Lipiec 2018 r.

Prace projektowe,

 • kontynuowano prace związane z opracowaniem finalnej edycjii Projektu Wykonawczego,
 • opracowano dodatkowe szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • kontynuowano prace związane z uzupełnieniem przedmiarów robót we wszystkich branżach wedlug zaleceń Inżyniera,
 • zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ,
 • realizowano prace związanez opracowaniem projektów organizacji ruchu na czas budowy,
 • wykonywano inwentaryzacje przekazanego pasa drogowego oraz nieruchomości przeznaczonych pod docelowy pas drogowy,
 • przekazano finalną wersję Koncepcji Zarządzania Ruchem,
 • oproacowano rewizje Programu dla etapu Robót-przekazano do Inżyniera w dniu 19.06.2018 r.
 • opracowano rewizję Programu (zmiana nr 0.2) dla etapu Robót-przekazano do Inzyniera w dniu10.07.2018 r.
 • opracowano rewizję Programu (zmiana nr o.3) dla etapu Robót-przekazano do Inżyniera w dniu 30.07.2018 r.

Roboty drogowe,

Nie realizowano robót stałych.

Realizowano prace związane z organizacją placu budowy, realizacją drogi objazdowej w ciągu DK 50 i technologicznej w ciągu DOPT2. W ramach tych robót wykonano kolejno: prace przygotowawcze, ulepszenie podłoża pod wykonanie nasypów, dolne warstwy nasypów.

Ponadto, kontynuowano działania dotyczace:

 • przygotowania zapleczy materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów,
 • wprowadzenia i utrzymana czasowej organizacji ruchu,
 • opracowania, stabilizacji i uzyskania zatwierdzenia geodezyjnej osnowy realizacyjnej,

oraz roboty przygotowawcze w zakresie:

 • wycinki drzew i porządkowania terenu, 
 • przygotowania terenu do uszczegółowienia badań geologicznych, 
 • wykonania odwodnienia placu budowy.