Grudzień 2019.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE i RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • procedował wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2,
 • opracował dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełnił uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizował prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,
 • przekazał do Inżyniera ekspertyzę z wykonania pomiarów kontrolnych opraw oświetleniowych wykonaną przez Politechnikę Poznańską, Instytut Elektrotechniki
  i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii.

Prace i roboty drogowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 • roboty związane z czasową organizacją ruchu,
 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni i podbudów.

Roboty stałe:

 • wykopy i nasypy,
 • wymiany gruntu,
 • warstwy mrozochronne,
 • podbudowy C1,5/2,
 • podbudowy C5/6,
 • podbudowy KŁSM 0/31,5,
 • podbudowy z BA,
 • warstwy wiążące z BA,
 • warstwy ścieralne z BA,
 • warstwa ścieralna z betonu C35/45,
 • ścieki trójkątne i korytkowe, w tym w technologii monolitycznej,
 • krawężniki betonowe i kamienne,
 • chodniki i obrzeża,
 • nawierzchnie z kostki granitowej,
 • umocnienia skarp matami przeciwerozyjnymi,
 • umocnienia rowów i wylotów przykanalików,
 • ścieki skarpowe,
 • przepusty pod zjazdami i koroną dróg,
 • pobocza z KŁSM,
 • humusowanie skarp,
 • bariery energochłonne.

Suma powierzchni ułożonej podbudowy C8/10 narastająco: 134 855 m2 - zaawansowanie 70%.

Suma powierzchni ułożonej nawierzchni: 121205 m2  - zaawansowanie 69%. 

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu, 
 • odwadniania terenu budowy,
 • napraw nawierzchni i poboczy,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów sypkich do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 93,25%
 • Odwodnienia – 50,87%
 • Podbudowy – 78,24%
 • Nawierzchnia – 43,75%

Roboty wykończeniowe:

 • Humusowanie – 37,62%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 6,23%
 • Bariery ochronne – 9,0%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 39,0%
 • Ogrodzenia dróg – 0%

Ekrany akusttczne:

 • Pale – 61,12%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 58,19%
 • Podwaliny – 15,38%
 • Wypełnienie – 8,11%

Prace i roboty mostowe:

WED-1 prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania balustrady ścian SC1P i SC3P,
 • wykonania wykopów na podporach P1, P2, P3,
 • wykonania kolumn DSM na podporze P3 (S17L, DOPT, SC1L),
 • wykonania betonu podkładowego P1, P2, P3,
 • zabetonowania ławy fundamentowej P1 (S17L, DOPT) i P2 (S17L, DOPT).

WD-7 prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki za przyczółkami P1 i P3, zasypki murów M1/M2/M3/M4, 
 • zabetonowania kapy chodnikowej.

WD-8 prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania bariery na UN,
 • zabetonowania oczepów na murach M1/M2/M3/M4,
 • wykonania warstwy ścieralnej z SMA, wykonania przeciwspadku z asfaltu lanego,
 • wykonania próbnego obciążenia obiektu.

WD-9 prowadzono prace w zakresie:

 • zasypki inżynierskiej za przyczółkiem P1 i P3,
 • wykonania betonu podkładowego pod płyty przejściowe P3 (ZBR3, DK50L, DK50P, ZBR4),
 • wykonania zbrojenia płyt przejściowych P3 (ZBR3, DK50L, DK50P, ZBR4). 
 • zabetonowania wnęki dylatacyjnej urządzeń dylatacyjnych, zabetonowania kapy chodnikowej (ZBR3, DK50L, DK50P, ZBR4) - przęsło 1-2.

WD-10 prowadzono prace w zakresie:

 • wykonywania zasypki inżynierskiej,
 • zabetonowania wnęki urządzeń dylatacyjnych na UN,

WD-11 prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania kolektora odwodnieniowego,
 • zabetonowania kapy chodnikowej, zamontowania balustrady na UN,
 • wykonania izolacjo-nawierzchni na kapie wąskiej, zabetonowania oczepów na murach M1/M2/M3/M4,
 • wykonania warstwy wiążącej z asfaltu lanego, warstwy ścieralnej z SMA.

MS-4 prowadzono prace w zakresie:

 • zabetonowania ścianki zaplecznej przyczółków P2 (ZBR2), kapy chodnikowej S17L i ZBR2,
 • wykonania izolacjo-nawierzchni na kapach UN ZBR1, zamontowania balustrady w pasie rozdziału środkowym i prawym oraz na ścianach SC1P, SC2P,
 • wykonania warstwy wiążącej z asfaltu lanego UN S17L, wykonania warstwy ścieralnej z SMA,
 • wykonania próbnego obciążenia płyty S17P.

WD-11war.2 prowadzono prace w zakresie:

 • zabetonowania oczepów na murach M1/M2/M3/M4.

Wykonawca prowadził prace na przepustach:

PZM-2 - roboty izolacyjne wlotu, zasypka przepustu, wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, roboty zbrojarskie i ciesielskie płyt przejściowych (prefabrykacja), betonowanie płyt przejściowych.

PZM-3 – roboty zbrojarskie i ciesielskie ściany czołowej i skrzydeł wlotu, betonowanie ściany czołowej i skrzydeł wlotu.

PZŁ-4 – betonowanie płyt przejściowych oraz fundamentu wlotu, roboty zbrojarskie i ciesielskie ściany czołowej i skrzydeł wlotu.

PZŁ-4a – roboty ciesielskie płyt przejściowych, betonowanie płyt przejściowych.

PZM 7 – roboty ciesielskie fundamentów barier.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze – 91%
 • Fundamenty – 94%
 • Podpory i konstrukcje oporowe – 81%
 • Ustroje nośne – 89%
 • Łożyska – 89%
 • Urządzenia dylatacyjne – 89%
 • Odwodnienie – 67%
 • Izolacje – 52%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 73%
 • Roboty przyobiektowe – 47%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 39%
 • Próbne obciążenia obiektu – 25%

Prace i roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów,
w szczególności:

 • wykonano wpusty z wylotem na skarpę na łącznicach Ł-9, Ł-11 i istniejącej DK50 od strony Kołbieli,
 • wykonano montaż osadników OW1/11, OW1/16,
 • wykonano budowę kanału KD4 w zakresie od studni SW26/4 do studni S18/4,
 • rozpoczęto budowę kanału deszczowego KD48, 
 • rozpoczęto budowę rurociągu tłocznego nr 5.

Zbiorniki retencyjne:

Realizowano roboty w zakresie:

 • ZB23 – realizowano montaż płyt ażurowych - umocnienia skarp i dna zbiornika,
 • ZB24 – wykonano nadsypkę dociążającą, realizowano umocnienie dna i skarp zbiornika.

Teletechnika

Prace telekomunikacyjne są kontynuowane. W danym okresie rozliczeniowym:

 • wybudowano ok. 235m budowy kanału technologicznego,
 • wybudowano studnie KT- 4szt,
 • kontynuowano układanie kanalizacji wtórnej 32/2,9mm - wykonano ok. 600m,
 • kontynuowano układanie segmentu kanalizacji wtórnej 3x40mm - wykonano ok. 600m,
 • kontynuowano układanie mikrokanalizacji - wykonano ok. 583m.

Energetyka

Prowadzono następujące prace:

 • układanie kabla YAKXS 4x35 zasilanie SZR 2 urządzenia VD01, VD02 w kier TC 01,
  S17 str. L km 22+950-23+200, ok 350m trasy,
 • wykonano przepusty pod S17 i ułożono kable pod drogą dla urządzeń VD 01 i VD 02,
 • układanie kabli oświetlenia drogowego i montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe pomiędzy WD11 a MS4 S17 str. L i P,
 • wykonano przepust z rur RHDPEP z szafy SO 3.1 i ułożono kabel zasilający oświetlenie,
 • ułożono kable oświetlenia drogowego S17 str. P km 24+400-24+900 YAKXS 4x35 +2xYKY 3x4 oraz zamontowano fundamenty pod słupy oświetleniowe,
 • montaż oświetlenia pod WD9,
 • montaż  słupów oświetleniowych w ciągu S17 str. P w możliwym zakresie S17 str. P km 24+400-25+360, 22+900-23+300,
 • układanie kabli oświetlenia drogowego łącznica Ł6 przy ZBR3 - dokończenie robót kablowych w tym rejonie,
 • wykonanie przepustów pod ZBR3 na Ł9 i 11,
 • układanie kabli oświetlenia drogowego na Ł9.

Obiekty kubaturowe:

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP. Wykonano roboty w zakresie:

 • rozprowadzenia wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • rozprowadzenia wewnętrznej instalacji wodociągowej – podejścia pod armaturę.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Prowadzono prace związane z:  

 • wierceniem i betonowaniem pali ekranu – 11 szt. (E4a, E8),
 • montażem słupów ekranu – 27 szt. (E4a, E8),
 • betonowaniem głowic ekranu – 27 szt. (E4a, E8), 
 • montażem podwalin żelbetowych – 52 szt. (E4abc),
 • montażem paneli „zielona ściana” – 132 szt. (E4abc).