Marzec 2019 r.

 

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • realizowano  prace związane z uzupełnianiem  projektów technologicznych w zakresie budowy nasypów z mieszanek popiołowo – żużlowych (uzyskano zatwierdzenie),
 • realizowano  prace związane z opracowaniem i uzupełnianiem  projektów technologicznych w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego,
 • złożono do zatwierdzenia finalną wersję projektu stałej organizacji ruchu,
 • opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadzono nadzór autorski we wszystkich branżach.

Prace i roboty drogowe.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące roboty drogowe:

Prace przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni i podbudów.

Roboty stałe:

 • wykopy,
 • wykonywanie odwodnienia powierzchniowego - rowy drogowe wzdłuż trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • warstwy odcinające w ramach budowy nasypów,
 • profilowanie i ulepszenie podłoża pod nasypy i warstwy konstrukcyjne,
 • nasypy, w tym nasypy w technologii MPŻ,
 • warstwy mrozochronne,
 • kontynuacja robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy KŁSM 0/3.

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy,
 • napraw nawierzchni i poboczy; remonty cząstkowe,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • organizacji i utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 84,83%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 26,63%
 • Odwodnienia – 8,7%
 • Podbudowy – 0,94%
 • Nawierzchnia – 0%
 • Roboty wykończeniowe – 0%
 • Humusowanie – 0%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 0%
 • Bariery ochronne – 0%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 0%
 • Ogrodzenia dróg – 0%

Prace i Roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace / czynności w branży mostowej na obiektach:

WED-1  – prowadzono prace w zakresie:

 • zbrojenia, szalowania oraz betonowania: filarów P2, ciosów P1, P2, P3 - Jezdna Prawa S17,
 • szalowania ustroju nośnego - Jezdna Prawa S17,
 • izolacji oraz zasypki ław fundamentowych P1, P2, P3, SC1P, SC3P - Jezdnia Prawa S17,
 • montażu łożysk na podporach P1, P2, P3 - Jezdnia Prawa S17.

WD-8 – prowadzono prace w zakresie:

 • zbrojenia, szalowania korpusów przyczółków P3,
 • izolacji oraz zasypki ław fundamentowych P2.

WD-9 – prowadzono prace w zakresie:

 • zbrojenia, szalowania oraz betonowania: Korpusów przyczółków P3 (ZBR3, DK50L), P1 (ZBR4, DK50P) oraz ścian czołowych SC3P i SC3L,
 • izolacji oraz zasypki ław fundamentowych: P1 (ZBR3, DK50L), SC3P, SC3L, SC1L.

WD-10 – prowadzono prace w zakresie:

 • zbrojenia, szalowania oraz betonowania ław fundamentowych: P1 i P2 (ZBR4, DK50P, DK50L, ZBR3) oraz SC1P, SC1L, SC2P, SC2L.

WD-11  war.1 – prowadzono prace w zakresie:

 • zbrojenia, szalowania oraz betonowania: ciosów P1, P2, P3,
 • montażu łożysk na podporach P1, P2, P3,
 • szalowania ustroju nośnego,
 • wykonania kolumn DSM pod murami oporowymi M2, M3.

MS-4 – prowadzono prace w zakresie:

 • przygotowania platform roboczych do wykonania Pali CFA.

WD-11  war.2 – prowadzono prace w zakresie:

 • przygotowania platform roboczych do wykonania Kolumn DSM.

Wykonawca prowadził prace na przepustach:

 • PZŁ-5a wykonano montaż prefabrykatów skrzynkowych,
 • PZM-2 (str. P), PZM-3 (str. P), PZŁ-4 (str. P), PZŁ-5 (str. P), PZM-7, PZM-8 zabetonowano płyty zespalające oraz fundamenty wlotów i wylotów,
 • PZM-6 dodatkowo zabetonowano wlot i wylot,
 • PZŁ-4 (str. P), PZM-6, PZM-8 ponadto wykonano zasypki przepustów do wysokości przed ostatniej warstwy.

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze – 76%
 • Fundamenty – 56%
 • Podpory i konstrukcje oporowe – 30%
 • Ustroje nośne – 4%
 • Łożyska – 22%
 • Urządzenia dylatacyjne – 0%
 • Odwodnienie – 0%
 • Izolacje – 16%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 0%
 • Roboty przyobiektowe – 3%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%
 • Próbne obciążenia obiektu – 0%

Prace i Roboty branżowe:

Roboty wod-kan:

Realizowano przebudowę kolizji :

 • ZW-1 - łączenie przewiertów,
 • PW-1 - zakończono,
 • PW-2b - wykopy, roboty montażowe, zgrzewanie rur, osiągnięto gotowość do przepięcia,
 • PW3 - chlorowanie, przygotowanie do przepięcia, próby ciśnieniowe, osiągnięto gotowość do przepięcia,
 • PW4 - chlorowanie, przygotowanie do przepięcia, próby ciśnieniowe, osiągnięto gotowość do przepięcia,
 • PW5 - próby ciśnieniowe, przygotowanie do przepięcia, osiągnięto gotowość do przepięcia,
 • PW6 - wykopy, zgrzewanie i montaż rur, płukanie i chlorowanie, osiągnięto gotowość do przepięcia,
 • PW7 - roboty montażowe, zgrzewanie rur, roboty ziemne, osiągnięto gotowość do przepięcia,
 • PW9 - roboty ziemne i montażowe, płukanie, przygotowanie do przepięcia, osiągnięto gotowość do przepięcia,
 • PW10b - roboty montażowe, zgrzewanie rur, roboty ziemne (90%).

Sieci gazowe:

Prace w zakresie przełączeń gazociągów wysokiego ciśnienia uzależnione są od terminów wskazanych przez Gaz-System.

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów:

 • kanał 13  - S1/13 - 2/13, s1/13 -s4/13;
 • kanał 27 - s6/27 -s5/27 - s4/27, montaż studni s5/27;
 • kanał 20 - s16/20 - s17/20 - s18/20, s17/20 - wp18/20, s18/20 -wp19/20, s14/20 - wp15/20;
 • kanał 21 -  s2/21 - wp2/21, s3/21 - wp3/21, montaż wpustów wp2/21, wp3/21, s1/21 - wp1/21,s4/21 - wp4/21, s5/21 - s6/2; wp8/21 - s6/21 - wp7/21;
 • kanał 22 - s1/22 - wp1/22, s2/22 - wp2/22, s3/22 -wp3/22, s4/22 - wp4/22 - montaż wpustów dn500; s5/22 - s6/22 - s7/22 -s8/22, s7/22 -wp9/22, s8/22- wp11/22, tr3/22 - wp10/22, p10/22, wp11/22,wp9/22, wp8/22; wp5/22 - s5/22 - tr1/22- wp6/22; s6/22 - wp7/22;
 • kanał 23 - s2/23 - wp1/23, s2/23 - wp2/23;
 • kanał 28 - S6/28 - s5/28 - s4/28, montaż studni s5/28, s6/28, s4/28 - wp4/28, s5/28 - wp5/28, s6/28 - wp6/28, montaż wpustu wp6/28;
 • kanał 29 - S5/29 - s4/29 - s3/29, s6/29, s6/29 -wp629, s5/29 - wp5/29, s4/29 - wp4/29, s3/29 - wp3/29;
 • kanał 38 - S7/38 - S8/38, s2/38 - s1/38- w1/38, S8/38 - S14/38, s9/38, s10/38, s11/38, s12/38, s4/38, s13/38; S1/38 - S3/38;
 • kanał 41 - s37/41 - s36/41 - s35/41, s39/41 - s43/41 - s44/41, sw29/41 - sw30/41 montaż studni s36/41, s35/41, s31/41, s38/41 - s45/41- 46/41  - s59/41, s42/41, s45/41,s46/41, s59/41, s8/41 - s31/41, s8/41 - s9/41, s53/41 - s54/41, s41/41 -s40/41 - s39/41, s53/41 -s54/41, s8/41 -s9/41, s39/41 -s38/41, s8/41 - s9/41, s8/41 - s32/41, s38/41/ s37/41, s37/41 -s36/41.
 • montaż wpustów deszczowych na odcinkach TG i łącznic w zakresie kanałów jw.

Zbiorniki retencyjne:

W marcu były realizowane roboty:

 • na ZB219 rozpoczęto odwadnianie zbiornika,
 • na ZB21 ukończono zgrzewanie folii i zrealizowano w 100% nadsypkę w zbiorniku, kontynuowano układanie płyt ażurowych i geokraty,
 • na ZB22 wykonano odwodnienie i wykop zbiornika, uszczelnienie wykonano w 99% (roboty będą kontynuowane w kwietniu br.), rozpoczęto dociążenie uszczelnienia (90%), które zostanie zakończone w kwietniu br,
 • na ZB25a realizowano odwodnienie, podsypkę, układanie i zgrzewanie folii (80% - planowane zakończenie w kwietniu br.), wykonywano dociążenie zbiornika (w trakcie).

Teletechnika

Roboty rozpoczęto i kontynuowano przez cały okres sprawozdawczy w zakresie kanału technologicznego w km 24+600 - 23+370, 23+100 - 23+480, 27+300 - 27+878.

Kolizja T2 - zaawansowanie 100%

Kolizja T8 - zaawansowanie 50%.

Energetyka:

Prowadzono roboty stałe na rozpoczętych kolizjach energetycznych.