Październik 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE i RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • sporządził i przekazał do zatwierdzenia przez Inżyniera kolejną, 9 rewizję projektu technologicznego wzmocnienia podłoża,
 • procedował wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2,
 • opracował dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełnił uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizował prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizował prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu
  na czas prowadzenia robót,
 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach.

Prace i roboty drogowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/ roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe;

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni i podbudów.

Roboty stałe;

 • wykopy i nasypy,
 • wymiany gruntu,
 • ulepszenia podłoża C0,4/0,5,
 • warstwa technologiczna Rm5MPa,
 • warstwy mrozoochronne,
 • podbudowy C5/6,
 • podbudowy KŁSM 0/31,5,
 • podbudowy z BA,
 • podbudowy z chudego betony C8/10 (powierzchnia ułożonej podbudowy – 126 011 m2, długość ułożonej podbudowy – 11 355 mb) 
 • warstwy wiążące z BA, 
 • warstwy ścieralne z BA,
 • warstwa ścieralna z betonu C35/45 (suma ułożonej nawierzchni – 78 506 m2, długość wykonanej jezdni to 7 740 mb),
 • ścieki trójkątne i korytkowe,
 • krawężniki betonowe i kamienne,
 • chodniki i obrzeża,
 • nawierzchnie z kostki granitowej,
 • umocnienia skarp matami przeciwerozyjnymi,
 • umocnienia rowów i wylotów przykanalików,
 • przepusty pod koroną dróg,
 • pobocza z KŁSM,
 • humusowanie skarp.

Ponadto konynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy,
 • naprawa nawierzchni i poboczy, remonty cząstkowe,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów sypkich do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 90%
 • Odwodnienia – 44%
 • Podbudowy – 73,6%
 • Nawierzchnia – 37,1%

Roboty wykończeniowe:

 • Humusowanie – 23%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 2,5%
 • Bariery ochronne – 5,6%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 35,7%
 • Ogrodzenia dróg – 0%
 • Ekrany akustyczne –35,61%

Prace i Roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace/ czynności w branży mostowej
na następujących obiektach:

WED-1 prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania bariery mostowej,
 • wykonania izolacji nawierzchni kap chodnikowych,
 • wykonania warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej,
 • wykonania próbnego obciążenia, 
 • hydrofobizacji powierzchni betonowych.

WD-7 -prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki za przyczółkami P1 i P3, zasypki murów M1/M2/M3/M4, 
 • wykonania izolacji płyty UN pod kapami chodnikowymi.

WD-8 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki za przyczółkami P1 i P3, zasypki murów M1/M2/M3/M4, zabetonowania płyty przejściowej P1 i P3, 
 • zamontowania kolektora odwodnieniowego,
 • zabetonowania kapy chodnikowej na UN, wykonania izolacji płyty UN pod jezdną, hydrofobizacji UN,
 • zabetonowania płyt wejściowych.

WD-9 - prowadzono prace w zakresie:

 • zabetonowania ścianki zaplecznej przyczółków P1 (ZBR3, DK50L) i P3 (ZBR3, DK50L), 
 • montażu deski gzymsowej na UN (ZBR3, DK50L, DK50P), montażu krawężnika na UN (ZBR3).

WD-10 - prowadzono prace w zakresie

 • zabetonowania ścianki zaplecznej przyczółków P2 (ZBR4, DK50P),
 • montażu deski gzymsowej na UN (ZBR3, DK50L, DK50P, ZBR4),

WD-11 war.1- prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki za przyczółkami P1 i P3, zasypki murów M1/M2/M3/M4, wykonania betonu podkładowego pod płyty przejściowe P1 i P3, 
 • betonowania ścianek zaplecznych korpusu P1 i P3,
 • zbrojenia kap chodnikowych na UN.

MS-4 - prowadzono prace w zakresie:

 • zasypki przyczółków P1 i P2, betonu podkładowego pod płyty przejściowe P1
  (ZBR1, S17P, S17L, ZBR2), 
 • zabetonowania ścianki zaplecznej przyczółków P1 (ZBR1, S17P, S17L, ZBR2) i P2 (ZBR1, S17P, S17L),

WD-11 war.2 - prowadzono prace zakresie:

 • wykonania zasypki za przyczółkami P1 i P3, zasypki murów M1/M2/M3/M4, zabetonowania płyty przejściowej P1 i P3, 
 • zabetonowania ścianki zaplecznej P1 i P3,
 • zabetonowania kap chodnikowych, zamontowania barier,
 • wykonano izolacji nawierzchni kap chodnikowych.

KP-3 - prowadzono prace w zakresie:

 • zabetonowania płyty zwieńczającej.

Wykonawca prowadził prace na przepustach:

PZM-2 str. L - roboty ziemne, beton płyty fundamentowej,

PZM-2a - roboty izolacyjne płyt przejściowych oraz płyty zespalającej, beton ochronny izolacji,

PZM-3 str. L - roboty ziemne, grunt stabilizowany cementem, beton podkładowy pod płytę fundamentową,

PZŁ-4a - beton fundamentów oraz ścian wlotu, wylotu i płyty zespalającej,

PZŁ-5a - roboty izolacyjne płyt przejściowych oraz płyty zespalającej, beton ochronny izolacji.

 

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze – 84%
 • Fundamenty – 85%
 • Podpory i konstrukcje oporowe – 78%
 • Ustroje nośne – 89%
 • Łożyska – 89%
 • Urządzenia dylatacyjne – 33%
 • Odwodnienie – 28%
 • Izolacje – 48%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 51%
 • Roboty przyobiektowe – 36%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 11%
 • Próbne obciążenia obiektu – 11%

Prace i roboty branżowe;

Roboty wod-kan:

Kontynuowano przebudowę kolizji PW8 - roboty montażowe, płukanie sieci, chlorowanie.

Kanalizacja sanitarna:

Nie prowadzono prac.

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie kolektorów, studni, przykanalików i wpustów
w szczególności:

- kanał deszczowy KD31, KD35, KD38, KD45,

- wpusty z wylotem na skarpę w km 25+200 do 26+000 LP,

- wpusty z wylotem na skarpę na DP2745W po obu stronach obiektu WD-11 war.2.

Zbiorniki retencyjne:

Realizowano roboty w zakresie zbiorników:

 • ZB23 - zrealizowano wykop, dociążenie, uszczelnienie, rozpoczęto montaż płyt ażurowych,
 • ZB24 - trwa realizacja wykopu, dociążanie oraz układanie geomembrany uszczelniającej,
 • ZB27 - umocnienia dna i skarp.

Teletechnika

Prace telekomunikacyjne są kontynuowane. W danym okresie rozliczeniowym:

 • wybudowano ok. 4 m przewiertów dla KT,
 • kontynuowano układanie kanalizacji wtórnej 32/2,9mm – wykonano ok. 2900 m,
 • kontynuowano układanie segmentu kanalizacji wtórnej 3x40mm - wykonano ok. 3500 m,
 • kontynuowano budowę kanału technologicznego - wykonano 44 m,      
 • związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnych kabli i wykopów – nie wykonywano.

 

Energetyka

Postęp prac za październik przedstawia się następująco:

 • DK50 pomiędzy WD9 i WD10 montaż ok 20 szt. fundamentów pod słupy oświetleniowe,
 • ułożono kable oświetleniowe DK50 wzdłuż ZBR4 ok 150 m,
 • ułożono kable oświetleniowe Łącznica Ł8 ok 400 m,
 • zamontowano złącze kablowe ZK 5 do zasileń MOP proj. sieci zewnętrzne,
 • układanie kabli oświetleniowych S17 ok 300 m Łącznica Ł6 ok 350 m,
 • montaż złącz ZK w obrębie MOP 4 szt.,
 • wykonanie przepustów pod ZBR1 i ZBR2 w obrębie WD8 2x4xRHDPEP 110 L 10m
  w  sumie 80 m rur.,
 • prace porządkowe po robotach kablowych, zagęszczanie wykopów Ł6 i Ł8  S17 ok 1000 m.

 

Obiekty kubaturowe:

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP. Wykonano roboty w zakresie:

 • zakończenie murowania ścianek działowych,
 • okładziny ścienne elewacji: fugowanie płytek klinkierowych, montaż desek/paneli imitujących okładzinę drewnianą,
 • wykonanie pokrycia dachu,
 • roboty w zakresie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych posadzki.

 

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Prowadzono prace związane z:

 • montażem słupów ekranu E4 a, E4 b, E4 c, E7 – 103 szt.
 • betonowaniem głowic ekranu E4 a, E4 b, E4 c, E7) – 79 szt.
 • montażem podwalin żelbetowych E2 – 20 szt.