Styczeń 2020 r.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE i RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził nastepujące prace /czynności.

 •       procedował wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2,
 •      opracował dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełnił uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego.
 •      zrealizował prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 •    realizował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 •       prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,
 •     przedłożył do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sprawozdanie z realizacji decyzji RDOŚ znak WPN-I.6400.1.2018.PF z dnia 31 stycznia 2018.

Prace i roboty drogowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 •     usuwanie nadmiaru humusu,
 •    rozbiórki nawierzchni (frezowanie) i podbudów,

Roboty stałe:

 •        wykopy i nasypy,
 •        wymiany gruntu,
 •        podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 •        chodniki (podbudowy),
 •        umocnienia skarp matami przeciwerozyjnymi – humusowanie,
 •        umocnienia skarp płytami ażurowymi,
 •        pobocza (roboty ziemne),
 •        humusowanie skarp.

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 •        utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 •        odwadniania terenu budowy,
 •        napraw nawierzchni i poboczy,
 •        zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 •        utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 •        transportu i gromadzenia materiałów sypkich do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 •    Roboty przygotowawcze – 99%
 •    Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 93,25%
 •    Odwodnienia – 50,87%
 •    Podbudowy – 78,24%
 •    Nawierzchnia – 43,75%

Roboty wykończeniowe:

-        Humusowanie – 38%

-        Oznakowanie pionowe i poziome – 6,23%

-        Bariery ochronne – 9,0%

-        Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%

-        Elementy ulic – 39,0%

-        Ogrodzenia dróg – 0%

Ekrany akustyczne:

-      Pale – 65,54%

-      Słupy (wraz z głowicami) – 64,75%

-      Podwaliny – 37,49%

-      Wypełnienie – 28,31%

Prace i roboty mostowe:

WED-1 prowadzono prace w zakresie:

 •       zasypki ław fundamentowych P1 i P2,
 •       zabetonowania ławy fundamentowej P1 (SC1L) i P3 (S17L, DOPT, SC3L) i P2 (S17L, DOPT),
 •       zabetonowania korpusu przyczółka P1 (S17L),
 •       zabetonowania filarów P2 (S17L).

WD-7 prowadzono prace w zakresie:

 •       wykonania betonu podkładowego pod płytę przejściową P1,
 •       zamontowania kolektora odwodnieniowego.

WD-8 prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania balustrady na oczepach murów M1/M2/M3/M4 i balustrady na schodach skarpowych.

WD-9 prowadzono prace w zakresie.

 •       wykonania betonu podkładowego pod płyty przejściowe P1 (ZBR3, DK50L, DK50P, ZBR4) i zabetonowania płyt przejściowych P1,
 •       zamontowania kolektora odwodnieniowego,
 •       zabetonowania kap chodnikowych (ZBR3, DK50L, DK50P, ZBR4) - przęsło 2-3.

WD-10 prowadzono prace w zakresie:

 •        wykonywania zasypki inżynierskiej,
 •        zabetonowania kap chodnikowych (ZBR3, DK50L, DK50P, ZBR4).

WD-11 war1 prowadzono prace w zakresie:

 •        zamontowania bariery na UN (kapa wąska),
 •        wykonania schodów skarpowych S1 i S2,
 •        zamontowania balustrady na oczepach murów M1/M2/M3/M4,
 •        wykonania warstwy wiążącej z AL. I warstwy ściarlanej z SMA,
 •        wykonania próbnego obciążenia.

MS-4 prowadzono prace w zakresie:

 •        zamontowania słupów ekranów na UN, ZBR1,
 •        zabetonowania oczepów ścian SC1L i SC2L.

WD-11war.2 prowadzono prace w zakresie:

 •        zamontowania kolektora odwodnieniowego,
 •        wykonania schodów skarpowych S1 i S2,
 •        zamontowania balustrad na oczepach murów M1/M2/M3/M4.

Zaawansowanie robót mostowych:

 •    Roboty przygotowawcze – 91%
 •    Fundamenty – 96%
 •    Podpory i konstrukcje oporowe – 84%
 •    Ustroje nośne – 89%
 •    Łożyska – 89%
 •    Urządzenia dylatacyjne – 89%
 •    Odwodnienie – 84%
 •    Izolacje – 63%
 •   Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 78%
 •    Roboty przyobiektowe – 51%
 •    Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 44%
 •    Próbne obciążenia obiektu – 36%

Prace i roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów,
w szczególności:

 •        wpusty z wylotem na skarpę na łącznicy Ł10,
 •        kanał deszczowy KD8 w zakresie od studni S12/8 do studni S3/8,
 •        montaż krat żeliwnych i pierścieni odciążających przy lewej krawędzi jezdni,
 •        kanał KD24b i KD24c przy obiekcie WD9,
 •        kanał KD25 w zakresie: s3/25 - s2/25 - s1/25 na proj. DK50,
 •        kanał KD31 w zakresie: s2/31 - sw14/31 - s15/31,
 •        monitoring TV i czyszczenie kanału KD30 oraz KD35 na S17,
 •        kanał KD51 na DP2742W.

Zbiorniki retencyjne.

       ZB24 - montaż płyt ażurowych - umocnienia skarp i dna zbiornika,

       ZB23 - zakończono układanie płyt ażurowych,

       ZB20 - rozpoczęto roboty ziemne.

Teletechnika

Prace telekomunikacyjne są kontynuowane. W danym okresie rozliczeniowym:

 •        wybudowano ok. 281 m budowy kanału technologicznego,
 •        wybudowano studnie KT - 5 szt.,
 •        kontynuowano układanie kanalizacji wtórnej 32/2,9 mm – wykonano ok. 705 m,
 •        kontynuowano układanie segmentu kanalizacji wtórnej 3x40 mm - wykonano ok. 1105 m,
 •        kontynuowano układanie mikrokanalizacji - wykonano ok. 305 m,
 •        związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnych kabli i wykopów wykonano ok. 40 m.

Energetyka

Prowadzono następujące prace:

 •        ułożono kable oświetlenia drogowego w ciągu drogi DK50 km 1+00-1+350 ok 600 m,
 •        zamontowano 20 szt. słupów oświetlenia drogowego,
 •        wykonano montaż fundamentów palowych łącznica  Ł7 oraz montaż głowic fundamentów łącznice  Ł4, Ł5, Ł6,
 •        układanie kabli oświetlenia drogowego w rejonie proj. DK17 w obrębie rond,
 •        roboty mające na celu oświetlenie tymczasowego ronda na skrzyżowaniu bypass DK50 i S17, uruchomienie oświetlenia na 3 szt. słupów w okolicy         ronda,
 •       montaż głowic  fundamentów palowych łącznica Ł1 i Ł2 wraz z zabetonowaniem głowicw sumie ok. 20 szt., łącznica Ł5 i Ł6 wykonano 25 szt. trzonów fundamentów palowych.

Obiekty kubaturowe

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP. Wykonano roboty w zakresie:

 •        rozprowadzenia wewnętrznej instalacji wodociągowej,
 •        prace przy podmurówce przy wejściach do budynku,
 •        instalacji wentylacji mechanicznej – rozpoczęcie rozprowadzenia wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 •        podkonstrukcji pod obudowy g-k pionów, szachtów instalacyjnych.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Prowadzono prace związane z:  

 •        wierceniem i betonowaniem pali ekranu – 19 szt. (E8),
 •        montażem słupów ekranu – 19 szt. (E8),
 •        betonowaniem głowic ekranu – 19 szt. (E8), 
 •        montażem podwalin żelbetowych – 58 szt. (E4abc, E5, E7,E7a),
 •        montażem paneli „zielona ściana” – 247 szt. (E4abc, E5, E7a).