 27+200,
 • montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych S17 str. L km 26+900 - 27+200 30 szt.,
 • montaż słupów oświetleniowych i opraw S17 str. L km 26+900 - 27+200,
 • w czerwcu zamontowano łącznie 87 słupów oraz ok. 120 opraw oświetlenia drogowego,
 • obecnie trwają prace okablowania oświetlenia drogowego MOP, montaż słupów oświetleniowych S17 str. L 26+900 - 27+200.

Obiekty kubaturowe:

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP. Wykonano roboty w zakresie:

 • montażu stolarki wewnętrznej,
 • montażu armatury i wyposażenia (miski wc z systemem spłukującym , umywalki z bateriami bezdotykowymi, lustra, pisuar, kosze z podajnikami papieru, poręcze dla niepełnosprawnych),
 • montażu sufitowych opraw oświetleniowych wraz z czujkami ruchu,
 • rozpoczęcia montażu rozdzielni głównej, podłączenia uziemienia elementów armatury.

Ogrodzenia:

Prowadzono prace związane z;

 • zabetonowaniem słupków,
 • wstępnym montażem siatki.