Kwiecień 2020 r.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE i RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • procedował wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2,
 • zrealizował prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • wprowadził poprawki do projektu stałej organizacji ruchu,
 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,
 • przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy konstrukcji wsporczych pod tablice stałe – REV_1, Program Naprawczy dot. usterek nawierzchni z betonu cementowego S17,
 • złożył do zatwierdzenia przez Inżyniera aktualizację Programu (rewizja 1.5), w której uwzględniono aktualne terminy realizacji robót wg podpisanego aneksu do Umowy,
 • wystąpił z wnioskiem o zgodę na odbieranie warstw pobocza oraz ciągu pieszo-rowerowego za pomocą lekkiej płyty dynamicznej na zasadach opisanych w przekazanym razem z ww. wnioskiem opracowaniem wspólnych badań korelacyjnych pomiędzy dynamicznym modułem odkształcenia Evd uzyskanym z badania pobocza oraz ciągu pieszo rowerowego a wskaźnikiem zagęszczenia Is i modułem otrzymanym z badania płytą statyczną VSS.

Prace i roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni.

Stałe:

 • wykopy i nasypy,
 • podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • warstwy mrozoochronne,
 • podbudowy Rm=2,5 MPa,
 • podbudowy C3/4,
 • podbudowy C5/6,
 • podbudowy z betonu C8/10,
 • podbudowy z mieszanek KŁSM 0/31,5,
 • podbudowy AC22P,
 • warstwy wiążące AC16W,
 • warstwy ścieralne MMA i SMA,
 • pobocza umocnione kruszywem,
 • chodniki (podbudowy, prefabrykaty, nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej),
 • umocnienia skarp matami przeciwerozyjnymi, uzupełnienia i poprawki oraz humusowanie,
 • umocnienia skarp płytami ażurowymi,
 • pobocza (roboty ziemne i nawierzchnie),
 • humusowanie skarp,
 • ścieki przykrawędziowe trójkątne i muldowe,
 • ścieki skarpowe,
 • zjazdy indywidualne,
 • zasypki obiektów inżynierskich,
 • wzmocnienie podłoża: kolumny przemieszczeniowe i materace geosyntetyczne,
 • bariery energochłonne,
 • ogrodzenia.

Ponadto kontynuowano prace dotyczące:

 • przygotowania dróg objazdowych dla wzmocnień podłoża,
 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy, pompowania wody z zastoisk, udrażniania rowów,
 • zabezpieczenia budowy i prace porządkowe,
 • utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia bieżących zapasów materiałów budowlanych.

Zaawansowanie robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 95%
 • Odwodnienia – 60%
 • Podbudowy – 80%
 • Nawierzchnia – 58%

Roboty wykończeniowe:

 • Humusowanie – 38%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 10%
 • Bariery ochronne – 16%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 39%
 • Ogrodzenia dróg – 5%

Ekrany akustyczne:

 • Pale – 70,22%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 70,22%
 • Podwaliny – 65,81%
 • Wypełnienie – 53,49%

Prace i roboty mostowe:

WED-1- prowadzono prace w zakresie:

 • zasypki inżynierskiej P1 i P3,
 • zabetonowania ustrojów nośnych S17L i DOPT, sprężenia ustrojów nośnych S17L i DOPT,
 • wykonania izolacji kap pod kapami chodnikowymi S17L.

WD-7- prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki murów oporowych M1 i M2, zasypki inżynierskiej za przyczółkiem P3,
 • zamontowania bariery mostowej na kapach chodnikowych, balustrad murów oporowych M1, M2, M3, M4,
 • wykonania izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych.

WD-8 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania izolacjo-nawierzchni oczepów murów oporowych M1, M2, M3, M4.

WD-9 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania drenażu i montażu wpustów na jezdni DK50P,
 • wykonania izolacji ustroju nośnego pod jezdnią DK50P, zamontowania krawężnika zanikającego P2 (ZBR3, ZBR4, DK50L, DK50P),
 • wykonania izolacjo-nawierzchni oczepów ścian bocznych SC1L, SC1P, SC3L, SC3P,
  wykonania montażu schodów skarpowych i balustrad (S1, S2, S3, S4),
 • wykonania warstwy wiążącej z AL. na jezdni DK50P, wykonania warstwy ścieralnej z SMA. na jezdni ZBR3, ZBR4, DK50L, DK50P.

WD-10 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonywania zasypki inżynierskiej P2, wykonania betonu podkładowego pod płyty przejściowe P2 (ZBR3, ZBR4, DK50L, DK50P),
 • wykonania izolacjo-nawierzchni oczepów ścian bocznych SC1L, SC1P,
 • wykonania warstwy wiążącej z AL. na jezdni DK50P, ZBR3, ZBR4, DK50L.

WD-11 war.1 - nie prowadzono prac.

MS-4  - prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania krawężnika zanikającego P2 (ZBR2),
 • wykonania izolacjo-nawierzchni gzymsów ścian bocznych SC1L, SC2L, SC1P, SC2P,
 • wykonania warstwy ścieralnej z SMA. na jezdni ZBR2, ZBR1, S17L, wykonania przeciwspadków  z AL. na jezdni ZBR2, ZBR1, S17L.

WD-11 war 2 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania drenażu i montażu wpustów na jezdni,
 • wykonania izolacjo-nawierzchni oczepów murów oporowych M1, M2, M3, M4,
 • wykonania warstwy wiążącej z SMA, wykonania przeciwspadku z AL.

KP-3 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykopu pod płytę fundamentową,
 • betonu podkładowego pod płytę fundamentową,
 • betonowania płyty fundamentowej, montażu prefabrykatów typu "C".

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 100%
 • Fundamenty - 99%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 96%
 • Ustroje nośne - 100%
 • Łożyska - 100%
 • Urządzenia dylatacyjne - 89%
 • Odwodnienie - 87%
 • Izolacje - 76%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. ) - 87%
 • Roboty przyobiektowe - 64%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 72%
 • Próbne obciążenia obiektu - 36%

Prace i roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów,
w szczególności wykonano:

 • KD48, KD4, KD45 - montaż kolektorów, studni, wpustów i przykanalików
 • DOPT1 - montaż pierścieni i krat wpustów,
 • DP2745W - przykanaliki, wpusty,
 • DP2737W - przykanaliki, wpusty,
 • TG w km 19, 20, 24, 25, 26, 27  - kanały, studnie, przykanaliki, wpusty i wyloty do rowu,
 • DK50 - montaż pierścieni i krat wpustów,
 • KD na MOP - kanały, przykanaliki, wpusty, osadniki i separator, oczyszczalnia ścieków,
 • ZBR3 i ZBR4 - montaż pierścieni i krat wpustów.

Teletechnika:

Prace telekomunikacyjne są kontynuowane. W danym okresie rozliczeniowym:

 • kontynuowano prace wykończeniowe: badanie drożności, szczelności, montaż zamknięć.

Energetyka:

Prowadzono następujące prace:

 • zasilanie szafy oświetleniowej SO 4,2 i 4,3 2xkabel YAKXS 4x16 160 m trasy,
 • okablowanie SZR3 w obrębie węzła Kołbiel ok. 500 m trasy kabla,
 • okablowanie oświetlenia drogowego Łącznica Ł12 i Ł10,
 • okablowanie oświetlenia drogowego w obrębie WD9 kabel YKY 5x35 w rurach pod obiektem 50%,
 • montaż fundamentów prefabrykowanych do słupów oświetleniowych DK50
  w możliwym zakresie.

Melioracje:

W danym okresie rozliczeniowym:

 • wykonano odcinek rurociągu bez nazwy 2 zlokalizowanego na trasie DOPT1,
 • przebudowę cieku Dopływ spod Ostrowika,
 • prowadzono roboty na cieku Rów Ług.

Obiekty kubaturowe:

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP. Wykonano roboty w zakresie:

 • robót wykończeniowych – klejenie płytek ceramicznych na ścianach – kontynuacja,
 • montażu paneli na dachu i wykonania wewnętrznej części instalacji fotowoltaicznej.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Prowadzono prace związane z:  

 • montażem podwalin ekranu E-8 i E-9 - 58 szt.,
 • montażem paneli drewnianych ekranu E-2– 22 szt., 
 • wierceniem i betonowaniem trzonów pali ekranu E-9 - 13 szt.
 • montażem słupów ekranu E-7a i E9 – 28 szt.
 • betonowaniem głowic ekranu E-7a i E9 – 28 szt

Ogrodzenia:

Prowadzono prace związane z: 

 • zabetonowaniem słupków - 3480 mb,
 • wstępnym montażem siatki 850 m.