25-09-2020 - Warstwa ścieralna na drogach wewnętrznych na terenie MOP Kołbiel.