Wrzesień 2020 r.

PLANOWANE IPLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE  NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

 RZECZYWISTE WYKONANIE  RZECZOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace/czynności:

 • realizował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem kolejnych etapów projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • prowadził nadzór autorski we wszystkich branżach,
 • opracowywał dokumentację powykonawczą

Prace i roboty drogowe:

Przygotowawcze i tymczasowe:

 • usuwanie i odwóz nadmiaru humusu.

Stałe:

 • balustrady,
 • bariery ochronne,
 • darninowanie w kratę z obsiewem trawy,
 • wykopy i nasypy,
 • podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • ulepszone podłoże,
 • warstwy mrozoochronne,
 • podbudowy C1,5/2,
 • podbudowy C3/4,
 • podbudowy C5/6,
 • podbudowy z mieszanek KŁSM 0/31,5,
 • podbudowy AC22P,
 • warstwa wiążąca MOP,
 • warstwy ścieralne MMA i SMA,
 • pobocza umocnione kruszywem,
 • chodniki (podbudowy, prefabrykaty, nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej),
 • umocnienia skarp płytami ażurowymi,
 • plantowanie skarp + humusowanie skarp,
 • maty przeciwerozyjne,
 • wykop rowów,
 • ścieki przykrawędziowe,
 • ścieki skarpowe,
 • zjazd do zbiornika: ZB25a; ZB26,
 • zjazdy indywidualne,
 • pasy technologiczne: roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie,
 • bariery energochłonne,
 • obrzeża,
 • ogrodzenia,
 • oznakowanie pionowe,
 • nasadzenia.       

Ponadto, kontynuowano prace dotyczące:

 • utrzymania czasowej organizacji ruchu,
 • odwadniania terenu budowy, pompowanie wody z zastoisk, udrażnianie rowów,
 • napraw nawierzchni i poboczy,
 • zabezpieczenia budowy i prac porządkowych,
 • utrzymania i likwidacji wraz  z rekultywacją terenu zapleczy sprzętowo – materiałowych i produkcyjnych Wykonawcy.

Zaawansowanie Robót drogowych:

 • Roboty przygotowawcze – 100%
 • Roboty ziemne / wzmocnienia gruntu – 98%
 • Odwodnienia – 95%
 • Podbudowy – 98%
 • Nawierzchnia – 90%
 • Roboty wykończeniowe:
 • Humusowanie – 85% 
 • Oznakowanie pionowe – 64,56%
 • Oznakowanie poziome – 89%
 • Bariery ochronne – 93%
 • Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy – 93,06%
 • Elementy ulic – 60%
 • Ogrodzenia dróg – 47,14%
 • Ekrany akustyczne:
 • Pale – 100%
 • Słupy (wraz z głowicami) – 100%
 • Podwaliny – 100%
 • Wypełnienie – 100%

Prace i roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace porządkowe na obiektach mostowych.

Prace na wszystkich obiektach mostowych zostały zakończone.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • Roboty przygotowawcze - 100%
 • Fundamenty - 100%
 • Podpory i konstrukcje oporowe - 100%
 • Ustroje nośne - 100%
 • Łożyska - 100%
 • Urządzenia dylatacyjne - 100%
 • Odwodnienie - 100%
 • Izolacje - 100%
 • Wyposażenie (krawężniki, balustrady, bariery itp. ) - 100%
 • Roboty przyobiektowe - 100%
 • Roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia - 100%
 • Próbne obciążenia obiektu - 100%

Prace i roboty branżowe:

Roboty wod-kan:

Nie prowadzono robót.

Prace gazowe:

Zakończone.

Kanalizacja sanitarna:

Wykonano szambo na MOP.

Kanalizacja deszczowa:

Realizowano roboty montażowe w zakresie robót ziemnych, studni, montażu kanałów, przepompowni, piaskowników, separatorów.

.  W szczególności wykonano:

 • MOP: montaż i regulacja krat, KS3:S24/KS3, S25/KS3, W29/Z1-W30/Z1, PP2-SZ2/2-W2/2;
 • 19+200 OW1/1-W1/1, SW2/1-S1/1-OW1/1, SW4/1 piaskownik;
 • 20+300 S2/4-S1/4-OW1/4-W1/4;
 • 23+500  W1/27-OS1/27-S1/27;
 • 24+000 OW1/49-W2/49, W-5-SEP1/32-SZ1/32-W2/32;
 • 24+100 montaż SEP 1/32, SW1/36,SW1/37 piaskowniki;
 • 26+700 PW10B;
 • 26+900 S5/54.

Zbiorniki retencyjne:

Kontynuowano prace na ZB28 – zakończono wykop,  trwa realizacja uszczelnienia, dociążenia geomembraną.

Teletechnika:

W danym okresie rozliczeniowym wykonywano:

 • Kanał technologiczny - roboty wykończeniowe (sprawdzenie drożności i szczelności, makroniwelacja, montaż zamknięć),
 • MOP: Budowa kanalizacji wtórnej z rur RHDPE Ø40/3,7,
 • km 19+450: budowa kanału technologicznego 3xRHDPEk 110/95mm + 1xRHDPEk 125/108mm,
 • km19+800 Kolizja T-1: podwieszenie kabli linii napowietrznej XzTKMXpwn 25x4x0,
  i XzTKMXpwn 10x4x0,8.

We wrześniu 2020 r. zgłoszono roboty do odbioru cząstkowego - prace odebrano.

Energetyka:

Prowadzono roboty stałe w zakresie oświetlenia: linie kablowe, fundamenty i słupy, wysięgniki
i oprawy oraz kolizji energetycznych i zasilania, m.in.:

 • montaż słupów oświetleniowych na MOP;
 • 25+500-26+400: montaż złącz kablowych ZK SRZ 5,
 • roboty porządkowe i uzupełniające, montaż lokat słupów, oraz uzupełnianie kapturków na fundamentach słupów,
 • montaż złączy kablowych ZK do zasilenia SZR. Prace rozruchowe oświetlenia i zasileń SZR,
 • 21+450-21+650: montaż słupów  i opraw, 
 • węzeł Kołbiel: prace rozruchowe oświetlenia szafy SO 4.1 S3,2,
 • 26+700- 27+500: roboty kablowe w obrębie MOP, montaż fundamentów, układanie kabla YAKXS 4x25 i rur osłonowych,
 • 19+300-19+800: układanie kabla YAKXS 4x50 zasilanie PP1.

Melioracje:

Prowadzono roboty w zakresie:

- budowy rurociągu bez nazwy (2) w km 19+280;

- budowy rurociągu R-35 w km 19+280.

Roboty zakończono.

Obiekty kubaturowe:

Roboty zakończono – wykonywano próby i odbiory.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

Roboty zakończono.

Ogrodzenia:

Prowadzono prace związane z: 

 • zabetonowaniem słupków,
 • wstępnym montażem siatki.

Nasadzenia:

- Sadzenie drzew liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu -323 szt.

- Sadzenie drzew liściastych form piennych na MOPach z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu - 20 szt.

- Sadzenie drzew iglastych formy naturalnej z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu - 85 szt.

- Sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu -6500 szt.

- Zakup i transport kory drzewnej - 123 m3.

- Zakup, transport i rozścielenie agrowłókniny - 2179 m2.