Lipiec 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • uzupełniano wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2 - zgodnie z wezwaniem Woj. Maz
 • opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadzono nadzór autorski we wszystkich branżach.

Prace i roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/ roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni i podbudów.

Stałe:

 • wykopy i nasypy,
 • ulepszenia podłoża C0,4/0,5,
 • warstwy mrozochronne,
 • rozpoczęcie wzmocnienia słabonośnego podłoża (po zatwierdzeniu PT),
 • podbudowy C1,5/2,
 • podbudowy C3/4,
 • podbudowy C5/6,
 • podbudowy KŁSM 0/31,5,
 • warstwa technologiczna Rm=5 MPa,
 • podbudowy BA,
 • warstwy wiążące,
 • warstwy ścieralne,
 • ścieki trójkątne i korytkowe,
 • krawężniki betonowe i kamienne,
 • chodniki i obrzeża,
 • przepusty pod zjazdami i koroną dróg.

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy,
 • napraw nawierzchni i poboczy, remonty cząstkowe,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów sypkich do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Podbudowę z chudego betonu C8/10 wykonano na odcinkach:

 • 23+080 - 23+255 L,
 • 25+600 - 26+170 P,
 • 26+170 - 26+290 P,
 • 26+340 - 26+480 P,
 • 26+340 - 26+500 L,
 • 21+020 - 21+180 L,
 • 20+950 - 21+180 P,
 • 23+400 - 23+480 L,
 • 23+400 - 23+480 P,
 • 26+485 - 27+000 P,
 • 23+850 - 24+170 L,
 • 23+850 - 24+170 P.

Suma ułożonej podbudowy wynosi 27 898 m² natomiast długość wykonanej warstwy to 2 515 mb.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 49,09%
 • Odwodnienia – 25,70%
 • Podbudowy – 38,01%
 • Nawierzchnia – 0,0023%
 • Roboty wykończeniowe: 
 • Humusowanie – 0%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 0%
 • Bariery ochronne – 0%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 0%
 • Ogrodzenia dróg – 0%
 • Ekrany akustyczne – 13,32%

Prace i roboty mostowe:

WED-1 - prowadzono prace w zakresie:

 • zasypki inżynierskiej za przyczółkami - Jezdna Prawa S17,
 • izolacji ustroju nośnego pod kapami chodnikowymi - Jezdna Prawa S17,
 • zbrojenia/deskowania/betonowania ścianek zaplecznych - Jezdna Prawa S17,
 • montażu desek gzymsowych na ustroju nośnym - Jezdna Prawa S17.

WD-7 - prowadzono prace w zakresie:

 • zbrojenia/deskowania/betonowania korpusów przyczółków P3 i filara P2,
 • zbrojenia/deskowania/betonowania ścianek zaplecznych przyczółków P3 i P1,
 • zbrojenia/deskowania/betonowania poprzecznic P1, P2, P3. 

 WD-8 - prowadzono prace w zakresie:

 •  zasypka inżynierska za przyczółkami P1 i P3
 • wykonanie murów z gruntu zbrojonego

WD-9 - prowadzono prace w zakresie:

 • zbrojenia/deskowania/betonowania ustroju nośnego ZBR3,
 • sprężania ustroju nośnego ZBR3,
 • zbrojenia/deskowania ustroju nośnego DK50L i ZBR3,
 • zabetonowania ciosów pod łożyskowych P1, P2, P3 (ZBR3, DK50P, DK50L, ZBR4),
 • montażu łożysk P1, P2, P3 (ZBR4, DK50P),
 • zasypka inżynierska za przyczółkami P1 i P3.

 WD-10 - prowadzono prace w zakresie:

 • zbrojenia/deskowania/betonowania korpusów ściany SC2P,
 • zbrojenia/deskowania poprzecznic P1 i P2 (ZBR4, DK50L, DK50P, ZBR3).

MS-4 - prowadzono prace w zakresie:

 • zbrojenia/deskowania/betonowania korpusów przyczółków P1 i P2 (ZBR2, S17L, S17P, ZBR1),
 • zbrojenia/deskowania/betonowania cisów P1 i P2 (ZBR2, S17L, S17P, ZBR1),
 • montażu łożysk P1 (ZBR2, S17L, S17P, ZBR1),
 • zbrojenia/deskowania korpusów ścian SC1L, SC1P,
 • zasypka ław fundamentowych P1 i P2 (ZBR2, S17L, S17P, ZBR1).

WD-11war.1 - prowadzono prace w zakresie:

 • zasypka inżynierska za przyczółkami P1 i P3,
 • wykonanie murów z gruntu zbrojonego,
 • izolacji ustroju nośnego pod kapami chodnikowymi.

WD-11 war.2

 • montażu belek T na ustroju nośnym,
 • zbrojenia/deskowania ustroju nośnego,
 • zasypka inżynierska za przyczółkami P1 i P3,
 • wykonanie murów z gruntu zbrojonego.

KP-3 - prace nie prowadzone.

Wykonawca prowadzil prace na przepustach:

 • PZM-2a trwają prace zbrojarskie i ciesielskie skrzydeł i ścian czołowych wlotu i wylotu,
 • PZŁ-5a trwają roboty związane z dogęszczeniem ostatniej warstwy zasypki pod wykonanie płyt przejściowych.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze – 82%
 • Fundamenty – 85%
 • Podpory i konstrukcje oporowe – 59%
 • Ustroje nośne – 46%
 • Łożyska – 72%
 • Urządzenia dylatacyjne – 0%
 • Odwodnienie – 1%
 • Izolacje – 23%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 2%
 • Roboty przyobiektowe – 12%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%
 • Próbne obciążenia obiektu – 0%

Prace i roboty branżowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace w pozostałych branżach:

Sanitarna, wod-kan, gaz:

Roboty wod-kan:

Wykonano dwa przepięcia: kolizja PW2a oraz PW2b. Prowadzono prace na kolizji nr 8.

Prace gazowe:

Przełączono wszystkie kolizje. Wykonano montaż słupków znacznikowych.

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano wpusty z wylotem na skarpę w trasie głównej od km 19+900 do 20+900, montaż krat żeliwnych na wpustach deszczowych na kanałach KD21, KD22, KD28, KD29 oraz na łącznicach Ł-1, Ł-4.

Prowadzono pracę przy kanale 46 i 47.

Zbiorniki retencyjne:

 • ZB19 - wykonano 100%,
 • ZB19a - wykonano 100%,
 • ZB22 - zakończono,
 • ZB25a - zakończono umocnienie skarp zbiornika,
 • ZB26 - zgrzano folię w 100%, trwa wykonywanie dociążenia, obecnie na poziomie ok 60%,
 • ZB27 - wykonano wał, wykop oraz ok. 50% geomembrany, w trakcie zgrzewanie folii oraz dociążanie.

Teletechnika

Roboty rozpoczęto i kontynuowano przez cały okres sprawozdawczy w zakresie kanału technologicznego.

Energetyka

Prowadzono roboty stałe na rozpoczętych kolizjach energetycznych:

 • układanie kabli zasilających oświetlenie na łącznicach i ZBR oraz MOP,
 • montaż fundamentów słupów oświetleniowych,
 • układanie kabla zasilającego elementy SZR,
 • NN3 - przełączenie.

Melioracje

Realizowana była budowa rowu bez nazwy (5) - wykonano ok. 80mb, rowu nr 7.

Obiekty kubaturowe

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP. Wykonano roboty w zakresie:

 • robót murarskich w zakresie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków Ytong,
 • rozpoczęcie deskowania stropów,
 • roboty towarzyszące.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

 • montaż słupów ekranu - 42 szt. (ekran E-6),
 • betonowanie głowic ekranu - 42 szt. (ekran E-6).