Maj 2019

 

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 •  procedowano wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2,
 •  realizowano prace związane z uzupełnianiem wg wskazań Zamawiającego projektów technologicznych, m.in. w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego (projekt złożono),
 •  opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 •  zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 •  realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 •  prowadzono nadzór autorski we wszystkich branżach.

Prace i roboty drogowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/ roboty drogowe:
- przygotowawcze i tymczasowe:

 •  usuwanie nadmiaru humusu,
 •  rozbiórki nawierzchni i podbudów.

- stałe:

 •  wykonywanie odwodnienia powierzchniowego - rowy drogowe wzdłuż trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 •  warstwy odcinające w ramach budowy nasypów,
 •  profilowanie i ulepszenie podłoża pod nasypy i warstwy konstrukcyjne,
 •  nasypy, w tym nasypy w technologii MPŻ,
 •  warstwy mrozochronne,
 •  podbudowy C1,5/2,
 •  podbudowy C5/6,
 •  podbudowy KŁSM 0/31,5,
 •  warstwa technologiczna Rm=5 MPa,
 •  podbudowy z chudego betonu C8/10.
 •  wykopy.

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 •  utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 •  odwadniania terenu budowy,
 •  napraw nawierzchni i poboczy; remonty cząstkowe,
 •  zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 •  utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 •  transportu i gromadzenia materiałów do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

W maju 2019 r. wykonano podbudowę z chudego betonu C8/10 na odcinkach:
- 22+860 - 23+080 L - 15.05.2019,
- 22+820 - 23+000 P,
- 23+480 - 23+850 L - 16.05.2019,
- 23+485 - 23+650 P,
- 23+520 - 23+610 PA,
- 23+650 - 23+850 P - 17.05.2019,
- 22+480 - 22+860 L - 20.05.2019,
- 22+740 - 22+820 P,
- 21+800 - 22+210 L - 21.05.2019,
- 22+485 - 22+740 P,
- 21+765 - 21+800 L - 22.05.2019,
- 21+765 - 22+185 P.
Suma powierzchni to 31 598 m2.
Długość całkowita wykonana w maju 2019 r. to 2 805 mb.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 •  Roboty przygotowawcze – 85,98%
 •  Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 44,85%
 •  Odwodnienia – 24,02%
 •  Podbudowy – 24,25%
 •  Nawierzchnia – 0%
 •  Roboty wykończeniowe – 0%
 •  Humusowanie – 0%
 •  Oznakowanie pionowe i poziome – 0%
 •  Bariery ochronne – 0%
 •  Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 •  Elementy ulic – 0%
 •  Ogrodzenia dróg – 0%

Prace i roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace/ czynności w branży mostowej na następujących obiektach:

WED-1  - prowadzono prace w zakresie:
- sprężenie i rozszalunek ustroju nośnego - Jezdna Prawa S17,
- betonowanie wnęk bloków kotwiących - Jezdna Prawa S17.

WD-7 - prowadzono prace w zakresie:
- wykonania platform i kolumn DSM na podporach P1, P2, P3,
- wykonania wykopów na podporach P1, P2, P3,
- wykonania betonu podkładowego na podporach P1, P2, P3.

WD-8 - prowadzono prace w zakresie:
- zbrojenia, szalowania ustroju nośnego,
- zasypka inżynierska za przyczółkami P1 i P3,
- wykonanie murów z gruntu zbrojonego.

WD-9 - prowadzono prace w zakresie:
- zbrojenia, szalowania ściany czołowej SC1P,
- zabetonowania ściany czołowej SC1P,
- przygotowania platform do szalowania Ustroju nośnego ZBR3.

WD-10 - prowadzono prace w zakresie:
- zbrojenia, szalowania korpusów przyczółków P2 (ZBR4, DK50L) i P1 (ZBR3),
- zabetonowania korpusów przyczółków P2 (ZBR4, DK50L) i P1 (ZBR3).

WD-11 -war.1 - prowadzono prace w zakresie:
- sprężenia i rozszalunku ustroju nośnego.

MS-4 - prowadzono prace w zakresie:
- wykopów na P1 i P2,
- wykonania betonu podkładowego na P1 i P2,
- wykonania próbnych obciążeń na P1 i P2.

WD-11war.2 - prowadzono prace w zakresie:

 •  zasypki ław fundamentowych,
 •  zbrojenia, szalowania korpusów przyczółków P1 i P3,
 •  betonowania korpusów przyczółków P1 i P3,
 •  betonowania filarów P2,
 •  betonownia ciosów podłożyskowych P1 i P3.

Wykonawca prowadził prace na następujących przepustach:

 •  PZM-2 str. P w km 20+075,00 S17,
 •  PZM-2a w km 0+875,14 DOPT 1,
 •  PZM-3 str. P w km 20+307,50 S17,
 •  PZŁ-5 str. P w km 20+920,00 S17,
 •  PZM-8 w km 26+210,00 S17.

Zaawansowanie robót mostowych:

 •  Roboty przygotowawcze – 82%
 •  Fundamenty – 74%
 •  Podpory i konstrukcje oporowe – 46%
 •  Ustroje nośne – 24%
 •  Łożyska – 44%
 •  Urządzenia dylatacyjne – 0%
 •  Odwodnienie – 1%
 •  Izolacje – 18%
 •  Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. ) - 0%
 •  Roboty przyobiektowe – 8%
 •  Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%
 •  Próbne obciążenia obiektu – 0%

Prace i roboty branżowe

Sanitarna, wod-kan, gaz:

Roboty wod-kan:

Realizowano przebudowę kolizji:

 •  PW2a oraz PW2b - trwały badania higieniczno-sanitarne,
 •  PW7 przełączono kolizję,
 •  PW10a i PW10b - wykonywane było łączenie z siecią.

Prace gazowe:

Wykonano przełączenie kolizji gazowych G1, G2, G4 oraz G6.

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów.

 •  realizowano wpusty z wylotem na skarpę w trasie głównej od km 22+000 do 24+200 i od km
 • 25+800 do 26+250 oraz na łącznicach Ł-1 i Ł-4,
 •  kanał 4 - wykonano ok. 20%,
 •  kanał 9 - wykonano ok. 80%,
 •  kanał 11 - wykonano ok. 60%,
 •  kanał 27 - wykonano ok. 85%,
 •  kanał 41 - wykonano ok. 85%,
 •  kanał 46 - wykonano ok. 70%,
 •  kanał 47 - wykonano ok. 90%

Zbiorniki retencyjne:
Realizowano roboty w zakresie:

 •  na ZB219 wykonano odwodnianie zbiornika, realizowano wykopy, uszczelnienie, dociążenie oraz umocnienie dana i skarp,
 •  rozpoczęto roboty na ZB19a - wykopy, odwodnienie, uszczelnienie i dociążenie,
 •  na ZB25a zakończono.

Teletechnika
Roboty rozpoczęto i kontynuowano przez cały okres sprawozdawczy w zakresie kanału technologicznego.

 •  Kolizja T1 - przełączenie tymczasowe kolizji; demontaż słupów,
 •  Kolizja T8 - przełączenie tymczasowe kolizji; likwidacja linii napowietrznych.

Energetyka
Prowadzono roboty stałe na rozpoczętych kolizjach energetycznych:

 •  układanie kabli zasilających oświetlenie na łącznicach i ZBR,
 •  układanie kabla zasilającego elementy SZR: VMS02, VMSC 02/E2, VD01, MS01,
 •  układanie kabla zasilającego pompownię PP6.

Melioracje
Realizowana była budowa zbieraczy drenarskich i rowów:

 •  ZW-2 - wykonano 90%,
 •  rowu bez nazwy 7 - wykonano ok 60%,
 •  rowu R-A5 - wykonano ok 90%.

Roboty melioracyjne są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w kolejnym miesiącu.

Obiekty kubaturowe:
Rozpoczęto realizację budynku toalet na MOP.
Wykonano roboty w zakresie usunięcia warstwy gleby; niwelację i zagęszczanie zasypki pod poziom posadowienia budynku toalet, robót ziemnych, zasypek, tyczenia ław budynku, tyczenia i wykonania podejść kanalizacyjnych i wody, chudy beton, zbrojenie i betonowanie ław i ścian fundamentowych, izolacje, docieplenie.
Przystąpiono do rozprowadzenia sieci kanalizacyjnych wewnątrz budynku.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:
Wykonano:

 •  wiercenie i betonowanie pali ekranu - 22 szt. (ekran E-7a na łącznicy L01 węzła Kołbiel),
 •  montaż słupów ekranu - 29 szt. (ekran E-7a na łącznicy L01 węzła Kołbiel),
 •  betonowanie głowic ekranu - 28 szt. (ekran E-7a na łącznicy L01 węzła Kołbiel).