Grudzień 2020 r.

PLANOWANE IPLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE  NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 RZECZYWISTE WYKONANIE  RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,
 • opracowywał poprawki do dokumentacji powykonawczej.

Prace i roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/roboty drogowe:

Naprawcze - usuwanie uszkodzeń po opadach:

- poboczy,

- skarp,

- zjazdów,

- ścieków skarpowych,

- umocnień skarp i rowów,

- elementów odwodnienia.

Ponadto, kontynuowano prace dotyczace:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy, pompowanie wody z zastoisk, udrażnianie rowów,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • likwidacji wraz z rekultywacją terenu zapleczy sprzętowo – materiałowych i produkcyjnych Wykonawcy.

Zaawansowanie robót nawierzchniowych trasy głównej do ilości wg ZPRS wynosi:

 • podbudowa – około 100 %,
 • nawierzchnia – około 100 %.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 100%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 100%
 • Odwodnienia – 100%
 • Podbudowy – 100%
 • Nawierzchnia – 100%

Roboty wykończeniowe:

 • Humusowanie – 100%
 • Oznakowanie pionowe – 100%
 • Oznakowanie poziome – 100%
 • Bariery ochronne – 100%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 100%
 • Elementy ulic – 99%
 • Ogrodzenia dróg – 99,09%

Ekrany akustyczne:

 • Pale – 100%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 100%
 • Podwaliny – 100%
 • Wypełnienie – 100%

Prace i roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowe na obiektach inżynierskich.

Prace na wszystkich obiektach mostowych zostały zakończone.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 100%
 • Fundamenty - 100%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 100%
 • Ustroje nośne - 100%
 • Łożyska - 100%
 • Urządzenia dylatacyjne - 100%
 • Odwodnienie - 100%
 • Izolacje - 100%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) - 100%
 • Roboty przyobiektowe - 100%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 100%
 • Próbne obciążenia obiektu - 100%

Prace i roboty branżowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności
w pozostałych branżach:

Roboty wodociągowe:

Roboty zasadnicze zakończono w pełnym zakresie umownym. Wykonywano prace porządkowe i wykończeniowe wynikające z odbiorów przez gestorów sieci.

Prace gazowe:

Zakończone.

Kanalizacja sanitarna:

Roboty zasadnicze zakończono w pełnym zakresie umownym. Wykonywano prace wykończeniowe i porządkowe na oczyszczalni ścieków na MOP.

Kanalizacja deszczowa:

Roboty zasadnicze zakończono w pełnym zakresie umownym.

Wykonywano:

- montaż/naprawy elementów KPED na rowach i ciekach melioracyjnych,

- podnoszenie/regulacja studni do niwelety terenu - KD13, KD4,

- ponowny montaż elementów KPED i naprawa uszczelnień na wylotach ZB27, ZB19.

Zbiorniki retencyjne:

Roboty zasadnicze zakończono w pełnym zakresie umownym. Wykonywano naprawy uszkodzonych obiektów ZB19, ZB21, ZB23, ZB24, ZB25, ZB25a, ZB26, ZB27, ZB28.

Teletechnika:

Roboty zakończono.

Energetyka:

Roboty zakończono.

Melioracje:

Roboty zakończono.

Obiekty kubaturowe:

Roboty zakończono.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Roboty zakończono.

Nasadzenia:

Nasadzenia dzrzew i krzewów zostały wykonane w 100%.