Marzec 2021 r.

PLANOWANE IPLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE  NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 RZECZYWISTE WYKONANIE  RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,
 • wprowadzono poprawki do dokumentacji powykonawczej.

Prace i roboty drogowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/roboty drogowe:

 • naprawcze - usuwanie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów atmosferycznych:

- drogowe:

 • utrzymywanie tymczasowej organizacji ruchu,
 • wdrażanie stałej organizacji ruchu,
 • prace pożądkowe,
 • czyszczenie przykanalików,
 • humusowanie-naprawa rozmyć,
 • krawężniki -naprawy,
 • naprawy ścieków skarpowych,
 • naprawy nawierzchni,
 • naprawy poboczy,
 • odmulanie rowów,
 • profilowanie skarp,
 • powierzchnie płaskie - naprawa humusowania,
 • naprawa ściekow,
 • naprawa zjazdów indywidualnych.

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 • odwadniania terenu budowy, pompowanie wody z zastoisk, udrażnianie rowów,
 • zabezpieczenia terenu budowy i prace porządkowe,
 • likwidacji wraz z rekultywacją terenu zapleczy sprzętowo – materiałowych i produkcyjnych Wykonawcy.

Zaawansowanie robót nawierzchniowych trasy głównej do ilości wg ZPRS wynosi:

 • podbudowa – około 100 %,
 • nawierzchnia – około 100 %.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 100%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 100%
 • Odwodnienia – 100%
 • Podbudowy – 100%
 • Nawierzchnia – 100%
 • Roboty wykończeniowe:
 • Humusowanie – 100%
 • Oznakowanie pionowe – 100%
 • Oznakowanie poziome – 100%
 • Bariery ochronne – 100%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 100%
 • Elementy ulic – 100%
 • Ogrodzenia dróg – 99,09%
 • Ekrany akustyczne:
 • Pale – 100%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 100%
 • Podwaliny – 100%
 • Wypełnienie – 100%

Prace i roboty mostowe:

Prace na wszystkich obiektach mostowych zostały zakończone.

W zakresie przepustów zakończono roboty - 100%.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 100%
 • Fundamenty - 100%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 100%
 • Ustroje nośne - 100%
 • Łożyska - 100%
 • Urządzenia dylatacyjne - 100%
 • Odwodnienie - 100%
 • Izolacje - 100%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) - 100%
 • Roboty przyobiektowe - 100%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 100%
 • Próbne obciążenia obiektu - 100%

Prace i roboty branżowe:

Roboty wodociągowe:

Roboty zasadnicze zakończono w pełnym zakresie umownym. Wykonywano prace naprawcze i odbiory.

Prace gazowe:

Zakończone.

Kanalizacja sanitarna:

Roboty zasadnicze zakończono w pełnym zakresie umownym. Wykonywano prace naprawcze.

Kanalizacja deszczowa:

Roboty zasadnicze zakończono w pełnym zakresie umownym. Wykonywano czyszczenie studni wpadowych oraz piaskowników oraz prace naprawcze i porządkowe.

Zbiorniki retencyjne:

Roboty zasadnicze zakończono w pełnym zakresie umownym.

Wykonano:

 • ZB19 - wjazd do zbiornika- naprawy,
 • ZB19a - naprawy zbiornika,
 • ZB20 - wjazd do zbiornika - naprawy,
 • ZB23 - naprawy zbiornika - prace porządkowe,
 • ZB25a - naprawy zbiornika i wjazdu,
 • ZB26 - wjazd do zbiornika - naprawy.

Teletechnika:

Roboty zakończono.

Energetyka:

Roboty zakończono.

Melioracje:

Roboty zakończono.

Obiekty kubaturowe:

Roboty zakończono.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Roboty zakończono.

Ogrodzenia:

W zakresie ogrodzeń wykonywano punktowe naprawy i odtworzenia związane z robotami naprawczymi zbiorników oraz pracami związanymi z utrzymaniem drożności systemu odwodnienia, odmulaniem rowów i przepustów oraz naprawami rozmytych skarp.

Nasadzenia:

Roboty zakończono.