Luty 2020 r.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE  RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE  NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził nastepujące prace /czynności.

 • procedował wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2,
 • opracował dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełnił uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizował prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,
 • przekazał do Inżyniera: kopię klauzuli rozpatrzenia projektu stałej organizacji ruchu
  Nr Z.2/4080/56.1/Z.12/2019 z dnia 14.02.2020 r, projekt wykonawczy konstrukcji wsporczych pod tablice stałe, protokoły odbioru technicznego w celu podpisania przekazanych dokumentów przez Przedstawicieli GDDKiA oraz PGE.

Prace i roboty drogowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził nastepujące prace/roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni.

Roboty stałe:

 • wykopy i nasypy,
 • podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • warstwy mrozoochronne,
 • podbudowy C3/4,
 • podbudowy z mieszanek KŁSM 0/31,5,
 • chodniki (podbudowy), prefabrykaty, nawierzchnie,
 • umocnienia skarp matami przeciwerozyjnymi, uzupełnienia i poprawki oraz humusowanie,
 • umocnienia skarp płytami ażurowymi,
 • pobocza (roboty ziemne i nawierzchnie),
 • humusowanie skarp,
 • ścieki przykrawędziowe,
 • ścieki skarpowe,
 • zjazdy indywidualne,
 • zasypki obiektów.

Ponadto kontynuowano prace dotyczące:

 • przygotowania dróg objazdowych dla wzmocnień podłoża,
 • roboty związane z ponownym przygotowaniem platform - poprawki po opadach i szkodach powstałych w okresie zimowym,
 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy, pompowanie wody z zastoisk, udrażnianie rowów,
 • napraw nawierzchni i poboczy,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów sypkich do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Zaawansowanie Robót drgowych:

 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 93,25%
 • Odwodnienia – 50,87%
 • Podbudowy – 78,24%
 • Nawierzchnia – 43,75%
 • Roboty wykończeniowe:
 • Humusowanie – 38%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 6,23%
 • Bariery ochronne – 9,0%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 39,0%
 • Ogrodzenia dróg – 0%
 • Ekrany akustyczne:
 • Pale – 65,54%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 64,75%
 • Podwaliny – 44,26%
 • Wypełnienie – 40,05%

Prace i roboty mostowe:

WED-1 - prowadzono prace w zakresie:

 • zasypki ław fundamentowych P1 i P2,
 • zabetonowania korpusu przyczółka P1 DOPT, P3 S17L, DOPT, ściany SC3L,
 • zabetonowania ławy fundamentowej P2 (S17L, DOPT), filarów P2 DOPT.

WD-- prowadzono prace w zakresie:

 • zabetonowania płyty przejściowej P1,
 • zamontowania kotwy barier UN ZBR3, ZBR4, DK50L, DK50P.

WD-8 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania umocnienia z elementów drobnowymiarowych.

WD-9 - prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania kotwy barier UN ZBR3, ZBR4, DK50L, DK50P.

WD-10 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonywania zasypki inżynierskiej P1, betonu podkładowego pod płytę przejściową P1 (ZBR3, ZBR4, DK50L, DK50P),
 • zabetonowania płyty przejściowej P1 (ZBR4, DK50L, DK50P).

WD-11 war 1 - prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania barier na UN,
 • wykonania izolacjonawierzchni na kapie szerokiej i gzymsach murów oporowych, wykonania umocnienia z elementów drobnowymiarowych.

MS-4 - prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania bariery na UN ZBR1, kotwy barier UN ZBR2, S17L.

WD-11 war 2 - nie prowadzono prac.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze – 91%
 • Fundamenty – 96%
 • Podpory i konstrukcje oporowe – 89%
 • Ustroje nośne – 89%
 • Łożyska – 89%
 • Urządzenia dylatacyjne – 89%
 • Odwodnienie – 84%
 • Izolacje – 65%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 80%
 • Roboty przyobiektowe – 53%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 44%
 • Próbne obciążenia obiektu – 36%

Prace i roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów,
w szczególności:

 • wykonano wpusty z wylotem na skarpę na łącznicy Ł10 i Ł12,
 • wykonano rurociąg tłoczny na kanałach KD5, KD18 i KD43,
 • wykonano montaż krat żeliwnych i pierścieni odciążających przy lewej krawędzi jezdni
  w km 23+300 do 23+750, 24+260 do 24+390 oraz 25+800 do 26+200,
 • wykonano kanały deszczowe KD12, KD13 oraz ukończono KD51,
 • wykonano wpusty z wylotem na skarpę na lewej stronie projektowej w km 25+100 - 25+700.

Zbiorniki retencyjne:

Realizowano roboty w zakresie:

 • wykonywania wykopów – ZB20, ZB22,
 • zakończenia prac poprawkowych w zakresie montażu płyt ażurowych - umocnienia skarpi dna zbiornika ZB24.

Teletechnika:

 • wybudowano ok. 54m budowy kanału technologicznego,
 • wybudowano studnie KT - 3 szt.
 • kontynuowano układanie kanalizacji wtórnej 32/2,9mm - wykonano ok. 950m,
 • kontynuowano układanie segmentu kanalizacji wtórnej 3x40mm - wykonano ok. 1000m,
 • kontynuowano układanie mikrokanalizacji – wykonano ok. 1142m,
 • rozpoczęto układanie kabla światłowodowego 48J – ok. 6200m,
 • związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnych kabli i wykopów wykonano ok. 20m.

Energetyka:

 • zasilanie SZR 1 od ZK do WMSA 01 kabel YAKXS 4x50 ok 450m S17 str. P km 19+600-21+200,
 • montaż słupów oświetleniowych Węzeł Kołbiel ok 50 szt.,
 • układanie kabli oświetlenia drogowego Węzeł Kołbiel od WD do końca drogi DK50 oraz łącznice Ł9 i Ł 11, ZBR3 - łącznie ok 1200m,
 • zamontowano szafy oświetleniowe SO 3.1, 3.2, 6, 7,
 • zakończono montaż fundamentów palowych w ciągu drogi S17 str. L,
 • wykonano 85% fundamentów palowych w obrębie łącznic od Ł1 do Ł8,
 • wykonano okablowanie oświetlenia drogowego w ciągu proj. DK17 - rondo 1, rondo 2 str. L ok 500m kabla.

Melioracje:

Prowadzono prace związane z: 

 • robotami ziemnymi na dopływie spod Ostrowika w km 19+280,
 • rurociągiem bez nazwy 1 w zakresie od studni S9 do wylotu W-E2.

Obiekty kubaturowe:

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP. Wykonano roboty w zakresie:

 • montażu stolarki zewnętrznej,
 • ścian GK (montaże konstrukcji i elementów wyposażenia),
 • montażu instalacji podtynkowych (toalety, umywalki), 
 • montażu konstrukcji sufitów podwieszanych.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Prowadzono prace związane z:  

 • montażem podwalin i wypełnień typu „zielona ściana” - 48 szt. – E-7,
 • montaż podwalin i wypełnień typu „zielona ściana” - 142 szt. – E-7a.