Styczeń 2021 r.

PLANOWANE IPLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE  NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 RZECZYWISTE WYKONANIE  RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,
 • opracowywał poprawki do dokumentacji powykonawczej.

Prace i roboty drogowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/roboty drogowe:

 • naprawcze - usuwanie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów atmosferycznych:

kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy, pompowanie wody z zastoisk, udrażnianie rowów,
 • zabezpieczenia terenu budowy i prace porządkowe,
 • likwidacji wraz z rekultywacją terenu zapleczy sprzętowo – materiałowych i produkcyjnych Wykonawcy.

Zaawansowanie robót nawierzchniowych trasy głównej do ilości wg ZPRS wynosi:

 • podbudowa – około 100 %,
 • nawierzchnia – około 100 %.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 100%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 100%
 • Odwodnienia – 100%
 • Podbudowy – 100%
 • Nawierzchnia – 100%

Roboty wykończeniowe:

 • Humusowanie – 100%
 • Oznakowanie pionowe – 100%
 • Oznakowanie poziome – 100%
 • Bariery ochronne – 100%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 100%
 • Elementy ulic – 99%
 • Ogrodzenia dróg – 99,09%

Ekrany akustyczne:

 • Pale – 100%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 100%
 • Podwaliny – 100%
 • Wypełnienie – 100%

Prace i roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowe na obiektach inżynierskich.

Prace na wszystkich obiektach mostowych zostały zakończone.

W zakresie przepustów zakończono roboty - 100%.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 100%
 • Fundamenty - 100%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 100%
 • Ustroje nośne - 100%
 • Łożyska - 100%
 • Urządzenia dylatacyjne - 100%
 • Odwodnienie - 100%
 • Izolacje - 100%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp.) - 100%
 • Roboty przyobiektowe - 100%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 100%
 • Próbne obciążenia obiektu - 100%

Prace i roboty branżowe:

Roboty wodociągowe:

Roboty zasadnicze zakończono w pełnym zakresie umownym.

Prace gazowe:

Zakończone.

Kanalizacja sanitarna:

Roboty zasadnicze zakończono w pełnym zakresie umownym.

Kanalizacja deszczowa:

Roboty zasadnicze zakończono w pełnym zakresie umownym.

Wykonywano czyszczenie studni wpadowych oraz piaskowników oraz prace naprawcze w zakresie wylotów przykanalików i regulacji włazów.

Zbiorniki retencyjne:

Roboty zasadnicze zakończono w pełnym zakresie umownym. Wykonywano naprawy uszkodzonych obiektów ZB19a, ZB23, ZB24 (prace zakończono) i ZB19a, ZB25a (roboty w trakcie z uwagi na utrudnione warunki zimowe).

Teletechnika:

Roboty zakończono.

Energetyka:

Roboty zakończono.

Melioracje:

Roboty zakończono.

Obiekty kubaturowe:

Roboty zakończono.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Roboty zakończono.

Ogrodzenia:

W zakresie ogrodzeń wykonywano punktowe naprawy i odtworzenia związane z robotami naprawczymi zbiorników oraz pracami związanymi z utrzymaniem drożności systemu odwodnienia, odmulaniem rowów i przepustów oraz naprawami rozmytych skarp.

Nasadzenia:

Roboty zasadnicze zakończono. Trwają ostatnie roboty wykończeniowe.