Styczeń 2019 r.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykoanwca wykonywał następujące prace/czynności:

 • realizowano  prace związane z opracowaniem i uzupełnianiem  projektów technologicznych w zakresie budowy nasypów z mieszanek popiołowo – żużlowych i wzmocnienia podłoża gruntowego,
 • w branży mostowej realizowano  prace związane z opracowaniem projektów technologicznych w zakresie programu sprężania kabli ustrojów nośnych, projekty technologiczne deskowań przyczółków oraz skrzydeł i filarów, projekty technologiczne łożyskowania ustrojów nośnych,
 • opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • realizowano prace związane z opracowaniem finalnej edycji projektu docelowej organizacji ruchu wg uwag Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadzono nadzór autorski we wszystkich branżach.

Prace i roboty drogowe.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadzil następujące roboty drogowe:

Prace przygotowawcze i tymczasowe;

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • porządkowanie terenu po pracach archeologicznych,
 • wykonanie platformy roboczej dla wzmocnienia podłoża.

Roboty stałe;

 • wykopy - rowy drogowe wzdłuż DKPT2.

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy,
 • napraw nawierzchni i poboczy; remonty cząstkowe,
 • zabezpieczenia budowy w okresie zimowym,
 • prac porządkowych w obrębie przekazanych nieruchomości,
 • organizacji zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Zaawansowanie robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 53,34%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 19,70%
 • Odwodnienia – 1,60%
 • Podbudowy – 0,10%
 • Nawierzchnia – 0%
 • Roboty wykończeniowe – 0%
 • Humusowanie – 0%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 0%
 • Bariery ochronne – 0%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 0%
 • Ogrodzenia dróg – 0%

Prace i roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności w branży mostowej:

Wykonywano roboty na obiektach;

WED-1 – prowadzono prace w zakresie zbrojenia ław fundamentowych oraz betonowania ławy fundamentowej P1 na części obiektu w zakresie Jezdni Prawej S17,

WD-9 – prowadzono prace w zakresie zbrojenia, szalowania i betonowania fundamentów podpory P1 oraz filarów P2,

WD-10 – zbrojenie ławy fundamentowej – podpora P2, ściana boczna przyczółka SC2L,

WD-8 – odwodnienie wykopów – podpory P1, P2, P3.

 • na przepustach PZM-7, PZM-8 zabetonowano płyty denne wlotów i wylotów,
 • na przepuście PZM-2a, PZM-6 zamontowano prefabrykaty skrzynkowe,
 • wykonano zbrojenie płyt zespalających na przepustach PZM-7 oraz PZM-8 oraz zbrojenie fundamentu wylotu przepustu PZM-2,
 • rozpoczęto roboty ziemne na przepuście PZM-3 - ułożono grunt stabilizowany cementem oraz beton wyrównawczy – strona prawa.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze – 51%
 • Fundamenty – 24%
 • Podpory i konstrukcje oporowe – 14%
 • Ustroje nośne – 0%
 • Łożyska – 0%
 • Urządzenia dylatacyjne – 0%
 • Odwodnienie – 0%
 • Izolacje – 0%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 0%
 • Roboty przyobiektowe – 0%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%

Prace i roboty branżowe

Sanitarna, wod-kan:

Roboty wod-kan:

Realizowano przebudowę kolizji :

 • PW1  wykonano przewiert ok 250m, łączenie rurociągów, próby, badania higieniczno-sanitarne oraz przełączenie,
 • PW2a oraz PW2b kolizje zostały wytyczone, rozpoczęto prace przewiertowe,
 • PW3 - prace montażowe,
 • PW4  - prace montażowe,
 • PW5 wykonano przewiert ok. 90 m, łączenie rurociągów, próby, badania higieniczno-sanitarne,
 • PW6 wykonano przewiert ok. 110 m,
 • PW9 wykonano przewiert ok. 90 m,
 • PW10a i PW10b  - prace montażowe,
 • ZW1 wykonano przewiert ok 50 m, łączenie rurociągów, próby, badania higieniczno-sanitarne.

Kanalizacja deszczowa: Realizowano roboty na kanale 20 i 23 w zakresie wpustów deszczowych. Rozpoczęto roboty montażowe na kanale 27 w zakresie robót ziemnych, studni, wpustów, montażu kanałów. Roboty w trakcie.

Zbiorniki retencyjne: Realizowano roboty: ZB21 - warstwa dociążająca zbiornika. ZB-22 - odwodnienie zbiornika. Roboty w trakcie.

Teletechnika: Roboty rozpoczęto i kontynuowano przez cały okres sprawozdawczy w zakresie:

 • kolizji T1,
 • kolizji T5,
 • kolizji T6,
 • kanału technologicznego.

Energetyka: Rozpoczęto i prowadzono roboty stałe na kolizjach:

 • nN3 - montaż złączy kablowych,
 • nN10 – układanie kabli,
 • sN8 – roboty ziemne, przepusty kablowe, układanie kabli, montaż uziomów,
 • sN8 - roboty ziemne, przepustykablowe, układanie kabli, montaż uziomów.
 • sN11 - przewierty i przepusty kablowe, uk ladanie kabli, przygotowanie do przełączenia,
 • sN13 - roboty w zakresie montażu uziomów stacji transformatorowej.