Listopad 2018 r.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

Prace i roboty drogowe:

 • zakończono prace związane z opracowaniem finalnej edycji Projektu Wykonawczego,
 • realizowano  prace związane z opracowaniem projektów technologicznych w zakresie budowy nasypów z mieszanek popiołowo – żużlowych i wzmocnienia podłoża gruntowego,
 • kontynuowano prace związane z opracowaniem finalnej wersji ZPRS – uszczegółowienie wg uwag Inżyniera przekazano do weryfikacji,
 • opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • realizowano prace związane z opracowaniem finalnej edycji projektu docelowej organizacji ruchu wg uwag Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadzono nadzór autorski we wszystkich branżach.

Roboty Drogowe:

Prace przygotowawcze,

 • wycinka drzew i porządkowanie terenu po wycinkach,
 • odhumusowanie S17, dróg dojazdowych, zbiorników retencyjnych,
 • usuwanie pozostałości z rozbiórek obiektów budowlanych,
 • odwodnienie ternu robót.

Roboty stałe,

 • wykopy,
 • ulepszenie podłoża gruntowego w podstawie nasypu,
 • nasypy,
 • wymiana gruntu,
 • warstwy mrozochronne,
 • warstwy ulepszonego podłoża,
 • warstwy podbudowy z CBGM,
 • warstwy podbudowy z KSŁM,
 • warstwy nawierzchni bitumicznych w ramach drogi objazdowej.

Ponadto, kontynuowano lub zakończono prace dotyczące 

 • drogi technologicznej w ciągu DOPT2 (w trakcie realizacji),
 • prac porządkowych w obrębie przekazanych nieruchomości (w trakcie),
 • organizacji kolejnych zapleczy materiałowych Wykonawcy (w trakcie),
 • transportu i gromadzenia materiałów (ciągłe dostawy w trakcie),
 • wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • obsługi geodezyjnej robót.

Zaawansowanie robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 53,34%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 18,63%
 • Odwodnienia – 1,60%
 • Podbudowy – 0,08%
 • Nawierzchnia – 0%
 • Roboty wykończeniowe – 0%
 • Humusowanie – 0%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 0%
 • Bariery ochronne – 0%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 0%
 • Ogrodzenia dróg – 0%

Prace i roboty mostowe:

 • wykonywano roboty na obiektach KP-3, WED-1, WD-8, WD-9, WD-10, WD-11.
 • zrealizowano roboty na obiektach PZ w następującym zakresie: PZM-2 – zbrojenie i betonowanie elementów fundamentów wlotu i wylotu, montaż prefabrykatów, roboty izolacyjne, PZM-7 – zbrojenie wlotu i wylotu, betonowanie elementów fundamentów, PZM-8 – zbrojenie wlotu i wylotu.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze – 33%
 • Fundamenty – 7%
 • Podpory i konstrukcje oporowe – 3,5%
 • Ustroje nośne – 0%
 • Łożyska – 0%
 • Urządzenia dylatacyjne – 0%
 • Odwodnienie – 0%
 • Izolacje – 0%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 0%
 • Roboty przyobiektowe – 0%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%

Prace i roboty branżowe:

 • Roboty wod-kan - realizowano przebudowę kolizji PW7 i PW8.
 • Sieci gazowe - Kontynuowano realizację robót przezbrojeniowych w zakresie gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia – kolizje: G5, G8 i G9. Wykonywane były prace w zakresie prac montażowych, spawania i zgrzewania  rur i izolacji połączeń spawanych oraz robót ziemnych i prób szczelności. Zostały przepięte następujące kolizje gazowe: G5, G8 i G9.

 • Kanalizacja deszczowa - w listopadzie wykonywane były prace na kanale 11, 19, 20, 23, 27 w zakresie robót ziemnych, studni, kanałów, obsypek i zasypek.

 • Teletechnika - kontynuowano prace związane z przebudową kolizji.

 • Energetyka - rozpoczęto i prowadzono roboty stałe na kolizjach.
 • Melioracje -  realizowana była budowa zbieracza ZE-1, ZE-2.1, ZE-2.2i ZW-1.

.