Sierpień 2018 r.

Wykaz realizowanych prac i robót:

- prace przygotowawcze:

 • wycinka drzew i porządkowanie terenu po wyinkach,
 • odchumusowanie,
 • rozbiórki obiektów budowlanych.

- roboty stałe:

 • wykopy,
 • ulepszenie podłoża gruntowego w podstawie nasypu,
 • nasypy,
 • warstwa mrozoodporna w ciągu DOPT9 (bypass DK50)
 • warstwa mrozoodporna w ciągu DOPT2.

Ponadto, kontynuowano działania dotyczące:

 • wykonania drogi objazdowej w ciągu DK50 (przełożono ruch),
 • drogi technologicznej w ciągu DOPT2 (w trakcie realizacji)
 • prac porządkowych w obrebie przekazanych nieruchomości,
 • organizacji zapleczy materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów,
 • wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • opracowania, stabilizacji i uzyskania zatwierdzenia geodezyjnej osnowy realizacyjnej,
 • przeprowadzenia szczegółowych badań geologicznych w km 19+500.

Roboty mostowe.

Rozpoczęto roboty przygotowawcze na obiektach:

 • WED-1 roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania terenu, uprzątnięcie pozostałości po wycince,rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej.
 • WD-9 wykopy i przygotowanie platform roboczych do wykonania kolumn DSM.
 • WD-10 przygotowanie platform roboczych i organizacja zaplecza przyobiektowego.