Lipiec 2020

PLANOWANE IPLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE  NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 RZECZYWISTE WYKONANIE  RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • realizował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • zakończono procedurę zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu (22.07.2020),
 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,
 • wniósł o wydanie Świadectwa Przejęcia części Robót (w zakresie wszystkich pasów jezdni głównej S17 wraz z węzłem Kołbiel z wyłączeniem odcinka objętego decyzją ZRID 55/SPEC/2020).

Prace i roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni,
 • usuwanie odpadów z działki KRATBET.

Stałe:

 • wykopy i nasypy,
 • podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • ulepszone podłoże,
 • warstwy mrozoochronne,
 • podbudowy C1,5/2,
 • podbudowy C3/4,
 • podbudowy C5/6,
 • podbudowy z mieszanek KŁSM 0/31,5,
 • podbudowy AC22P,
 • warstwy wiążące AC16W,
 • warstwy ścieralne MMA,
 • pobocza umocnione kruszywem,
 • chodniki (podbudowy, prefabrykaty, nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej),
 • umocnienia skarp płytami ażurowymi,
 • humusowanie skarp,
 • ścieki przykrawędziowe trójkątne i muldowe,
 • ścieki skarpowe,
 • zjazdy indywidualne,
 • pasy technologiczne: roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie,
 • bariery energochłonne,
 • ogrodzenia,
 • oznakowanie pionowe,
 • oznakowanie poziome.

Ponadto kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy, pompowania wody z zastoisk, udrażniania rowów,
 • naprawy nawierzchni i poboczy,
 • zabezpieczenia budowy i prace porządkowe,
 • utrzymania i likwidacji zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia bieżących zapasów materiałów budowlanych.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 96%
 • Odwodnienia – 90%
 • Podbudowy – 94%
 • Nawierzchnia – 87%
 • Roboty wykończeniowe:
 • Humusowanie – 70%
 • Oznakowanie pionowe – 60%
 • Oznakowanie poziome – 89%
 • Bariery ochronne – 91%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 79%
 • Elementy ulic – 55%
 • Ogrodzenia dróg – 34,88%
 • Ekrany akustyczne:
 • Pale – 92,22%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 92,22%
 • Podwaliny – 91,99%
 • Wypełnienie – 91,99%

Prace i roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace/czynności w branży mostowej
na obiektach: MS-4, WD-7, WED-1 w zakresie robót wykończeniowych.

W lipcu 2020 r. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyskał pozwolenia na użytkowanie części zamierzenia inwestycyjnego tj.:

 • obiektu inżynierskiego WED-1 zlokalizowanego pod jezdnią lewą drogi krajowej S17 wraz z najazdami oraz towarzyszącą mu niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi,
 • obiektu inżynierskiego WD-7 wraz z najazdami oraz towarzyszącą mu niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 100%
 • Fundamenty - 100%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 100%
 • Ustroje nośne - 100%
 • Łożyska - 100%
 • Urządzenia dylatacyjne - 100%
 • Odwodnienie - 100%
 • Izolacje - 100%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. ) - 100%
 • Roboty przyobiektowe - 99%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 100%
 • Próbne obciążenia obiektu - 100%

Prace i roboty brańżowe:

Kanalizacja sanitarna:

Wykonano kolizję KS3 na MOP-ie w zakresie: S22/KS3-S21/KS3-W1/KS3, S21/KS3-S18/KS3,
S12/KS3-S13/KS3-S14/KS3.

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów, przepompowni. W szczególności wykonano:

 • wpusty na drodze DP2737 w km 0+091, 0+143, 0+208,50, 0+218,50, 0+220, 0+284, 0+208,
  50 0+339
 • SO1/40-W1/40, SO1/40-SW1/40 na MOP-ie,
 • kanał KD41 na MOP-ie w zakresie SW30/41, SW29/41, s10/41-sw29/41, s10/41-s9/41,
 • S1/52-W1/52, S1/52-W2/52, S1/53-W1/53, S1/53-W2/53 w km 27+400,
 • studnie SZ1/2C, SZ1/2B, SZ1/2D, SZ1/2A w km 21+500.

Zbiorniki retencyjne:

Kontynuowano prace na ZB28 – trwa realizacja wykopu, odwodnienia, podsypek.

Teletechnika;

 • kontynuowano roboty wykończeniowe kanału technologicznego: badanie drożności, szczelności, montaż zamknięć (wykonano budowę 162 m kanału technologicznego),
 • budowę kanalizacji wtórnej 32 mm - 270 m,
 • budowę kabla światłowodowego - 2450 m,
 • usunięto awarię na kablach 25x4 i 10x4 w kolizji T1 (zerwanie kabli) – 1 kpl.

Energetyka:

Prowadzono roboty stałe w zakresie oświetlenia: linie kablowe, fundamenty i słupy, wysięgniki
i oprawy oraz kolizji energetycznych i zasilania, m.in:

 • podłączenie zasilania w ZK +P zasilanie SO5 i PP5,
 • układanie kabli YAKXS 4x70 zasilanie SO 4.1,
 • montaż szaf oświetleniowych SO 4.2 SO 4.3.

Obiekty kubaturowe:

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP, w szczególności:

 • montaż obróbek blacharskich dachu, attyk, parapetów,
 • montaż rynien i rur spustowych,
 • malowanie elewacji,
 • montaż instalacji odgromowej na dachu i połączenie złącz kontrolnych,
 • dokończenie montażu sufitowych opraw oświetleniowych wraz z czujkami ruchu i opraw oświetlenia awaryjnego,
 • kontynuacja uzbrajania RG, podłączenie RG do ZK sieci zewnętrznej przy budynku (podanie zasilania),
 • montaż drzwi zewnętrznych do korytarza technicznego,
 • montaż sufitów w przedsionkach.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Prowadzono drobne prace uzupełniające:

 • montaż oznakowania dróg ewakuacyjnych (strzałki, wyjścia ewakuacyjne).

Ogrodzenia:

Prowadzono prace związane z: 

 • zabetonowaniem słupków,
 • wstępnym montażem siatki.

Nasadzenia:

Rozpoczęto nasadzenia roślin.