Grudzień 2018 r.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace/czynności:

 • realizowano  prace związane z opracowaniem projektów technologicznych w zakresie budowy nasypów z mieszanek popiołowo – żużlowych i wzmocnienia podłoża gruntowego,
 • w branży mostowej realizowano  prace związane z opracowaniem projektów technologicznych w zakresie programu sprężania kabli ustrojów nośnych, projekty technologiczne deskowań przyczółków oraz skrzydeł i filarów, projekty technologiczne łożyskowania ustrojów nośnych,
 • opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • realizowano prace związane z opracowaniem finalnej edycji projektu docelowej organizacji ruchu wg uwag Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadzono nadzór autorski we wszystkich branżach.

Prace i roboty drogowe.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące roboty drogowe:

prace przygotowawcze;

 • porządkowanie terenu po wycinkach,
 • odhumusowanie S17, dróg dojazdowych, zbiorników retencyjnych,
 • odwodnienie ternu robót.

roboty stałe

 • wykopy,
 • ulepszenie podłoża gruntowego w podstawie nasypu,
 • nasypy,
 • wymiana gruntu,
 • warstwy mrozochronne,
 • warstwy ulepszonego podłoża,
 • warstwy nawierzchni bitumicznych na drodze objazdowej.

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 • odwadniania terenu budowy,
 • zabezpieczenia budowy na okres zimowy,
 • prac porządkowych w obrębie przekazanych nieruchomości,
 • organizacji kolejnych zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów do warstw konstrukcyjnych i na nasypy,
 • wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 53,34%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 19,70%
 • Odwodnienia – 1,60%
 • Podbudowy – 0,10%
 • Nawierzchnia – 0%
 • Roboty wykończeniowe – 0%
 • Humusowanie – 0%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 0%
 • Bariery ochronne – 0%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 0%
 • Ogrodzenia dróg – 0%

Prace i roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności w branży mostowej:

Wwykonywano roboty na obiektach :

  

   KP-3 - prowadził prace w zakresie robót konstrukcyjnych fundamentowych,

   WED-1 - prowadził prace w zakresie wykopów, kolumn DSM oraz betonów podkładowych na części obiektu w zakresie Jezdni Prawej S17,

   WD-8 - prowadził prace w zakresie zbrojenia ław fundamentowych ,

   WD-9 - prowadził prace w zakresie zbrojenia oraz szalowania fundamentów podpór ,

   WD-10 - prowadził prace w zakresie zbrojenia fundamentów podpór,

   WD-11 - prowadził prace związane z betonowaniem korpusów przyczółków .

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze – 43%
 • Fundamenty – 15%
 • Podpory i konstrukcje oporowe – 7%
 • Ustroje nośne – 0%
 • Łożyska – 0%
 • Urządzenia dylatacyjne – 0%
 • Odwodnienie – 0%
 • Izolacje – 0%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 0%
 • Roboty przyobiektowe – 0%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%

Prace i roboty branżowe:

Roboty wod-kan: Realizowano przebudowę kolizji PW3, PW4, PW5, PW8 w zakresie robót ziemnych i montażowych. Roboty w trakcie.

Sieci gazowe: Kontynuowano realizację demontaży w zakresie gazociągów wysokiego ciśnienia G3, G8 i G9. Dalsze prace w zakresie przełączeń uzależnione są od terminów wskazanych przez Gaz-System.

Kanalizacja deszczowa:  Wykonywane były prace na kanale 20, 21, 22, 23, 29 w zakresie robót ziemnych, studni, wpustów, kanałów, obsypek i zasypek. Roboty w trakcie.

Zbiorniki retencyjne: W grudniu były realizowane wykopy na ZB25a, podsypki i uszczelnienie i warstwa dociążająca zbiornika  ZB-21. Roboty w trakcie.

Teletechnika: 

Roboty rozpoczęto i kontynuowano przez cały okres sprawozdawczy w zakresie dotyczącym:

 • kolizji T1,
 • kolizji T3,
 • kolizji T4,
 • kolizji T5,
 • kanału technologicznego.

Energetyka: Rozpoczęto i prowadzono roboty stałe na kolizjach:

 • sN5 – przepusty kablowe, zasypki,
 • sN6 – przepusty kablowe, zasypki,
 • sN8 – roboty ziemne, przepusty kablowe, układanie kabli,
 • sN9 – przepusty kablowe, układanie kabla,
 • nN10 – roboty ziemne, przepusty kablowe
 • nN14 – roboty ziemne, układanie kabla, przewierty i przepusty kablowe,
 • sN13 – roboty w zakresie montażu stacji transformatorowej,
 • sN15 – roboty ziemne, przepusty kablowe, układanie kabli.

Melioracje: Realizowana była budowa zbieracza ZE-1 i ZW-1. Roboty w trakcie.