Wrzesień 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE i RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • procedowano wniosek ZRID dla działek na styku Części 1 i Części 2 - zgodnie z wezwaniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • opracowano dodatkowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB oraz uzupełniono uprzednio złożone SSTWiORB wg uwag zgłoszonych przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • zrealizowano prace związane z opracowaniem kolejnych PZJ oraz projektów organizacji robót,
 • realizowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadzono nadzór autorski we wszystkich branżach.

Prace i roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/ roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe;

 • usuwanie nadmiaru humusu,
 • rozbiórki nawierzchni i podbudów.

Roboty stałe;

 • wykopy i nasypy,
 • ulepszenia podłoża C0,4/0,5,
 • warstwa technologiczna Rm5MPa,
 • warstwy mrozoochronne,
 • podbudowy z C5/6,
 • podbudowy z KŁSM 0/31,5,
 • podbudowy z BA,
 • podbudowy z chudego betonu C8/10 (suma powierzchni ułożonej wynosi 108 961 m2 - 58%, długość wykonanej warstwy to 29 805mb – 58%),
 • warstwy wiążące z BA,
 • warstwy ścieralne z BA,
 • warstwa z betonu C35/45 (suma ułożonej nawierzchni wynosi 35650 m2 – 21%, długość wykonanej nawierzchni to 3 565mb – 21%),
 • ścieki trójkątne i korytkowe prefabrykowane oraz metodą ślizgową,
 • krawężniki betonowe i kamienne,
 • chodniki i obrzeża,
 • nawierzchnie z kostki granitowej,
 • umocnienia skarp matami przeciwerozyjnymi,
 • umocnienia rowów i wylotów przykanalików,
 • przepusty pod koroną dróg,
 • pobocza z KŁSM,
 • humusowanie skarp.

Ponadto kontynuowano prace dotyczace;

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy zarówno w zakresie wykonania rowów odwadniających jak i tymczasowych zabezpieczeń ( „brewki”)
 • napraw nawierzchni i poboczy, remonty cząstkowe,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania zapleczy sprzętowo - materiałowych Wykonawcy,
 • transportu i gromadzenia materiałów sypkich do warstw konstrukcyjnych i na nasypy.

Zawansowanie robót drogowych,

 • Roboty przygotowawcze – 99%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 87%
 • Odwodnienia – 32%
 • Podbudowy – 66,50%
 • Nawierzchnia – 32,3%
 • Roboty wykończeniowe:
 • Humusowanie – 16%
 • Oznakowanie pionowe i poziome – 0%
 • Bariery ochronne – 0%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 0%
 • Elementy ulic – 26,7%
 • Ogrodzenia dróg – 0%
 • Ekrany akustyczne – 31,08%

Prace i roboty mostowe;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace/ czynności w branży mostowej
na następujących obiektach:

WED-1 - prowadzono prace w zakresie:

 • zamontowania kolektora,
 • zabetonowania kapy chodnikowej, wykonania izolacji UN,
 • wykonania izolacji nawierzchni kap chodnikowych.

WD-7 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki za przyczółkami P1 i P3, wykonania zasypki murów M1/M2/M3/M4,
 • zabetonowania UN.

 WD-8 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki za przyczółkami P1 i P3, wykonania zasypki murów M1/M2/M3/M4,
 • izolacji termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na UN, montażu deski gzymsowej na UN.

WD-9 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki za przyczółkami P1 i P3,
 • zabetonowania ustroju nośnego DK50P, wykonania sprężenia kabli DK50P, iniekcji ustrojów nośnych (DK50L, DK50P, ZBR4).

WD-10 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki za przyczółkami P1 i P2,
 • zabetonowania ściany SC1P,
 • wykonania montażu belek na ustrojach nośnych, zabetonowania ustrojów nośnych
  (ZBR3, DK50L, DK50P, ZBR4).

WD-11 war.1 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki za przyczółkami P1 i P3, zasypki murów M1/M2/M3/M4,
 • montażu deski gzymsowej na UN, montażu krawężnika na UN.

MS-4  - prowadzono prace w zakresie:

 • zasypki przyczółków P1 i P2,
 • wykonania montażu belek na ustrojach nośnych (ZBR2, S17L, S17P, ZBR1), zabetonowania ustrojów nośnych (S17P, ZBR1).

 WD-11 war.2 - prowadzono prace w zakresie:

 • wykonania zasypki za przyczółkami P1 i P3, zasypki murów M1/M2/M3/M4,
 • zabetonowania ścianek zaplecznych P1 i P3,
 • zabetonowania ustroju nośnego,

KP-3 - prowadzono prace w zakresie:

 • zabetonowania skrzydła.

Wykonawca prowadził prace na przepustach:

 • PZŁ-4a - wykonano płytę fundamentową, zamontowano prefabrykaty skrzynkowe.
 • PZŁ-5a - zabetonowano płyty przejściowe.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze – 82%
 • Fundamenty – 85%
 • Podpory i konstrukcje oporowe – 75%
 • Ustroje nośne – 84%
 • Łożyska – 89%
 • Urządzenia dylatacyjne – 22%
 • Odwodnienie – 11%
 • Izolacje – 36%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. )  - 27%
 • Roboty przyobiektowe – 22%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia – 0%
 • Próbne obciążenia obiektu – 0%

Prace i roboty branżowe

Sanitarna, wod-kan, gaz:

Roboty wod-kan;

Kontynuowano przebudowę kolizji PW10a i PW10b - prace wykończeniowe i porządkowe.

Kanalizacja sanitarna;

Zrealizowano kolizję KS1 - prace wykończeniowe i porządkowe.

Kanalizacja deszczowa;

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów:

 • kanał deszczowy KD27 – DK50_proj km 0+000,
 • kanał deszczowy KD45 – DK50_proj (od WD9 do WD10),
 • kanał deszczowy KD25 – DK50_proj (od WD9 do WD10),
 • kanał deszczowy KD10 – S17 km 21+600,
 • kanał deszczowy KD31 – S17 km 24+200 (w zakresie trasy zasadniczej),
 • kanał deszczowy KD51 – DP2742W km 1+350,
 • kanał deszczowy KD44 – DOPT 18,
 • kanały deszczowe KD20abcd – WD8,
 • kanały deszczowe KD41ab – WD11 war.2,
 • kanały deszczowe KD24bc – WD9,
 • wpusty z wylotami na skarpy – ZBR1 i ZBR2 na wysokości WD-11 war.1,
 • wpusty z wylotami na skarpy – droga powiatowa DP2742W,
 • wpusty z wylotami na skarpy – Ł-5, Ł-6, Ł-7, Ł-8,
 • regulacja krat na: DK50_proj., ZBR3, Ł-5, Ł-6, Ł-7, Ł-8.

Zbiorniki retencyjne:

 • ZB23 - trwają wykopy, zgrzano geomembranę,
 • ZB26 - wykonano dociążenie zbiornika, umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi, umocnienie skarp geokratą, w trakcie jest humusowanie geokraty i prace porządkowe,
 • ZB24 - rozpoczęto wykopy.

Obiekty kubaturowe:

Kontynuowano realizację budynku toalet na MOP. Wykonano roboty w zakresie:

 • robót murarskich w zakresie ścian attyki i ścian wewnętrznych z bloczków, z betonu komórkowego,
 • układanie płytek klinkierowych grafitowych na elewacji,
 • montaż rur pionów KS z wyprowadzeniem ponad dach,
 • montaż desek podrynnowych,
 • rozpoczęcie montażu płyt styropianowych warstwy izolacji termicznej dachu.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Prowadzono prace na:

 • ekranie E-2 w km 20+407 - 20+573 – pale, słupy, głowice,
 • ekranie E-4 abc w km 21+425 - 21+743 – pale, słupy,
 • ekranie E-5 w km 21+319 - 21+488– pale, słupy, głowice,
 • ekranie E-7 w km ekran E-7 w km 0+220 - 0+429 L05 – pale.