06-06-2018 - Odhumusowanie terenu pod budowę. Węzeł Kołbiel.