Kwiecień 2019 r.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził nasiępujące prace/czynności:

 •  - złożono wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2,
 • - realizowano prace związane z uzupełnianiem wg wskazań Zamawiającego projektów technologicznych w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego,
 • - opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • - zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • - realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • - prowadzono nadzór autorski we wszystkich branżach.

Prace i roboty drogowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące roboty drogowe:

- przygotowawcze i tymczasowe:

 • - usuwanie nadmiaru humusu
 • - rozbiórki nawierzchni i podbudów

- stałe:

 • - wykopy,
 • - wykonywanie odwodnienia powierzchniowego - rowy drogowe wzdłuż trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • - warstwy odcinające w ramach budowy nasypów,
 • - profilowanie i ulepszenie podłoża pod nasypy i warstwy konstrukcyjne,
 • - nasypy, w tym nasypy w technologii MPŻ,
 • - warstwy mrozochronne.

Ponadto kontynuowano prace dotyczące:

 • - utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • - odwadniania terenu budowy,
 • - napraw nawierzchni i poboczy, remonty cząstkowe,
 • - zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • - utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • - transportu i gromadzenia materiałów do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Zaawansowanie robót drogowych:

 • - Roboty przygotowawcze – 84,83%
 • - Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 32,12%
 • - Odwodnienia – 12,82%
 • - Podbudowy – 8,17%
 • - Nawierzchnia – 0%
 • - Roboty wykończeniowe – 0%
 • - Humusowanie – 0%
 • - Oznakowanie pionowe i poziome – 0%
 • - Bariery ochronne – 0%
 • - Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • - Elementy ulic – 0%
 • - Ogrodzenia dróg – 0%

Prace i roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace / czynności w branży mostowej na obiektach:

WED-1  – prowadzono prace w zakresie:

 • - betonowania ustroju nośnego - jezdnia prawa S17.

WD-8 – prowadzono prace w zakresie:

 • zbrojenia, szalowania korpusów przyczółków P1 i P3,
 • zabetonowania korpusów przyczółków P1 i P3,
 • zasypki ław fundamentowych P1, P3.

WD-9 – prowadzono prace w zakresie:

 • zbrojenia, szalowania ściany czołowej SC1L, SC1P,
 • zabetonowani ściany czołowej SC1L,
 • zasypki ław fundamentowych P1,P2 i P3.

WD-10 – prowadzono prace w zakresie:

 • zasypki ław fundamentowych P1,P2,
 • zbrojenia, szalowania korpusów przyczółków P2(ZBR3, DK50P)
 • zabetonowania korpusów przyczółków P2 (ZBR3, DK50P)

WD-11  war.1 – prowadzono prace w zakresie:

 • betonowania ustroju nośnego.

MS-4  – prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania Pali CFA.

  WD-11 war.2– prowadzono prace w zakresie:

 • przygotowania platform roboczych do wykonania Kolumn DSM.

Wykonawca prowadził prace na przepustach:

 • na przepustach PZM-2, PZM-3, PZŁ-4, PZŁ-5, PZM-6, PZM-8 wykonano zasypki,
 • na przepuście PZM-2a zabetonowano fundamenty wlotu i wylotu przepustu,
 • na przepuście PZŁ-5a zabetonowano wlot i wylot wraz z płytą zespalającą,
 • na przepuście PZM-7 zakończono zasypkę, wykonano płyty przejściowe, wykonano roboty izolacyjne i wykonano beton ochronny izolacji.

Zaawansowanie robót mostowych.

 • - Roboty przygotowawcze – 82%
 • - Fundamenty – 69%
 • - Podpory i konstrukcje oporowe – 37%
 • - Ustroje nośne – 21%
 • - Łożyska – 33%
 • - Urządzenia dylatacyjne – 0%
 • - Odwodnienie – 0%
 • - Izolacje – 18%
 • - Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. ) - 0%
 • - Roboty przyobiektowe – 7%
 • - Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%
 • - Próbne obciążenia obiektu – 0%

Prace i roboty branżowe.

Sanitarna, wod-kan:
Realizowano przebudowę kolizji:

 • - PW-2a - próby ciśnieniowe;
 • - PW-2b - próby ciśnieniowe;
 • - PW3 - przepięcie,
 • - PW4 - przepięcie,
 • - PW5 - przepięcie,
 • - PW6 - próby szczelności, przepięcie,
 • - PW7 - osiągnięto gotowość do przepięcia, wykonano przejście pod gazociągiem,
 • - PW9 - przepięcie.

Gaz:

Realizowano prace spawalnicze w zakresie kolizji G6 w km 0+694 istniejącej DK50.
Rozpoczęto również przełączenie (prace przygotowawcze do próby) gazociągu (magistrala) G1 w km 22+165 (odc. S17 w km 22+150 - 22+450).
Prace w zakresie przełączeń gazociągów wysokiego ciśnienia uzależnione są od terminów wskazanych przez Gaz-System.

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów.

 • - kanał 19 - w1/19 - ow1/19,
 • - kanał 20 - s1/20 - w1/20,
 • - kanał 23 - s1/23 - w1/23,
 • - kanał 27 - s5/27 - s4/27 - s3/27,
 • - kanał 27- s3/27 - s4/27 - s5/27; s3/41 - s2/41 , s36/41 - s47/41- s48/41 - s49/41,
 • - kanał 27 - s13/27 -wp1/27 - wp4/27, wp6/27,
 • - kanał 28 - S3/28 , wp3/28,
 • - kanał 29 - s3/29-s2/29, montaż studni s2/29, montaż wpustu wp2/29,
 • - kanał 30 - s5/30 - s4/30, s9/30 - s10/30 - s11/30 - s12/30, s10/30 - wp16/30, tr1/30 - wp4/030, s11/30 - wp18/30, s11/30 - wp19/30 , s10/30 - wp17/30 , s12/30 - wp21/30 , s4/30 - wp5/30; s12/30 - s13/30, montaż studni s13/30, s4/30 - wp5/30, s4/30 - wp4/30, montaż wpustów wp3/30 i wp4/30, s14/30 - s13/30 - wp23/30; s18/30 - s17/30, s22/30 - s21/30 , montaż studni s18/30, s22/30,
 • - kanał 41 - w1/41 - sep1/41,
 • - kanał 47 - 13/47 - 12/47, s2/47 - s3/47 - s4/47 - s5/47,
 • - montaż wpustów deszczowych na odcinkach TG i łącznic w zakresie kanałów jw.

Zbiorniki retencyjne:

Realizowano roboty w zakresie:
- na ZB219 wykonano odwodnianie zbiornika i rozpoczęto wykopy,
- na ZB21 ukończono układanie płyt ażurowych i geokraty (100%),

- na ZB22 zakończono dociążenie uszczelnienia, wykonywano podsypki i umocnienie skarp i dna zbiornika (100%),
- na ZB25a zakończono odwodnienie, podsypkę, układanie i zgrzewanie folii (100%) oraz zakończono dociążenie zbiornika, kontynuowano umocnienie dna i skarp zbiornika.

Teletechnika:

Roboty rozpoczęto i kontynuowano przez cały okres sprawozdawczy w zakresie kanału technologicznego w km 20+000, 22+100, 23+000, 23+700, 23+800; 23+970, 23+970, 24+100, 25+400, 26+200.
Kolizja T1 - przełączenie tymczasowe kolizji, demontaż słupów.
Kolizja T8 - przełączenie tymczasowe kolizji, likwidacja linii napowietrznych.

Energetyka:

Prowadzono roboty stałe na rozpoczętych kolizjach energetycznych:
- SN13 – roboty kablowe kopanie montaż słupa, przełączanie linii napowietrznej 15kV na kablową, załączenie pod napięcie rozdzielnicy SN w trafostacji Gadka, prace porządkowe po przełączeniu i robotach kablowych,
- kolizja SN15 (z proj. DK50 wspólnie z SN9 i SN 15) wciąganie światłowodu, montaż zasobnika, demontaż nieczynnych kabli,
- prace przygotowawcze, do robót kablowych oświetlenia terenu i SZR, w tym: kopanie rowów kablowych, montaż przepustów, układanie kabla zasilającego VMS02,
- Układanie kabla zasilającego pompownię PP6.