Październik 2020 r.

PLANOWANE IPLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE  NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 RZECZYWISTE WYKONANIE  RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,
 • opracowywał dokumentację powykonawczą.

Prace i roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 • naprawcze - usuwanie uszkodzeń po opadach.

Roboty stałe:

 • wykopy i nasypy,
 • droga do zbiornika - podbudowa - ZB28,
 • wjazd do zbiornika - ZB28,
 • warstwa ścieralna,
 • zatoki - warstwa ścieralna - DP2742W,
 • podbudowy z mieszanek KŁSM 0/31,5,
 • podbudowy Rm=5 MPa,
 • plantowanie skarp + humusowanie skarp,
 • maty przeciwerozyjne,
 • darnina w kratę na dnie rowu,
 • darniowanie w kratę z obsiewem trawy,
 • wykop rowów,
 • ścieki skarpowe,
 • zjazdy indywidualne,
 • pasy technologiczne: roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie,
 • bariery ochronne,
 • krawężniki, obrzeża, chodniki,
 • balustrady,
 • ogrodzenia,
 • oznakowanie poziome.

Ponadto kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy, pompowanie wody z zastoisk, udrażnianie rowów,
 • napraw nawierzchni i poboczy w ramach usuwania szkód,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania i likwidacji wraz z rekultywacją terenu zapleczy sprzętowo – materiałowych i produkcyjnych Wykonawcy.

Zaawansowanie robót nawierzchniowych trasy głównej do ilości wg ZPRS wynosi:

 • podbudowa – około 100 %,
 • nawierzchnia – około 100 %.

 

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 100%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 98,5%
 • Odwodnienia – 98%
 • Podbudowy – 100%
 • Nawierzchnia – 100%

Roboty wykończeniowe:

 • Humusowanie – 93%
 • Oznakowanie pionowe – 82,51%
 • Oznakowanie poziome – 98,39%
 • Bariery ochronne – 99,65%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 93,06%
 • Elementy ulic – 90%
 • Ogrodzenia dróg – 67,74%

Ekrany akustyczne:

 • Pale – 100%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 100%
 • Podwaliny – 100%
 • Wypełnienie – 100%

Prace i roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowe na obiektach mostowych.

Prace na wszystkich obiektach mostowych zostały zakończone.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 100%
 • Fundamenty - 100%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 100%
 • Ustroje nośne - 100%
 • Łożyska - 100%
 • Urządzenia dylatacyjne - 100%
 • Odwodnienie - 100%
 • Izolacje - 100%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. ) - 100%
 • Roboty przyobiektowe - 100%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 100%
 • Próbne obciążenia obiektu - 100%

Prace i roboty branżowe:

Roboty wodociągowe:

- montaż elementów infrastruktury zbiornika P.POŻ. na MOP.

Prace gazowe:

Zakończone.

Kanalizacja sanitarna:

Wykonano montaż zbiornika na substancje niebezpieczne na MOP wraz z instalacjami towarzyszącymi.

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów, piaskowników, separatorów.  W szczególności wykonano:

 • 19+200: OW1/1 - W1/1;
 • 27+400: SW6/42;
 • montaż wylotów KPED 01.20 i KPED 02.16;
 • montaż piaskowników KPED 01.14;
 • wykonanie dodatkowego wpustu na kanale 54;
 • prace porządkowe, czyszczenie kanalizacji deszczowej,
 • brukowanie wylotów;
 • regulacja studni i wpustów.

Zbiorniki retencyjne:

Kontynuowano prace na ZB28 – roboty w zakresie dociążenia uszczelnienia zbiornika i umocnienia dna i skarp. Wykonywano również naprawy uszkodzonych obiektów ZB24 i ZB23.

Teletechnika:

Prowadzono roboty stałe w zakresie kanału technologicznego i monitoringu wizyjnego, m.in:

 • MOP: wykonanie elementów monitoringu - podłączenie kabla YAKY 3x2,5 oraz UTP 4x2x0,5; uruchomienie monitoringu;
 • MOP: budowa uszkodzonego przepustu od studni SKR-2 nr MOP-8 do SKR-1 nr MOP-10;
 • km 19+400 ÷ 20+000 - budowa kabla światłowodowego - połączenie metodą spawania 48J i 8J;
 • km 20+000 ÷ 23+000 - budowa kabla światłowodowego - połączenie metodą spawania 48J i 8J;
 • km 23+000 ÷ 25+000 - budowa kabla światłowodowego - połączenie metodą spawania 48J i 8J;
 • kanał technologiczny - roboty wykończeniowe (sprawdzenie drożności i szczelności,
 • makroniwelacja, montaż zamknięć, itp.).

Energetyka:

Prowadzono roboty stałe w zakresie oświetlenia m.in:

 • montaż słupów w obrębie MOP;
 • montaż złączy kablowych ZK do zasilenia SZR;
 • prace rozruchowe oświetlenia szafy SO 4.1 S3,2 - węzeł Kołbiel;
 • prace rozruchowe oświetlenia szafy SO 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 SO 1 SO 2 SO6 - węzeł Kołbiel;
 • roboty porządkowe i uzupełniające, montaż lokat słupów oraz uzupełnianie kapturków na
 • fundamentach słupów;
 • prace rozruchowe oświetlenia drogowego, pomiary ochrony od porażeń, pionowanie słupów.

Melioracje:

Roboty zakończono.

Obiekty kubaturowe:

Roboty zakończono.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Roboty zakończono.

Ogrodzenia:

Prowadzono prace związane z: 

 • zabetonowaniem słupków,
 • wstępnym montażem siatki.

Nasadzenia:

Kontyuowano nasadzenia drzew i krzewów.