Marzec 2020 r.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE i RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • procedował wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2,
 • opracował dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełnił uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizował prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,

Prace i roboty drogowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni.

Stałe:

 • wykopy i nasypy,
 • podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • warstwy mrozoochronne,
 • podbudowy Rm=2,5 MPa,
 • podbudowy C3/4, C5/6
 • podbudowy z betonu C8/10,
 • podbudowy z mieszanek KŁSM 0/31,5,
 • podbudowy AC22P,
 • warstwy wiążące AC16W,
 • warstwy ścieralne MMA,
 • pobocza umocnione kruszywem,
 • chodniki (podbudowy, prefabrykaty, nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej),
 • umocnienia skarp matami przeciwerozyjnymi, uzupełnienia i poprawki oraz humusowanie,
 • umocnienia skarp płytami ażurowymi,
 • pobocza (roboty ziemne i nawierzchnie),
 • humusowanie skarp,
 • ścieki przykrawędziowe trójkątne i muldowe,
 • ścieki skarpowe,
 • zjazdy indywidualne,
 • zasypki obiektów inżynierskich,
 • wzmocnienie podłoża: kolumny przemieszczeniowe i materace geosyntetyczne,
 • bariery energochłonne.

Ponadto kontynuowano prace dotyczace:

 • przygotowania dróg objazdowych dla wzmocnień podłoża,
 • roboty związane z ponownym przygotowaniem platform - poprawki po opadach i szkodach powstałych w okresie zimowym,
 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy, pompowanie wody z zastoisk, udrażnianie rowów,
 • napraw nawierzchni i poboczy,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów sypkich do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Zaawansowanie robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 94%
 • Odwodnienia – 52%
 • Podbudowy – 80%
 • Nawierzchnia – 55%

Roboty wykończeniowe: 

 • Humusowanie – 38%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 10%
 • Bariery ochronne – 16%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 39,0%
 • Ogrodzenia dróg – 0%

Ekrany akustyczne:

 • Pale – 98,19%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 93,40%
 • Podwaliny – 82,34%
 • Wypełnienie – 64,78%

Prace i roboty mostowe:

WED-1 - prowadzono prace w zakresie:

 • zasypki ław fundamentowych P3, zasypki inżynierskiej P1 i P3,
 • zabetonowania ściany SC1L, ciosów podłożyskowych P1, P3 (S17L, DOPT), zamontowania łożyska P1, P3 (S17L, DOPT),
 • zabetonowania ławy fundamentowej P2 (S17L, DOPT),
 • zabetonowania filarów P2 DOPT, ciosów podłożyskowych P2 (S17L, DOPT), zamontowania łożyska P2 (S17L, DOPT),
 • deskowania/zbrojenia ustroju nośnego S17L, deskowania ustroju nośnego DOPT.

WD-7- prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania izolacji ustroju nośnego pod jezdnią ZBR3, ZBR4, DK50L.

WD-8 - nie prowadzono prac.

WD-9 - prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania barier na UN ZBR3, ZBR4, DK50L, DK50P, balustrad ścian bocznych SC1L, SC1P, SC3L, SC3P, wykonania izolacji ustroju nośnego pod jezdnią ZBR3, ZBR4, DK50L, zamontowania krawężnika zanikającego P1 (ZBR3, ZBR4, DK50L, DK50P),
 • wykonania izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych ZBR3, DK50L, DK50P, ZBR4,
 • wykonania warstwy wiążącej z AL. na jezdni ZBR3, ZBR4, DK50L, wykonania drenażu
  i montażu wpustów ZBR3, ZBR4, DK50L,

WD-10 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania izolacji ustroju nośnego pod jezdnią ZBR3, ZBR4, DK50L,
 • wykonano izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych ZBR3, DK50L, DK50P, ZBR4.

WD-11 war.1 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania przeciwspadku z AL.

MS-4 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania drenażu i obsadzenia wpustów na jezdni ZBR1, S17L, ZBR2,
 • wykonania izolacji ustroju nośnego pod jezdnią ZBR2, zamontowania krawężnika zanikającego P2 (ZBR1, S17L) i P1 (ZBR1, S17L, ZBR2), zamontowania barier ZBR2 i S17L,
 • wykonania izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych ZBR1, S17L,
 • wykonania warstwy wiążącej z AL. na jezdni ZBR2, wykonania drenażu i montażu wpustów ZBR2, S17L, ZBR1.

WD-11 war 2 - nie prowadzono prac.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 91%
 • Fundamenty - 96%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 92%
 • Ustroje nośne - 92%
 • Łożyska - 100%
 • Urządzenia dylatacyjne - 89%
 • Odwodnienie - 84%
 • Izolacje - 72%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. ) - 84%
 • Roboty przyobiektowe - 57%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 56%
 • Próbne obciążenia obiektu - 36%

Prace i roboty branżowe:

Kanalizacja sanitarna:

Wykonano montaż biologicznej oczyszczalni ścieków na MOP.

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów,
w szczególności wykonano:

 • wpusty z wylotem na skarpę na łącznicy Ł11, regulację krat żeliwnych na łącznicach Ł9 oraz Ł11,
 • montaż wpustów z wylotem na skarpę na DOPT1,
 • kanał deszczowy KD8 w zakresie S2/8-S3/8,S3/8-S4/8,S4/8-S5/8 oraz kanał KD1
  w zakresie od studni SW2/1 do SW3/1,
 • wpusty z wylotem na skarpę w km 26+506 do km 26+921 LP oraz PP w km 27+623
  do 27+742.

Teletechnika:

Prowadzono nastepujące prace:

 • kontynuowano układanie kanalizacji wtórnej 32/2,9 mm – wykonano ok. 450 m,
 • kontynuowano układanie segmentu kanalizacji wtórnej 3x40 mm - wykonano ok. 500 m,
 • kontynuowano układanie mikrokanalizacji – wykonano ok. 400 m,
 • rozpoczęto prace wykończeniowe: badanie drożności, szczelności, montaż zamknięć.

Energetyka:

Prowadzono następujące prace:

 • wykonano zasilanie szafy oświetleniowej S0 1 wraz z montażem szafy, wykonano zasilanie pompowni PP1 kabel YAKXS 4x25 280 m.
 • wykonano zasilanie SZR 1 od ZK +p do ZK 1 wraz montażem złącza ok 480 m kabla YKY 4x50.
 • wykonano część okablowania SZR 3 w obrębie węzła Kołbiel ok 250 m, trasy kabla.
 • w trakcie montaż słupów i opraw oświetleniowych – zamontowano 360 słupów.
 • dokończono montaż oświetlenia pod obiektem WD9 - zamontowano  10 szt. opraw oraz zamontowano rury niepalne dla okablowania DK50 pod wiaduktem.
 • wykonano oświetlenie na wiadukcie WD10 4 szt. opraw wraz z okablowaniem, wykonano rury pod mostem MS4.
 • trwają prace przy uzbrajaniu słupów, montaż fundamentów i słupów w obrębie ronda MOP.

Melioracje:

 • prowadzono prace na rowie bez nazwy 7,
 • wykonano odcinek rurociągu bez nazwy 2 zlokalizowanego na trasie DOPT1,
 • wykonano przebudowę cieku Dopływ spod Ostrowika,
 • rozpoczęto roboty na cieku Rów Ług.

Obiekty kubaturowe:

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP. Wykonano roboty w zakresie:

 • montażu okładzin g-k,
 • klejenia płytek ceramicznych na ścianach,
 • podłączenia centrali wentylacyjnej,
 • podłączenia zbiornika c.w.u.

Ekrany akustyczne i przeciwolsnieniowe:

Prowadzono prace związane z :

 • montażem podwalin – 41 szt. – E-6,
 • montażem wypełnień typu „zielona ściana” – 123 szt. – E-6,
 • wierceniem i betonowaniem trzonów pali – 12 szt. – E-9.