Maj 2020 r.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE i RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził nastepujące prace/czynności.

 • procedował wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2,
 • zrealizował prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • wprowadził poprawki do projektu stałej organizacji ruchu,
 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,

Przekazał do Inżyniera:

 • do akceptacji skorygowany o uwagi Inżyniera Program Naprawczy dot. usterek betonu nawierzchniowego C35/45 z prośbą  akceptację,
 • dokumentację powykonawczą przebudowy sieci gazowych niskiego, średniego
  i wysokiego ciśnienia z prośbą o weryfikację i zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu,
 • Program Robót zmiana 1.6 oraz Program Robót zmiana 1.7.
 • wystąpił z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę Danych Kontraktowych w pozycji Wymagana Minimalna Ilość Wykonania oraz Subklauzuli 8.14 Warunków Kontraktu,
  w zakresie terminu Kamienia Milowego nr 4, dodanego w § 2 ust. 2 i ust. 4 Aneksu nr 3 do Umowy, w oparciu o mechanizm ustanowiony w § 3 ust. 5 Umowy, wprowadzony w § 2 ust. 3 Aneksu nr do Umowy.

Prace i roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni.

Stałe:

 • wykopy i nasypy,
 • podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • warstwy mrozoochronne,
 • podbudowy Rm=2,5 MPa,
 • podbudowy C3/4,
 • podbudowy C5/6,
 • podbudowy z betonu C8/10,
 • podbudowy z mieszanek KŁSM 0/31,5,
 • podbudowy AC22P,
 • warstwy wiążące AC16W,
 • warstwy ścieralne MMA i SMA,
 • pobocza umocnione kruszywem,
 • chodniki (podbudowy, prefabrykaty, nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej),
 • umocnienia skarp matami przeciwerozyjnymi, uzupełnienia i poprawki oraz humusowanie,
 • umocnienia skarp płytami ażurowymi,
 • pobocza (roboty ziemne i nawierzchnie),
 • humusowanie skarp,
 • ścieki przykrawędziowe trójkątne i muldowe,
 • ścieki skarpowe,
 • zjazdy indywidualne,
 • zasypki obiektów inżynierskich,
 • wzmocnienie podłoża: kolumny przemieszczeniowe i materace geosyntetyczne,
 • bariery energochłonne,
 • ogrodzenia.

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 • przygotowania dróg objazdowych dla wzmocnień podłoża,
 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy, pompowania wody z zastoisk, udrażniania rowów,
 • naprawy nawierzchni i poboczy,
 • zabezpieczenia budowy i prace porządkowe,
 • utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia bieżących zapasów materiałów budowlanych.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 95%
 • Odwodnienia – 70%
 • Podbudowy – 85%
 • Nawierzchnia – 60%
 • Roboty wykończeniowe:
 • Humusowanie – 40%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 11%
 • Bariery ochronne – 26%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 10%
 • Elementy ulic – 39%
 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 95%
 • Odwodnienia – 70%
 • Podbudowy – 85%
 • Nawierzchnia – 60%
 • Roboty wykończeniowe: 
 • Ogrodzenia dróg – 23%

Ekrany akustyczne:

 • Pale – 78,15%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 78,15%
 • Podwaliny – 69,57%
 • Wypełnienie – 69,%

Prace i roboty mostowe:

WED-1 -  prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania wypełnienia ekranu,
 • zasypki inżynierskiej P1 i P3,
 • zamontowania kolektora odwodnieniowego S17L i DOPT,
 • wykonania izolacji kap pod kapami chodnikowymi DOPT
 • zgłoszenia obiektu do PnU.

WD-7 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki murów oporowych M1 i M2, 
 • warstwy wiążącej z AL.

WD-8 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania powłoki ochronnej na P1, P2, P3,
 • obiekt oddany do użytkowania.

WD-9 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania powłoki ochronnej podpór P1, P2, P3,
 • wykonania próbnego obciążenia statycznego ZBR3, ZBR4, DK50L, DK50P,
 • zgłoszenia obiektu do PnU.

WD-10 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonywania zasypki inżynierskiej P2,
 • zamontowania wpustów i wykonania drenażu płyty,
 • wykonania bariery na UN,
 • wykonania schodów skarpowych za P1,
 • wykonania warstwy ścieralnej z SMA na jezdni DK50P, ZBR3, ZBR4.

WD-11 war.1 -  prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania powłoki ochronnej na P1, P2, P3,
 • obiekt oddany do użytkowania

MS-4- prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania wypełnienia ekranu akustycznego,
 • wykonania izolacjonawierzchni gzymsów ścian bocznych SC1L, SC2L,
 • wykonania próbnego obciążenia obiektów ZBR1, ZBR2, S17L,
 • zgłoszenia obiektu do PnU.

WD-11war.2 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania powłoki ochronnej na P1, P2, P3,
 • zgłoszenia obiektu do PnU.

KP-3 - prowadzono prace w zakresie:

 • zasypki inżynierskiej LUBLIN/WARSZAWA str. L i P,
 • zabetonowania płyty przejściowej str. L i P.

 

 

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 100%
 • Fundamenty - 100%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 100%
 • Ustroje nośne - 100%
 • Łożyska - 100%
 • Urządzenia dylatacyjne - 100%
 • Odwodnienie - 99%
 • Izolacje - 94%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. ) - 97%
 • Roboty przyobiektowe - 78%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 83%
 • Próbne obciążenia obiektu - 56%

 Prace i roboty branżowe:

Kanalizacja sanitarna:

Prowadzono następujące prace:

 • wykonano kolizję KS3 na MOP-ie,
 • wykonano główny kolektor DN90 kolizji KS2.

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów,
w szczególności wykonano:

 • wpusty z wylotem na skarpę JL przed KP3,
 • wpusty z wylotem na skarpę od km 19+500 do 19+800 JL,
 • studnie wpadowe SW1/46, SW2/46 i SW3/46,
 • wpusty na JL od km 20+920 do 21+000,
 • wlot kolektora do ZB20,
 • studnie Sw6/38,
 • wpusty z wylotem na skarpę w km 19+840 JP,
 • wyregulowano kraty na DP2742W,
 • wlot oraz wylot do ZB24,
 • wyregulowano kraty na ZBR3 i ZBR4 oraz DK50 od km 0+980 do 1+150,
 • wpusty z wylotem na skarpę w km od 19+600 do 19+850 JL,
 • regulację włazów w pasie rozdziału DK50 od km 0+000 do WD9,
 • kanały 47a i 47b,
 • trwa montaż krat żeliwnych i pierścieni odciążających zgodnie z udostępnionym harmonogramem,
 • kolektor tłoczny KD39,
 • zamontowano pompownię PP5 oraz PP6.

Teletechnika:

Prace telekomunikacyjne są kontynuowane. W danym okresie rozliczeniowym:

 • kontynuowano prace wykończeniowe: badanie drożności, szczelności, montaż zamknięć.

Energetyka:

Prowadzono następujące prace:

 • montaż, wiercenie, zbrojenie i zabetonowanie 40 szt. fundamentów palowych,
 • montaż słupów i opraw oświetleniowych 50 szt.,
 • okablowanie oświetlenia drogowego DK50 str. L i P w obrębie obiektu WD9 i pod obiektem kabel N2xH 5x25 10 m,
 • okablowanie oświetlenia drogowego w obrębie oświetlenia drogowego MS4 Kabel N2XH 5x35 – 320 m,  
 • okablowanie oświetlenia drogowego droga powiatowa DP2742W str. L i P od ronda starego do nowego  ok 350 m montaż 8 szt. fundamentów,
 • montaż 50 szt. słupów oświetleniowych i opraw Węzeł Kołbiel łącznica  Ł1-8 droga DK50,
  ZBR3, ZBR4.

Melioracje:

W danym okresie rozliczeniowym:

 • wykonano narzut kamienny na odcinku Rowu bez nazwy (1) i Rowu bez nazwy (4),
 • wykonano odcinek Rowu bez nazwy (7),
 • prowadzono roboty na cieku Rów Ług.

 

Obiekty kubaturowe:

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP. Wykonano roboty w zakresie:

 • klejenia i fugowania płytek ceramicznych na ścianach (zakończono),
 • izolacji podpłytkowej posadzki,
 • montażu mat ogrzewania podłogowego,
 • klejenia płytek podłogowych z fugowaniem (zakończono).

 

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Prowadzono prace związane z:  

 • wierceniem i betonowaniem pali ekranu – 32 szt. (E-1),
 • montażem słupów ekranu – 22 szt. (E-1), 
 • betonowaniem głowic ekranu – 22 szt. (E-1),
 • montażem podwalin żelbetowych – 22 szt. (E-7a, E-8, E-9),
 • montażem paneli „zielona ściana” – 146 szt. (E-7a, E-8, E-9).

Ogrodzenia:

Prowadzono prace związane z: 

 • zabetonowaniem słupków,
 • wstępnym montażem siatki.