Sierpień 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności

 • procedowano wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2 - zgodnie z wezwaniem Woj. Maz.,
 • opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadzono nadzór autorski we wszystkich branżach.

Prace i roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/ roboty drogowe:

przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni i podbudów.

Stełe:

 • wykopy i nasypy,
 • ulepszenia podłoża C0,4/0,5,
 • warstwy mrozochronne,
 • rozpoczęcie wzmocnienia słabonośnego podłoża (po zatwierdzeniu PT),
 • podbudowy C1,5/2,
 • podbudowy C3/4,
 • podbudowy C5/6,
 • podbudowy KŁSM 0/31,5,
 • warstwa technologiczna Rm=5 MPa,
 • podbudowy BA,
 • warstwy wiążące,
 • warstwy ścieralne,
 • ścieki trójkątne i korytkowe,
 • krawężniki betonowe i kamienne,
 • chodniki i obrzeża,
 • przepusty pod zjazdami i koroną dróg.

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy,
 • napraw nawierzchni i poboczy, remonty cząstkowe,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy, 
 • transportu i gromadzenia materiałów sypkich do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

 

Podbudowę z chudego betonu C8/10 wykonano na odcinkach:

 • 21+390 - 21+530 L,
 • 21+390 - 21+530 P,
 • 25+300 - 25+600 P.
 • Suma ułożonej podbudowy to 6 380 m2. Długość wykonanej warstwy to 580mb.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 77,12%
 • Odwodnienia – 25,70%
 • Podbudowy – 49,35%
 • Nawierzchnia – 8,23%
 • Roboty wykończeniowe:             
 • Humusowanie – 3%           
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 0%         
 •  Bariery ochronne – 0%             
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 7%
 • Ogrodzenia dróg – 0%  
 • Ekrany akustyczne – 13,32%

Prace i roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace/ czynności w branży mostowej na następujących obiektach:

WED-1 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonano zasypkę za przyczółkami P1 i P3,
 • zabetonowano ścianki zapleczne P1 i P3,
 • wykonano montaż krawężnika na UN, wykonano montaż deski gzymsowej na UN,
  wykonano montaż kotew kap chodnikowych, wykonano zbrojenie kap chodnikowych, zamontowano urządzenia dylatacyjne na UN, zabetonowano wnęki dylatacyjne na UN.

 WD-7- prowadzono prace w zakresie:

 • wykonano zasypkę za przyczółkami P1 i P3, wykonano zasypkę murów M1/M2/M3/M4,
 • zabetonowano poprzecznicę P1 i P3, zamontowano belki T na UN.

 WD-8 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonano zasypkę za przyczółkami P1 i P3, wykonano zasypkę murów M1/M2/M3/M4,
 • izolacja termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi na UN, montaż deski gzymsowej na UN.

WD-9 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonano zasypkę za przyczółkami P1 i P3,
 • zabetonowano ustrój nośny ZBR4, wykonano sprężenie kabli DK50L i ZBR4.

WD-10 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonano zasypkę za przyczółkami P1 i P2,
 • zabetonowano ścianę SC1L,
 • zabetonowano poprzecznice P1 i P2 (ZBR3, DK50L, DK50P, ZBR4).

WD-11 war.1 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonano zasypkę za przyczółkami P1 i P3, wykonano zasypkę murów M1/M2/M3/M4,
 • montaż deski gzymsowej na UN, montaż krawężnika na UN.

MS-4 - prowadzono prace w zakresie:

 • zasypka przyczółków P1 i P2,
 • zabetonowano ciosy P2 (ZBR2, S17L, S17P, ZBR1),
 • zabetonowano poprzecznice P1 i P2 (ZBR2, S17L, S17P, ZBR1),
 • wykonano montaż łożysk P2 (ZBR2, S17L, S17P, ZBR1).

 WD-11 war.2 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonano zasypkę za przyczółkami P1 i P3, wykonano zasypkę murów M1/M2/M3/M4,
 • zabetonowano ścianki zapleczne P1 i P3,
 • zabetonowano ustrój nośny.

KP-3 - prace nie prowadzone.

Wykonawca prowadził prace na przepustach: PZM-2a, PZM-2.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze – 82%
 • Fundamenty – 85%
 • Podpory i konstrukcje oporowe – 67%
 • Ustroje nośne – 67%
 • Łożyska – 89%
 • Urządzenia dylatacyjne – 11%
 • Odwodnienie – 1%
 • Izolacje – 26%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 14%
 • Roboty przyobiektowe – 16%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%
 • Próbne obciążenia obiektu – 0%

Prace i roboty branżowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/ czynności w pozostałych branżach:

Sanitarna, wod-kan, gaz:

Roboty wod-kan:

Realizowano przebudowę kolizji PW10a oraz PW10b (przepięto). Roboty będą kontynuowane w kolejnym miesiącu.

 

Prace gazowe:

Przełączono wszystkie kolizje. Wykonano montaż słupków znacznikowych. Realizowano prace porządkowe.

 

Kanalizacja sanitarna:

Zrealizowano kolizję KS1.

 

Kanalizacja deszczowa:

 • Realizowano wpusty z wylotem na skarpę w trasie głównej od km 21+200 do 21+400 i od km 25+100 do 25+300, oraz na drodze powiatowej DP2742W i łącznicach Ł-5, Ł-6, Ł-7, Ł-8.
 • Montaż krat żeliwnych na wpustach deszczowych na łącznicy Ł-3 oraz na ZBR 1 i 2 w rejonie obiektu WD-8.
 • Kanał 10 wykonano ok 90%, kanał 27 wykonano ok 90%, kanał 31 wykonano ok 70%, kanał 35 wykonano ok 70%.

 

Zbiorniki retencyjne:

Realizowano roboty w zakresie:

 • ZB19 - zakończono roboty,
 • ZB23 - trwają wykopy, wykonano ok 80%, zgrzano geomembranę w zakresie ok 20%,
 • ZB26 - wykonano dociążenie zbiornika i rozpoczęto układanie płyt ażurowych,
 • ZB27 - ukończono zgrzewanie geomembrany, dociążenie oraz ułożono płyty ażurowe.

Teletechnika

Roboty rozpoczęto i kontynuowano przez cały okres sprawozdawczy w zakresie kanału technologicznego. Roboty będą kontynuowane w kolejnym miesiącu.

Energetyka

Prowadzono roboty stałe na rozpoczętych kolizjach energetycznych:

 • Układanie kabli zasilających oświetlenie na łącznicach i ZBR oraz MOP,
 • Montaż fundamentów słupów oświetleniowych,
 • Układanie kabla zasilającego elementy SZR.

 

Melioracje

Nie prowadzono robót.

 

Obiekty kubaturowe:

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP. Wykonano roboty w zakresie:

 • Robót murarskich w zakresie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków Ytong,
 • Deskowanie, zbrojenie i betonowanie stropów,
 • Roboty towarzyszące.

 

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Robót nie prowadzono.