Sierpień 2020

PLANOWANE IPLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE  NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 RZECZYWISTE WYKONANIE  RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • realizował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,

Prace i roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni,
 • usuwanie i utylizacja odpadów z działki KRATBET.

Stałe:

 • wykopy i nasypy,
 • podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • ulepszone podłoże,
 • warstwy mrozoochronne,
 • podbudowy C1,5/2,
 • podbudowy C3/4,
 • podbudowy C5/6,
 • podbudowy z mieszanek KŁSM 0/31,5,
 • podbudowy AC22P,
 • warstwy wiążące AC16W,
 • warstwy ścieralne MMA i SMA,
 • pobocza umocnione kruszywem,
 • chodniki (podbudowy, prefabrykaty, nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej),
 • umocnienia skarp płytami ażurowymi,
 • humusowanie skarp,
 • ścieki przykrawędziowe,
 • ścieki skarpowe,
 • zjazdy indywidualne,
 • pasy technologiczne: roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie,
 • bariery energochłonne,
 • ogrodzenia,
 • oznakowanie pionowe,
 • nasadzenia.

Ponadto kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy,
 • napraw nawierzchni i poboczy,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • transportu i gromadzenia bieżących zapasów materiałów budowlanych.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 96%
 • Odwodnienia – 90%
 • Podbudowy – 95%
 • Nawierzchnia – 90%
 • Roboty wykończeniowe:
 • Humusowanie – 79%
 • Oznakowanie pionowe – 64,56%
 • Oznakowanie poziome – 89%
 • Bariery ochronne – 93%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 93,06%
 • Elementy ulic – 60%
 • Ogrodzenia dróg – 35%
 • Ekrany akustyczne:
 • Pale – 100% 
 • Słupy (wraz z głowicami) – 100%
 • Podwaliny – 100%
 • Wypełnienie – 100%

Prace i roboty mostowe:

 WED-1 DOPT-1 - prowadzono prace zwiazane z montażem balustrad i schodów skarpowych.

 KP-3 - prowadzono prace w zakresie:

 • montażu schodów skarpowych,
 • montażu balustrad schodów skarpowych,
 • umocnienia oczepów,
 • antykorozji (powłoka specjalna gzymsu i skrzydeł),
 • hydrofobizacji prefabrykatów.

Prace na wszystkich obiektach mostowych zostały zakończone.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 100%
 • Fundamenty - 100%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 100%
 • Ustroje nośne - 100%
 • Łożyska - 100%
 • Urządzenia dylatacyjne - 100%
 • Odwodnienie - 100%
 • Izolacje - 100%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. ) - 100%
 • Roboty przyobiektowe - 100%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 100%
 • Próbne obciążenia obiektu - 100%

Prace i roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów, przepompowni. W szczególności wykonano:

 • kanał KD54 w zakresie: S2/54-S3/54-S4/54, WP2/54, WP4/54, ODW1/54-S4/54,
  S2/54-WP3/54 na MOP,
 • KD50 w zakresie S2/50-S1/50, S2/50-SEP1/50, SEP1/50 w km 23+900,
 • wbudowano osadniki wirowe OW1/49 i OW1/27,
 • wykonywano regulację oraz montaż włazów.

Zbiorniki retencyjne:

Kontynuowano prace na ZB28 – zakończono wykop,  trwa realizacja uszczelnienia, dociążenia geomembraną.

Teletechnika:

 • kontynuowano  prace wykończeniowe: badanie drożności, szczelności, montaż zamknięć,
 • zakończono budowę KT pierwotnej,
 • budowę kanalizacji wtórnej 32 mm na terenie MOP -250 m,
 • budowę kabla światłowodowego 48 J - 6067 m,
 • budowę kabla światłowodowego 8 J - 400 m.

Energetyka:

Prowadzono roboty stałe w zakresie oświetlenia: linie kablowe, fundamenty i słupy, wysięgniki
i oprawy oraz kolizji energetycznych i zasilania, m.in:

 • układanie kabli, montaż słupów i opraw oświetleniowych przy WD7,
 • montaż słupów i opraw oświetleniowych na MOP,
 • układanie kabli  oświetlenia drogowego, montaż fundamentów prefabrykowanych DOPT1,
 • prace przygotowawcze, zarabianie i podłączanie kabli w słupach, montaż złączy słupowych,
 • prace rozruchowe oświetlenia szafy SO 3.1, SO 3.2, SO 4.1, SO 4.2, SO 4.3,
 • układanie kabla YAKXS 4x50 zasilanie PP1,
 • montaż szafy oświetlenia drogowego SO 2.

Melioracje:

Prowadzono roboty w zakresie:

- rurociągu bez nazwy (2),

- rurociągu R-35.

Obiekty kubaturowe:

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP w zakresie:

 • wewnętrznej instalacji elektrycznej – zakończenie montażu rozdzielni głównej,
 • podłączenia i próby instalacji wewnętrznej (skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzenia wyłączników różnicowo-prądowych, pomiaru natężenia oświetlenia),
 • pomiaru instalacji odgromowej,
 • pomiaru wydajności instalacji wentylacyjnej,
 • montażu ścianek giszetowych,
 • montażu suszarek do rąk, poręczy dla niepełnosprawnych,
 • montażu parapetów wewnętrznych.

Przygotowano również teren miejsc piknikowych pod montaż wiat, stołów i ław oraz wykonano betonowanie płyt fundamentowych pod miejsca piknikowe -  7 szt.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

W okresie sprawozdawczym wykonano:

 • wiercenie i betonowanie - 36 szt. (E1)
 • montaż słupów - 36 szt. (E1)
 • szalowanie i betonowanie głowic - 36 szt. (E1)
 • montaż belek podwalinowych - 36 szt. (E1)
 • montaż paneli zielona ściana - 108 szt. (E1)
 • wykonanie schodów ewakuacyjnych ekranu E1 w km 19+482 i 19+670.

W zakresie ekranów akustycznych roboty zostały zakończone.

Ogrodzenia:

Prowadzono prace związane z: 

 • zabetonowaniem słupków,
 • wstępnym montażem siatki.