Listopad 2017

  • Realizowano prace związane z wprowadzeniem uwag Weryfikatorów do projektu wykonawczego we wszystkich branżach 
  • Opracowano i przekazano Projekt podziału kompetencji.
  • Kontynuowano prace związane z opracowaniem przedmiarów robót we wszystkich branżach.
  • Przekazano do akceptacji Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
  • Opracowano kolejne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB, oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB zgodnie z zasadnymi uwagami zgłoszonymi przez Inzyniera i Zamawiającego.
  • Wykonywano czynności związane z uzupełnieniem i wyjaśnieniami w ramach prowadzonych postepowań administracyjnych ( ZRID )