Grudzień 2017

  •  Realizowano prace związane z wprowadzeniem uwag Weryfikatorów do projektu wykonawczego we wszystkich branżach.
  •  Opracowano kolejne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB zgodnie z uwagami zgłoszinymi przez inżyniera i zamawiającego.
  •  Kontynuowano prace zwiazane z opracowaniem przedmiarów robót we wszystkich branżach.
  •  Przekazano do akceptacji skorygowaną wersję Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
  •  Opracowano i przekazano skorygowaną wersję Koncepcji Zarządzania Ruchem.
  •  Wykonywano czynności związane z uzupełnieniem i wyjaśnieniami w ramach prowadzonych postepowań administracyjnych.