Luty 2019 r.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace/czynności :

 • realizowano  prace związane z opracowaniem i uzupełnianiem  projektów technologicznych w zakresie budowy nasypów z mieszanek popiołowo – żużlowych i wzmocnienia podłoża gruntowego,
 • w branży mostowej realizowano  prace związane z opracowaniem projektów technologicznych w zakresie: projekty technologiczne deskowań ścian oporowych, urządzeń dylatacyjnych, projekty technologiczne wzmacniania podłoża gruntowego pod obiektami, projekty technologiczne posadowienia pośredniego obiektów,
 • opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • realizowano prace związane z opracowaniem finalnej edycji projektu docelowej organizacji ruchu wg uwag Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadzono nadzór autorski we wszystkich branżach.

Prace i roboty drogowe.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące roboty drogowe:

Prace przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • porządkowanie terenu po pracach archeologicznych,
 • wykonanie platformy roboczej dla wzmocnienia podłoża.

Roboty stałe:

 • wykopy,
 • wykonywanie odwodnienia powierzchniowego - rowy drogowe wzdłuż trasy głównej, DOPT1, DOPT2 i DOPT14.1,
 • profilowanie i ulepszenie podłoża,
 • warstwy odcinające,
 • nasypy.

Ponadto kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy,
 • napraw nawierzchni i poboczy; remonty cząstkowe,
 • zabezpieczenia budowy w okresie zimowym,
 • prac porządkowych w obrębie przekazanych nieruchomości,
 • organizacji zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Zaawansowanie robót drogowych.

 • Roboty przygotowawcze – 83,97%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 22,42%
 • Odwodnienia – 5%
 • Podbudowy – 0,10%
 • Nawierzchnia – 0%
 • Roboty wykończeniowe – 0%
 • Humusowanie – 0%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 0%
 • Bariery ochronne – 0%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 0%
 • Ogrodzenia dróg – 0%
   
  Prace i roboty mostowe
   
  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace / czynności w branży mostowej na obiektach:
  • WED-1 - prowadzono prace w zakresie zbrojenia, szalowania oraz betonowania: ław fundamentowych P1, P2, SC3P, SC3L Jezdni Prawej S17, korpusów przyczółków P1, P3 Jezdni Prawej S17, filarów P2 Jezdni Prawej S17,
  • WD-8 - prowadzono prace w zakresie zbrojenia, szalowania oraz betonowania: ław fundamentowych P1, P2, P3, filarów P2,
  • WD-9 - prowadzono prace w zakresie zbrojenia, szalowania oraz betonowania: ław fundamentowych ścian czołowych SC1P, SC1L, SC3P, SC3L, filarów P2, korpusów przyczółków P1 Jezdni ZBR3 i DK50L oraz P3 Jezdni ZBR4 i DK50P,
  • WD-10 - prowadzono prace w zakresie zbrojenia, szalowania: law fundamentowych ścian czołowych P2 (ZBR4, DK50P, DK50L, ZBR3),
  • WD-11 - przygotowano platformy pod rusztowanie, deskowanie ustroju nośnego w km   24+224
  • KP-3 - prace nie prowadzone, ze względu na warunki atmosferyczne.

   

  Wykonawca prowadził prace na przepustach:

  • PZM-3 str. P,
  • PZŁ-5 str. P wykonano posadowienie, płyty fundamentowe, zamontowano prefabrykaty skrzynkowe,
  • wykonano zbrojenie płyty zespalającej przepustu PZM-2,
  • PZM-6 zabetonowano fundamenty wlotu i wylotu oraz płytę zespalającą, rozpoczęto zasypkę przepustu,
  • PZM-7 zabetonowano płytę zespalającą.

   

  Zaawansowanie robót mostowych;

  • Roboty przygotowawcze – 72%
  • Fundamenty – 29%
  • Podpory i konstrukcje oporowe – 18%
  • Ustroje nośne – 0%
  • Łożyska – 0%
  • Urządzenia dylatacyjne – 0%
  • Odwodnienie – 0%
  • Izolacje – 12%
  • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 0%
  • Roboty przyobiektowe – 3%
  • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%

  Prace i roboty branżowe.

  Roboty wod-kan.

  Realizowano przebudowę kolizji.

  • PW1 - przebudowa wykonana w 90%, pobrano próbkę do badania higieniczno-sanitarnego,
  • PW2a oraz PW2b - przebudowa wykonana w 90%, pobrano próbkę do badania higieniczno-sanitarnego,
  • PW3 - przebudowa wykonana w 90%, pobrano próbkę do badania higieniczno-sanitarnego,
  • PW4 - przebudowa wykonana w 90%, pobrano próbkę do badania higieniczno-sanitarnego,
  • PW5 - przebudowa wykonana w 90%, pobrano próbkę do badania higieniczno-sanitarnego,
  • PW7 - przebudowa wykonana w 90%,  trwa łączenie węzłów,
  • PW9 - przebudowa wykonana w 90%,  trwa łączenie węzłów, chlorowanie
  • PW10a i PW10b - przebudowa wykonana w 90%, trwa łączenie węzłów,
  • ZW1 - wykonano bypass ok. 50 m, pobrano próbkę do badania higieniczno-sanitarnego.

  Sieci gazowe.

   

  Roboty wznowiono. Wykonano przełączenie oraz demontaże w zakresie kolizji G7.

  Dalsze prace w zakresie przełączeń gazociągów wysokiego ciśnienia uzależnione są od terminów wskazanych przez Gaz-System.

  Kanalizacja deszczowa.

  Rozpoczęto roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów.  Realizowano roboty na kanale 27 - wykonano odcinek od studni S10 do studni S5 oraz kanale 41 - wykonano odcinek od studni S33 do studni S5 oraz od studni S42 do S40.

  Zbiorniki retencyjne.​

  - na ZB21 ukończono zgrzewanie folii i zrealizowano w 100% nadsypkę w zbiorniku, rozpoczęto układanie płyt ażurowych na ZB21,

  - w ZB22 wykonywano odwodnienie zbiornika, uszczelnienie wykonano w ok 40% (roboty będą kontynuowane oraz zostanie rozpoczęte dociążenie folii),

  - rozpoczęto zgrzewanie folii na ZB25a, zaawansowanie na poziomie 10%.

  Teletechnika. Roboty rozpoczęto i kontynuowano przez cały okres sprawozdawczy w zakresie kolizji teletechnicznych.

            Energetyka. Prowadzono roboty stałe na rozpoczętych kolizjach energetycznych.