Wrzesień 2018 r.

Prace projektowe:

- kontynuowano prace związane z opracowaniem finalnej edycji Projektu Wykonawczego,
- opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i             Zamawiającego,
- kontynuowano prace związane z uzupełnianiem przedmiarów robót we wszystkich branżach według zaleceń Inżyniera,
- zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ,
- realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych projektów organizacji ruchu na czas
  budowy.

Prace przygotowawcze:

- wycinka drzew i porządkowanie terenu po wycinkach,
- odhumusowanie S17, dróg dojazdowych, zbiorników retencyjnych,
- rozbiórki obiektów budowlanych.

Roboty stałe:

- wykopy,
- ulepszenie podłoża gruntowego w podstawie nasypu,
- nasypy,
- wymiana gruntu
- warstwy mrozochronne,
- warstwy ulepszonego podłoża,
- wartwy podbudowy z CBGM,
- warstwy podbudowy z KSŁM.

Kontynuowano lub zakończono prace dotyczace:

- drogi technologicznej w ciągu DOPT2 (w trakcie realizacji),
- prac porządkowych w obrębie przekazanych nieruchomości (w trakcie),
- organizacji kolejnych zapleczy materiałowych Wykonawcy (nadal),
- transportu i gromadzenia materiałów (ciągłe dostawy w trakcie),

- wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu,
- opracowania, stabilizacji i uzyskania zatwierdzenia geodezyjnej osnowy realizacyjnej
(realizacja).