Opis projektu

PLAN ORIENTACYJNY:

Nazwa kontraktu:
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin
 

Odcinek:

obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długości 8,700

Planowana inwestycja, polega na budowie trasy ekspresowej na terenie województwa mazowieckiego. To jeden z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski, który pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści na wszystkich poziomach: regionalnym, krajowym, oraz międzynarodowym.

Powstanie obwodnicy miejscowości Kołbiel przyniesie bezpośrednie korzyści dla mieszkańców oraz dla osób przejeżdżających:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych
 • skrócenie czasu podróży
 • zmniejszenie ryzyka wypadków
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;

Obwodnica Kołbieli poprawi połączenie pomiędzy Warszawą z pozostałymi ośrodkami w kraju i sąsiednich państwach. Dzięki bardzo dobrym cechom eksploatacyjnym, rozdzieleniu kolizyjnych rodzajów ruchu na drodze, zapewni ona duże bezpieczeństwo i komfort w ruchu pojazdów.
Realizowany odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, na terenie gminy Kołbiel.

Budowana trasa będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu, wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę wiaduktów, mostów i skrzyżowań . Powstaną drogi dojazdowe, chodniki, system odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych szczelnych i otwartych) oświetlenie skrzyżowań. Zostaną przebudowane i zabezpieczone urządzenia infrastruktury zewnętrznej, branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, hydrologicznej.

Zakres inwestycji obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej:

 • Projekt Budowlany i Wykonawczy
 • opracowania formalno-prawne i projekty podziału nieruchomości
 • Projekt Stałej i Czasowej Organizacji Ruchu

 

Prace przygotowawcze:

 • odtworzenie trasy
 • wycinkę roślinności
 • rozbiórkę elementów dróg i ulic
 • rozbiórkę budynków

 

Roboty drogowe:

 • budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej,
 • budowy i przebudowy dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny,
 • budowy węzłów i przejazdów drogowych jako powiązanie z istniejącym układem drogowym,
 • budowy miejsc obsługi podróżnych wraz z niezbędną infrastrukturą,

 

Budowę obiektów inżynierskich:

 • przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych,
 • wiaduktów,
 • mostów,
 • przepustów

 

Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

 • budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,
 • budowę systemu odwodnienia dróg,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej
  - linii energetycznych
  - linii teletechnicznych
  - sieci wodociągowej
  - sieci gazowej

 

Wykonanie urządzeń ochrony środowiska:

 • ekrany akustyczne,
 • ekrany przeciwolśnieniowe,
 • zagospodarowanie zielenią – nasadzenia.

 

Odcinek: od km 19+200 do km 27+900

 • data podpisania umowy na realizację w trybie projektuj i buduj: 27.01.2016 r.
 • wartość: 225 489 433,89 PLN.