Listopad 2020 r.

PLANOWANE IPLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE  NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 RZECZYWISTE WYKONANIE  RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,
 • opracowywał poprawki do dokumentacji powykonawczej.

Prace i Roboty drogowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/roboty drogowe:

 • usuwanie uszkodzeń po opadach (humusowanie, odmulanie), 
 • chodniki - regulacje, poprawki, odtworzenia, uzupełnienia,
 • poprawki barier ochronnych,
 • makroniwelacja terenu,
 • naprawa poboczy,
 • odmulanie rowów,
 • prace porządkowe oświetlenia drogowego i SZR,
 • umocnienie dna i skarp rowów darniną,
 • naprawy ścieków skarpowych,
 • koszenie skarp na odcinku S17 od km 19+200 do km 24+800,
 • prace zabezpieczające, naprawcze i porządkowe na terenie budowy,
 • naprawa mat przeciwerozyjnych,
 • rekultywacja terenu - powierzchnia płaska oraz humusowanie/rekultywacja terenu - powierzchnia płaska - DOPT9,
 • makroniwelacja - powierzchnia płaska oraz makroniwelacja/humusowanie - powierzchnia płaska - MOP i Ł3,
 • wyloty przykanalików - naprawa,
 • zjazdy indywidualne - naprawy,
 • uszorstnienie jezdni TG,
 • bariery ochronne roboty poprawkowe,
 • montaż siatki głównej,
 • wykopy pod siatkę dogęszczającą oraz montaż siatki dogęszczającej,
 • regulacja furtek i bram,
 • naprawy uszkodzonych elementów oznakowania poziomego.

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy, pompowanie wody z zastoisk, udrażnianie rowów,
 • napraw nawierzchni i poboczy w ramach usuwania szkód,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania i likwidacji wraz z rekultywacją terenu zapleczy sprzętowo – materiałowych i produkcyjnych Wykonawcy.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 100%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 100%
 • Odwodnienia – 100%
 • Podbudowy – 100%
 • Nawierzchnia – 100%
 • Roboty wykończeniowe:
 • Humusowanie – 95%
 • Oznakowanie pionowe – 97,12%
 • Oznakowanie poziome – 99,60%
 • Bariery ochronne – 99,97%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 98,26%
 • Elementy ulic – 98%
 • Ogrodzenia dróg – 94,14%
 • Ekrany akustyczne: 
 • Pale – 100%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 100%
 • Podwaliny – 100%
 • Wypełnienie – 100%

Prace i Roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowe na obiektach mostowych.

Prace na wszystkich obiektach mostowych zostały zakończone.

W zakresie przepustów zakończono roboty - 100%.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 100%
 • Fundamenty - 100%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 100%
 • Ustroje nośne - 100%
 • Łożyska - 100%
 • Urządzenia dylatacyjne - 100%
 • Odwodnienie - 100%
 • Izolacje - 100%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) - 100%
 • Roboty przyobiektowe - 100%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 100%
 • Próbne obciążenia obiektu - 100%

Prace i Roboty branżowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności
w pozostałych branżach:

Roboty wodociągowe:

Porządkowanie terenu - kolizja PW1.

Prace gazowe:

Zakończone.

Kanalizacja sanitarna:

Wyposażenie, przyłączenie i uruchomienie oczyszczalni na MOP.

Kanalizacja deszczowa:

Wykonywano:

- wylot do ZB28 - kanał KD30,

- prace dodatkowe: podnoszenie studni - kanał KD13,

- oczyszczanie i ponowny montaż zastawek - studnie zastawkowe,

- regulacje włazów na studniach,

- oczyszczanie oraz ponowny montaż uszkodzonych piaskowników przy studniach wpadowych.

Zbiorniki retencyjne:

Kontynuowano prace na ZB28 – zakończono roboty, wykonywano prace wykończeniowe i porządkowe. Wykonywano naprawy uszkodzonych obiektów ZB21, ZB23 i ZB24.

Teletechnika:

Roboty zakończono.

Energetyka:

Roboty zakończono.

Melioracje:

Roboty zakończono.

Obiekty kubaturowe:

Roboty zakończono.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Roboty zakończono.

Ogrodzenia:

Prowadzono prace związane z: 

 • zabetonowaniem słupków,
 • montażem siatki.