Październik 2018 r.

Prace i roboty drogowe

 • Kontynuowno prace związane z opracowaniem finalnej edycji Projektu Wykonawczego, z uwzględnieniem uwag Weryfikatorów i zamawiającego,
 • kontynuowano prace związane z z uzupełnieniem przedmiarów robót we wszystkich branżach wegług zaleceń Inzyniera,
 • kontynuowano prace związane z opracowaniem finalnej wersji ZPRS,
 • opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ, projektów technologicznych oraz projektów organizacji robót,
 • realizowno prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadzono nadzór autorski we wszystkich branżach.

Roboty drogowe

Prace przygotowawcze;

 • wycinka drzew i pożądkowanie terenu po wycinkach,
 • odchumusowanie S17, dróg dojazdowych, zbiorników retencyjnych,
 • rozbiórki obiektów budowlanych.

Roboty stałe;

 • wykopy na zbiorniku ZB-25a,
 • ulepszenie podłoża gruntowego w podstawie nasypu,
 • nasypy na trasie głównej, w projektowanym śladzie drogi DK50 i na drogach do obsługi terenów przyległych: DOPT2, DOPT17 ,DOPT14.1
 • wymiana gruntu w rejonie drogi DOPT2,
 • warstwy mrozochronne na trasie głónej oraz na drogach DOPT14.1, DOPT17, DOPT2, DOPT2c,
 • warstwy ulepszonego podłoża,
 • warstwy podbudowy z CBGM,
 • warstwy podbudowy z KSŁM.

Ponadto, kontunuowano lub zakończono prace dotyczące:

 • drogi technologicznej w ciągu DOPT2 (w trakcie realizacji),
 • prac porządkowych w obrębie przekazanych nieruchomości (w trakcie)
 • organizacji kolejnych zapleczy materiałowych Wykonawcy (nadal),
 • transportu i gromadzenia materiałów (ciągłe dostawy w trakcie),
 • wprowadzena i utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • opracowania, stabilizacji i uzyskania zatwierdzenia geodezyjnej osnowy realizacyjnej (realizacja)

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze - 48,62%
 • Roboty ziemne/wzmocnienia gruntu - 12,93%
 • Odwodnienia - 0,25%
 • Przebudowy - 0%
 • Nawierzchnia - 0%
 • Roboty wykończeniowe - 0%
 • Humusowanie _ 0%
 • Oznakowanie pionowe i poziome - 0%
 • Bariery ochronne - 0%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy - 0%
 • Elementy ulic - 0%
 • Ogrodzenia drog - 0%

Prace i roboty mostowe.

 • KP-3 w km 19+469.87 - prace przygotowawcze, wykonanie betonu podkładowego i ławy fundamentowej:
 • WED-1 w km 20+490.00  - zakończono budowę drogi dojazdowej i budowę platform roboczych do DSM;
 • WD-7 w km21+606.21 - 
 • WD-8 w km 23+449.33 - roboty ziemne, rozpoczęte wykonywanie kolumn DSM:
 • WD-9  w km 23+821.63 - 
 • WD-10 w km 0+980.00 - wykonano wykopy fundamentowe i platformę do wykonywania kolumn DSM;
 • WD-11.1 w km 24+22248 - wykonano kolumny DSM i beton podkładowy;
 • WD-11.2 w km26+946.06 -
 • MS-4 w km 24+408.00 -

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 27%
 • Fundamenty - 4%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 0%
 • Ustroje i nośne - 0%
 • Łożyska - 0%
 • Urządzenia dylatacyjne - 0%
 • Odwodnienie - 0%
 • Izolacje - 0%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) - 0%
 • Roboty przyobiektowe - 0%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 0%

Prace i roboty brańżowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził nastepujące prace / czynności w pozostałych branżach:

 • Roboty wod-kan - rozpoczęto i kontynuowano roboty stale w zakresie kolizji PW7 i PW8.
 • Sieci Gazowe - kontynuowano realizację robót przezbrojeniowych w zakresie gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia. Wykonywane były prace w zakresie prac montażowych, spawania i zgrzewania rur i izolacji połączeń spawanych oraz robót ziemnych i prób szczelności.
 • Kanalizacja deszczowa - wykonywano roboty ziemne i montażowe na przejściach poprzecznych, kanałach i studniach.
 • Teletechnika - kontynuowano prace związane z przebudową kolizji.
 • Energetyka - rozpoczęto i prowadzono roboty stałe na kolizjach.
 • Melioracje - Kontynuowano, wykonanie zbieracza drenarskiego przy obiekcie PZM-8, roboty ziemne na rowie bez nazwy w km 22+600, oraz rozpoczęto i realizowano budowę zbieracza Z.E - 2.1 w km 26+200.