Listopad 2019.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE i RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • sporządził i przekazał do zatwierdzenia przez Inżyniera kolejną, uzupełnioną 9 rewizję projektu technologicznego wzmocnienia podłoża,
 • procedował wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2,
 • opracował dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełnił uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizował prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizował prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu
  na czas prowadzenia robót,
 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,
 • przekazał do Inżyniera dokumentację powykonawczą przebudowy linii średniego napięcia,
 • przekazał do Inżyniera raport techniczny z pomiarów położenia dybli i kotew.

Prace i roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni i podbudów.

Roboty stałe:

 • wykopy i nasypy,
 • wymiany gruntu,
 • warstwę technologiczną Rm5MPa,
 • warstwy mrozoochronne,
 • podbudowy C5/6,
 • podbudowy KŁSM 0/31,5,
 • podbudowy z BA,
 • podbudowy z chudego betony C8/10 (powierzchnia ułożonej podbudowy: 8 844 m2 , długość: 775 mb),
 • warstwy wiążące z BA,
 • warstwy ścieralne z BA,
 • warstwę ścieralną z betonu C35/45 (powierzchnia ułożonej nawierzchni: 19 064m2,
  długość: 1 915 mb)
 • ścieki trójkątne i korytkowe,
 • krawężniki betonowe i kamienne,
 • chodniki i obrzeża,
 • nawierzchnie z kostki granitowej,
 • umocnienia skarp matami przeciwerozyjnymi,
 • umocnienia rowów i wylotów przykanalików,
 • przepusty pod zjazdami i koroną dróg,
 • pobocza z KŁSM,
 • humusowanie skarp.

Ponadto kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu, 
 • odwadniania terenu budowy,
 • napraw nawierzchni i poboczy,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów sypkich do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Zaawansowanie Robót drogowych:

Roboty przygotowawcze – 99%

 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 93,25%
 • Odwodnienia – 50,87%
 • Podbudowy – 78,24%
 • Nawierzchnia – 43,75%
 • Roboty wykończeniowe:  
 1. Humusowanie – 37,62%
 2. Oznakowanie pionowe i poziome – 6,23%
 3. Bariery ochronne – 9,0%
 4. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 5. Elementy ulic – 39,0%
 6. Ogrodzenia dróg – 0% 
 7. Ekrany akustyczne –38,54%

Prace i roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace/czynności w branży mostowej
na następujących obiektach:

WED-1 prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania słupów ekranów przeciwolśnieniowych,
 • wykonania schodów skarpowych P1 i P3,
 • wykonania platformy pod kolumny DSM,
 • wykonania kolumny DSM na podporze P1 (S17L, DOPT, SC1L) i P2 (S17L, DOPT).

WD-7 prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki za przyczółkami P1 i P3, zasypki murów M1/M2/M3/M4,
 • montażu krawężnika na UN, deski gzymsowei na UN, montażu zbrojenia kap chodnikowych,
 • hydrofobizacji UN.

WD-8 prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania bariery na UN,
 • wykonania izolacji nawierzchni kap chodnikowych, montażu schodów skarpowych na P1 i P3,
  montażu deski gzymsowej na murach M1/M2/M3/M4,
 • wykonania warstwy wiążącej z asfaltu lanego.

WD-9 prowadzono prace w zakresie:

 • zabetonowania ścianki zaplecznej przyczółków P1 (ZBR4, DK50P), P3 (ZBR4, DK50P),
 • montażu zbrojenia kap chodnikowych na UN (ZBR3, DK50L, DK50P), krawężnika na UN (DK50L, DK50P), urządzenia dylatacyjnego na UN,
 • wykonania hydrofobizacji UN.

WD-10 prowadzono prace w zakresie:

 • wykonywania zasypki inżynierskiej,
 • zabetonowania ścianki zaplecznej przyczółków P1 (ZBR4, DK50P, DK50L, ZBR3),
 • zamontowania kolektora odwodnieniowego,
 • montażu urządzeń dylatacyjnych na UN.

WD-11 prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania kolektora odwodnieniowego,
 • zabetonowania kapy chodnikowej,
 • zamontowania balustrady na UN.

MS-4 prowadzono prace w zakresie:

 • zasypki przyczółków P1 i P2, beton podkładowy pod płyty przejściowe P2 (ZBR1, S17P, S17L, ZBR2), zabetonowania płyt przejściowych P1 i P2 (ZBR1, S17P, S17L, ZBR2),
 • zabetonowania ścianki zaplecznej przyczółków P2 (ZBR2),
 • zamontowania kolektora odwodnieniowego, zamontowania wspustów, wykonania drenażu,
 • zamontowania urządzenia dylatacyjnego na UN, zabetonowania kap chodnikowych S17P i ZBR1,
 • wykonania izolacji nawierzchni na kapach UN S17P,
 • wykonania warstwy wiążącej z asfaltu lanego, wykonania warstwy ścieralnej z SMA.

WD-11war.2 prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania izolacji nawierzchni kap chodnikowych,
 • zamontowania deski gzymsowej na murach M1/M2/M3/M4, zabetonowania ścianki zaplecznej P1 i P3.

Wykonawca prowadził prace na przepustach:

PZM-2 str. L, PZM-3 str. L, PZŁ-4 str. L, PZŁ-4a str. L.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze – 91%
 • Fundamenty – 87%
 • Podpory i konstrukcje oporowe – 81%
 • Ustroje nośne – 89%
 • Łożyska – 89%
 • Urządzenia dylatacyjne – 89%
 • Odwodnienie – 58%
 • Izolacje – 52%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 66%
 • Roboty przyobiektowe – 44%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 19%
 • Próbne obciążenia obiektu – 11%

Prace i roboty branżowe:

Roboty wod-kan:

Zakończono przebudowę kolizji PW8.

Konalizacja sanitarna:

Nie prowadzono robót.

Konalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów,
w szczególności:

 • wykonano pierścienie odciążające na wpustach w drodze DP2745W,
 • wykonano kraty żeliwne na wpustach PP w km 25+300 do 27+000,
 • wykonano kanał KD24 po wykonaniu nasypu na proj. DK50 przed obiektem WD-9,
 • wykonano wpusty z wylotem na skarpę na istniejącej DK50,
 • wykonywano montaż i regulację krat żeliwnych na wpustach,
 • dostawy osadników wirowych oraz przepompowni,
 • zamontowano przepompownie PP-1, PP-2, PP-3, PP-5, PP-6,
 • wykonano kanał KD33a i KD33b w km 24+450,
 • wykonano kanał KD35 w miejscu wymiany gruntu w km 24+500,
 • wykonano osadnik wirowy OW1/19 oraz OW1/31,
 • rozpoczęto budowę wpustów z wylotem na skarpę na łącznicy Ł-9 oraz Ł-11,
 • rozpoczęto budowę kanału KD4 w zakresie od studni S18/4 do S25/4.

Zbiornki retencyjne:

Realizowano roboty w zakresie zbiorników:

 • ZB23 - realizowano montaż płyt ażurowych - umocnienia skarp i dna zbiornika,
 • ZB24 - wykonano podsypkę, ułożono uszczelnienie zbiornika oraz około 40% nadsypki dociążającej,

Teletechnika:

Prace telekomunikacyjne są kontynuowane. W danym okresie rozliczeniowym:

 • wybudowano ok. 50 m przewiertów dla KT,
 • wybudowano studnie KT - 8szt.,
 • kontynuowano układanie kanalizacji wtórnej 32/2,9mm - wykonano ok. 1730 m,
 • kontynuowano układanie segmentu kanalizacji wtórnej 3x40mm - wykonano ok. 1930 m,
 • związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnych kabli i wykopów – nie wykonywano.

Energetyka:

Postęp prac przedstawia się następująco:

 • okablowanie łącznicy YAKXS 4x35+YKY 3x4 Ł6 dokończone ok 150m,
 • okablowanie w ciągu S17 str. prawa YAKXS 4x34+YKY 3x4  w różnych kilometrażach ok 400m,
  w sumie okablowane jest od km 22+500 do 24+180, wraz zamontowanymi fundamentami bez 12 szt. palowanych,
 • wykonano przepust pod ZBR3 o obrębie wiaduktu WD9,
 • zamontowano złącza do zasilenia MOP, PP5,PP6, SO5,
 • układanie kabla YAKXS 4x35 230m,
 • układanie kabla YKY 3x4 230m,
 • układanie kabla YAKXS 4x25 2280+370+280+390=1320m,
 • montaż słupów oświetleniowych 12m wysięgnik 2r 30 szt.,
 • montaż opraw oświetleniowych 100W 18 szt.,
 • montaż opraw oświetleniowych 250W 18 szt.,
 • okablowanie oświetlenia S17 str. P km 22+900 do 25+360 2xYAKXS 4x35+2xYKY 3x4,
 • montaż fundamentów pod słupy i montaż 6 szt.  słupów  oświetlenie drogowe S17
  str. P  km 22+900 do 25+360
 • S17 str. prawa km 23+00-24+200 zamontowano 30 szt. słupów 12 m,
 • DK50 str. prawa i lewa zamontowano ok 28 szt. słupów 9m pw ciągu DK50 km 0+300
  i pomiędzy WD9 i WD10,
 • okablowanie oświetlenia drogowego w S17 str. P km 24+400 - 24+900 kable 2xYAKXS
  4x35 + 2xYKY  3x4 ok 400m trasy wraz z montażem fundamentów pod słupy 12 szt.,
 • DK50 km 0+250-0+400 str. prawa i lewa ułożono kable oświetlenia drogowego DK50 str. prawa i lewa ok 400m  wraz z montażem fundamentów 12 szt.,
 • dokończono układanie kabla zasilającego PP3 YAKXS 4x35 ok 50m,
 • ułożono YAKXA 4x50 zasilnie SZR 2 ok 70m.,
 • trwają prace przy okablowaniu oświetlenia wiaduktu WD 9.

Obiekty kubaturowe:

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP. Wykonano roboty w zakresie:

 • montażu i malowania desek/paneli imitujących okładzinę drewnianą,
 • montażu podkonstrukcji pod obróbki blacharskie attyk,
 • układania izolacji termicznej posadzki na gruncie,
 • montażu, podłączenia i ustawienia wpustów podłogowych,
 • wykonania posadzki parteru.

Ekrany akustyczne i przeciwlśnieniowe:

Prowadzono prace związane z wierceniem i betonowaniem pali ekranu E8 - 25 szt.